وزارت اقتصاد :
رسالت اساسی وزارت اقتصاد رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی بمنظور تامين رفاه عامـــه و فقرزدائی بوده تا منتج به ايجاد يک جامعه مرفه، باثبات ، يکپارچه و فارغ از هرگونه بی عدالتی گردد.
وظیفه مهم و اساسی وزارت اقتصاد بادرنظرداشت اگاهی از وضع موجود اقتصادی کشور و امکانات موجود ، ایجاد نظم و هم اهنگی در فعالیت های اقتصادی وزارت ها و ادارات تامین مناسبات سکتوری ، تثبیت اولویت ها و تسریع فعالیت های اقتصادی جهت نیل به اهداف انکشافی دولت جمهوری اسلامی افغانستان میباشد وزارت اقتصاد به منظور تحقق اهداف ذيل فعاليت می نمايد :
. طرح و ترتيب پاليسی وستراتيژی انکشاف اقتصادی دولت برمبنای اقتصاد بازار و نظارت و کنترول از جريان تطبيق فعاليت های اقتصادی در سطح کشور .
. تنظيم و انسجام فعاليت های انکشاف اقتصاد ی، اجتماعی ، بازسازی و احيای مجدد درسطح کشور.
. توحيد و ترتيب برنامه های رشد و انکشاف متوازن کليه عرصه های اقتصاد ملی در مرکز و ولايات غرض رفع عقب ماندگی اقتصادی ، ارتقای سطح زندگی مردم و فقرزدائی .
. ازدياد عايد سرانه در روشنی پاليسی دولت و تشويق ، حمايت و تقويت سکتور خصوصی در زمينه.
 

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En