نمایش آمار

مجموع کاربران4122

مجموع شرکتها 2569

مجموع کار جو 896

مجموع درخواستیها175

مجموع شغل 19024

HOME - BALKH CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
HOME - BALKH CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
http://balkhcci.org.af
0
,
درباره

En