بنیاد بین المللی حقوقی افغانستان در سال ۲۰۰۳ اغاز به فعالیت نموده است.

En