نمایش آمار

مجموع کاربران4122

مجموع شرکتها 2569

مجموع کار جو 896

مجموع درخواستیها175

مجموع شغل 19024

NPA | National Procurement Authority
NPA | National Procurement Authority
http://ppu.gov.af
0
,
درباره

En