نمایش آمار

مجموع کاربران4231

مجموع شرکتها 2699

مجموع کار جو 921

مجموع درخواستیها189

مجموع شغل 21000

وزارت تحصیلات عالی افغانستان
وزارت تحصیلات عالی افغانستان
http://mohe.gov.af
BBA preferable
English,Dari,Pashtu,
درباره

En