نمایش آمار

مجموع کاربران4122

مجموع شرکتها 2569

مجموع کار جو 896

مجموع درخواستیها175

مجموع شغل 19024

وزارت تحصیلات عالی افغانستان
وزارت تحصیلات عالی افغانستان
http://mohe.gov.af
BBA preferable
English,Dari,Pashtu,
درباره

En