نمایش آمار

مجموع کاربران4122

مجموع شرکتها 2569

مجموع کار جو 896

مجموع درخواستیها175

مجموع شغل 19024

Independent Administrative Reform and Civil Service Commission
Independent Administrative Reform and Civil Service Commission
http://afghanexperts.gov.af
0
,
درباره
1

En