نمایش آمار

مجموع کاربران4122

مجموع شرکتها 2569

مجموع کار جو 896

مجموع درخواستیها175

مجموع شغل 19024

Recent Job Posts - Job Portal Afghanistan
Recent Job Posts - Job Portal Afghanistan
http://ooyta.com
0
English,Farsi,Dari,
درباره
asdfasdfasdfasdf

En