پوهنتون کاردان که اولین و بزرگترین پوهنتون خصوصی در افغانستان می باشد که فعالیت و تاسیس آن از سال 2002 آغاز گردیده. پوهنتون کاردان در تدریس، آموزش، تحقیق، توسعه مدیریت و رهبری در رشته های مختلف دارای بهترین روش های آموزشی می باشد. این پوهنتون زمینه آموزش بر اساس استندرد های بین المللی را برای بیشتر از 5000 محصل در رشته های حقوق، انجنیری ساختمانی، تجارت و تکنولوژی معلوماتی فراهم نموده.
 

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En