گردانندگی رادیویی و تلویزیونی، راه اندازی میزهای گرد و ایجاد برنامه های مناظره تلویزیونی  با اشتراک وکلای منتخب مردم در شورای ولایتی سمنگان دعوت مهمانان از طریق همکاری رادیو تلویزیون ملی سمنگان
    پیشینه و محتوا:
   این شرطنامه قواعد و مسولیت های گرداننده، برنامه های تلویزیونی و رادیویی را واضیح میسازد.
 ریاست منتخب شورای ولایتی سمنگان میخواهد تا چندین برنامه تلویزیونی را بخاطر بهتر ساختن ارتباطات و آگاهی مردم از کارکردها حکومت ، فعالیت های وکلای شورای ولایتی سمنگان را تشریح وارائه اهداف این شورا ثبت و نشر نماید.
  خواست ها، نظریات و پیشنهادات و انتقادات مردم را از طریقه تلویزیون ملی سمنگان با مردم و موکلین شان شریک سازند.
این پروژه در مدت 150روز (5ماه) به اتمام خواهد رسید و حدود حد اقل (25) برنامه تلویزیونی را با اشتراک وکلا و مهمانان در سطح مرکز و ولسوالی ها هماهنگی، گرداننده گی، ثبت و نشر خواهد کرد.
این پروژه به همکاری برنامه  ارتقای ظرفیت منطقوی یا RCD موسسه GIZ که توسط وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی دولت آلمان تمویل میگردد تطبیق میگردید.
        هدف  پروزه:
 در میان گذاشتن کار و فعالیت های وکلای منتخب شورای ولایتی با مردم و بلند بردن سطح آگاهی مردم در مورد شورای ولایتی، صلاحیت ها و وظایف وکلا در مقابل مردم و دولت.
 الف :   بازده
             قرارداد کننده یا گرداننده برنامه مسئولیت های ذیل را دارا میباشد:
  •  قراردادکننده یا گرداننده مسئولیت راه اندازی برنامه های تلویزیونی را بدوش دارد.
  • دعوت مهمانان بدوش قرارداد کننده یا گرداننده می باشد.
  • انتخاب موضوع برنامه ها بدوش گرداننده می باشد.
  • طرح سؤالات بدوش گرداننده می باشد.
  • مسئولیت برنامه بدوش گرداننده می باشد.
  • هماهنگی با رادیو تلویزیون بدوش گرداننده می باشد.
  • گراننده مسؤولیت منظور ثبت برنامه را از سوی شورای ولایتی دارد.
  • در شروع و ختم هر برنامه گزارش ده به مسؤولین می باشد.
  • در صورتیکه گرداننده قبلاً بخاطر ثبت برنامه هماهنگی نداشته باشد و برنامه ثبت نگردد، مسؤولیت بدوش گرداننده می باشد.
  • گرداننده مسئولیت دارد که درظرفیت سازی کارمندان رادییوتلویزیون که  زیدخل دربرنامه های متذکره دخیل باشند همکاری نماید
 
ب : مطالب آموزشی
برنامه تلویزیونی و رادیویی باید مطابق با قانون رسانه های همگانی، رعایت آزادی بیان و پالیسی نشراتی تلویزیون ملی افغانستان و سایر قوانین نافذه کشور و مطابق اساسات خبرنگاری و ژورنالیزم باشد.
توقع میرود تا اشتراک کننده گان که در برنامه  تلویزیونی و رادیویی اشتراک میکنند به صورت آگاهانه در برنامه آگاهی داشته باشند و قبل از ثبت برنامه در مورد برنامه معلومات داشته باشند، شرکت کننده گان برنامه باید معلومات دقیق داشته باشند، جایگاه اجتماعی داشته باشند، از محیط و ماحول آگاه باشند، معلومات درست و دقیق ارائه بکنند و نشر برنامه آنها بتواند تغییرات مثبت و یا حرکت قابل توجه را در قبال داشته باشد یعنی برنامه ها بیننده ها را به خود جلب نموده مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.
ج : روش یا میتودولوجی:
گرداننده تمامی برنامه های خویش را طور زنده اجرا و ثبت می نماید.
ح : زمان ، مدت و محل کار
 این پروژه برای مدت 5 ماه بوده  که مسؤولیت گرداننده یا قرارداد کننده همه روز از ساعات رسمی کار یعنی از هشت صبح الی 2 بجه بعد از ظهر هر روز بالای وظیفه حاضر بوده به استثنای روز جمعه و روز،  محل کارش شورای ولایتی، تلویزیون ملی سمنگان در مرکز شهر ایبک، ولایت سمنگان می باشد. مسئله جای بود و باش و نان بدوش قراردادکننده یا خود گرداننده می باشد.
 خ : گزارش دهی:
گرداننده یا قرارداد کننده مسئولیت دارد که در ختم پروژه، گزارش نهایی خود را در لسان انگلیسی و دری  تهیه نموده به ریاست محترم منتخب شورای ولایتی، دفتر GIZ/RCD و آمریت رادیو تلویزیون ملی تسلیم نماید، گزارش ارائه شده توسط مسؤولین چک  و ارزیابی گردیده بعداً گزارش نهایی مورد تأیید قرار خواهد گرفت و همچنان بطورماهوار نیز یک – یک گزارش از پیشرفت کاربه زبانهای دری و انگلیسی به ارگانهای فوق الذکر ارایه نماید. .
 

En