بنیاد آسیا به یک تن مرد و یک تن زن در هر یک از ولایاتی که  در فوق ذکر گردیده بحیث کارمند نظارت و ارزیابی ساحوی ضرورت دارد تا از فعالیت های پروژه ی این نهاد در ولایات فوق الذکر راپوردهی نماید. کارمند نظارت و ارزیابی ساحوی مسئول هماهنگی کلی، اجرایی پلان نظارت و ارزیابی در سطح ولایت خواهد بود. مهمترين معيار براي هرمتقاضی این پست محل اقامت وی میباشد که باید مسکونه همان ولایتی باشد که بر آن درخواست میدهد. اشخاص درخواست کننده باید در خلص سوانح خود بطور واضح سکونت فعلی خود را ذکر کنند در غیر آن درخواست شان مورد ارزیابی قرار نمیگیرد. کارمند نظارت و ارزیابی ساحوی باید از فعالیت های پروژه های دفتر بنیاد آسیا در ولایت متذکره نظارت نموده و راپور تهیه نماید.

در این پست  فقط در خواست اشخاصی در نظر گرفته میشود که مسکونه ولایات متذکره باشند یعنی هر متقاضی باید به ولایت درخواست وظیفه بدهد که در آن بود و باش دارد.

En