لیسه عالی خصوصی دارالهدی که در سال 1392 تاسیس گردیده است. شاگردان یتیم و بی بضاعت را به طوری رایگان تحت تعلیم و تربیه خویش قرار میدهد.
لیسه متذکره برای سال تعلیمی سال 1395 در بخش های ذیل استادان را استخدام می نماید
.
 

En