پس منظر وزارت مبارزه علیه موادمخدر:
به اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و قانون مبارزه علیه مسکرات، مواد مخدر وکنترول آن؛ ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان که مبارزه علیه مواد مخدر منحیث یک موضوع مشترک قرار داده شده؛ وزارت مبارزه علیه مواد مخدرمسؤلیت رهبری درعرصه های پالیسی وبرنامه سازی؛ همآهنگی بودجه مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت مالیه وهمآهنگی تلاش های مربوط به مبارزه علیه موادمخدر با وزارت ها وادارات مستقل دولتی را دارا بوده؛ همچنان مسئولیت نظارت وگزارش دهی از تطبیق ستراتیژی ملی کنترول موادمخدر به عهده دارد.
هدف برنامه CBR:
برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

En