معرفی پروگرام:
این برنامه (کارآموزی) از سوی وزارت عدلیه با همکاری مالی دفتر GIZ به مدت شش ماه برای فارغین طبقه اناث به راه انداخته میشود.
این پروگرام بر مبنای استراتیژی وزارت عدلیه و پلان کاری ملی زنان افغانستان (نپوا) در خصوص افزایش کارکنان اناث در چوکات کاری این وزارت طرح و تطبیق میگردد. این برنامه زمینه تجارب عملی را برای کارآموزان اناث در محیط کاری وزارت عدلیه فراهم کرده و توانایی های آنان را در بخش های مسلکی و اداری با استفاده از روش های آموزش دهی (Training) و مشوره دهی(Mentoring) تقویت می نماید. در ختم دوره کار آموزی، کارآموزان تجارب و مهارت های کافی را کسب نموده که این تجارب و مهارت ها آنها را در قسمت واجد شرایط شدن جهت احراز بست های خالی از طریق رقابت کمک مینماید.
این پروگرام به منظور کسب تجارب کاری برای محصلین اناث که از پوهنحی های حقوق و علوم سیاسی ، شرعیات ، اقتصاد و اداره و منجمنت یکی از پوهنتون های دولتی و خصوصی فارغ شده باشند طرح شده است. پروسه استخدام دوره کارآموزی از طریق رقابت آزاد و بطور عادلانه توسط کمیته موظف صورت می گیرد.
 

En