نمایش آمار

مجموع کاربران4231

مجموع شرکتها 2699

مجموع کار جو 921

مجموع درخواستیها189

مجموع شغل 21000

سلام پوهنتون | کابل
سلام پوهنتون | کابل
http://salam.edu.af
0
,
درباره
پوهنتون سلام، توسط شماری از استادان مؤمن وهدفمند که درپوهنتون های مختلف داخل وخارج کشور به کار تدریس مصروف بوده اند، تهداب گذاری شده است. پوهنتون سلام، که دروزارت تحصیلات عالی ومسلکی ثبت وراجسترمی باشد، درعرصه ها وبخش های گوناگون، به منظور خدمت به میهن عزیز، تربیت سالم نسل جوان وبلند نمودن پرچم آگاهی ودانش درخدمت هم میهنان عزیز قرار دارد

En