نمایش آمار

مجموع کاربران4231

مجموع شرکتها 2699

مجموع کار جو 921

مجموع درخواستیها189

مجموع پستها 21000

ِِِِِِِDentist for ( Badghis and Bamian) provinces
شناسه پست:KVID20170208-34947
عنوان: ِِِِِِِDentist for ( Badghis and Bamian) provinces
دسته بندی:صحی
مدت:one year and extendable
تاریخ ختم:2017-02-08-(3 هفته مانده)
تعداد نفر:3
جنسیت:مرد یا زن
مکان
کارفرما:Move Welfare Organization |درباره Move Welfare Organization
شهر:بادغیس‎, بامیان
کشور:Afghanistan
شرایط
تحصیلات:فارغ ستوماتولو`زى
تجربه کاری:3 سال
شرایط:

فارغ ستوماتولو`زى
فارغ التحصیل انستیتوت علوم صحی(بخش دندان).
حاکمیت به لسان های دری ، پشتو وآشنائی

تجربه قبلی در مرکز معالجوی د ندان امتیاز شمرده میشود.

وظایف

ساحه کار:       اداره عمومی بخش دندان، تشخیص و تداوی مریضان دندان. مسولیت ها:رعایت دقیق قوانین وضع شده و پابند بودن به وظیفه.

اداره عمومی بخش دندان و عرضه خدمات بخش مربوطه.

پذیرش مریضان دندان و جوف دهن و عرضه خدمات مطابق به ستندرد های BPHS

خانه پري درست و تهيه راپور بخش مربوطه (راپور هاي (HMIS   

دقت و نگهداری درست از وسایل وسامان آلات مربوطه و رعایت اسیپسی و انتی سیپتی.

تشخیص وشنا سایی واقعات مغلق و اختلاتی دندان وجوف دهن و رجعت  به موقع آنها به شفا خانه اختصاصی .

سهمگیری در ارایه تعلیمات صحی به مریضان و مریضداران.

نظارت از پاکی و صفایی بخش مربوطه مطابق به تقسیم اوقات.

اجرای تعلیمات صحی انفرادی با مریضان درزمان معاینه و توصیه هدایات لازمه.

اطاعت از هدایات داده شده از جانب مسؤل شفاخانه.

برخورد نیک  بامریضان و مریضداران درانجام وظیفه.

تلاش درجهت ارتقاء سطح دانش مسلکی .

شناسائی و راپور دادن فوری مشکلاتی که مانع عرضه خدمات میگردد.

همکاری مناسب با سایربخش های تشخیصی و معالجوی .

فراهم نمودن راپور های ماهوار ستاك , مصرف و ضرورت شفاخانه در بخش دندان  به دفترمرکزی

 اطاعت از أمر مافوق و اوامر مربوطه در اجراى هر نوع وظايف رسمى توظيف شده


طریقه ارسال درخواستی

Application procedure: Interested candidates should submit a letter of application along with CV before closing date to the Administration Unit of MOVE via [email protected] Vacancy number as a  subject title. Address: Kot-e- Sangee Dehbori Road Right Hand 2nd Street House # 353, Kabul, Afghanistan

ایمیل:
En