نمایش آمار

مجموع کاربران4122

مجموع شرکتها 2569

مجموع کار جو 896

مجموع درخواستیها175

مجموع شغل 19024

National Skills Development Program (NSDP) - MoLSAMD
National Skills Development Program (NSDP) - MoLSAMD
http://nsdp.gov.af
0
,
درباره

En