نمایش آمار

مجموع کاربران4122

مجموع شرکتها 2569

مجموع کار جو 896

مجموع درخواستیها175

مجموع شغل 19024

Ministry of Communications and Information Technology
Ministry of Communications and Information Technology
http://mcit.gov.af
غیر انتفاعی-خدمات اجتماعی
English,Dari,Pashtu,
درباره

En