نمایش آمار

مجموع کاربران4122

مجموع شرکتها 2569

مجموع کار جو 896

مجموع درخواستیها175

مجموع شغل 19024

United Nations Mine Action Centre for Afghanistan | 2023, Afghanistan Mine Free
United Nations Mine Action Centre for Afghanistan | 2023, Afghanistan Mine Free
http://macca.org.af
0
,
درباره

En