نمایش آمار

مجموع کاربران4230

مجموع شرکتها 2699

مجموع کار جو 921

مجموع درخواستیها189

مجموع پستها 21000

ریاست ارشاد ،حج واوقاف ولایت
شناسه پست:KVID20171226-35622
عنوان: ریاست ارشاد ،حج واوقاف ولایت
دسته بندی:عمومی
مدت:0
تاریخ ختم:2017-12-26-(11 ماه مانده)
تعداد نفر:1
جنسیت:مرد یا زن
مکان
کارفرما:Ministry of Haj |درباره Ministry of Haj
شهر:پنجشیر
کشور:Afghanistan
شرایط
تحصیلات:1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های شرعیات ، حقوق و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های مت
تجربه کاری:2. حداقل مدت سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه 3. ت سال
شرایط:

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از امور مربوط به  مسایل دینی و مذهبی (حج،عشروذکات،ارشاد و مساجد، جایداد های وقفی )به منظورحل معضلات مربوطه درسطح ولایت و تطبیق اهداف وپالیسی های دولت.

وظایف

مسئولیتهای وظیفوی:طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف وزارت.

بررسی وکنترول امورمربوطه به طر ح پالیسی ها وتحقق پلانگذاری امور ولایت و رهنمائی بخش های مربوطه درجهت طرح وترتیب پلان ها اموردینی ومذهبی  به منظورتطبیق اهداف وپروګرام های دینی ومذهبی  مربوط ریاست ارشاد ، حج واوقاف ولایت

مدیریت و نظارت از ترتیب وتنظیم امورمربوط به حج،عشروذکات،مساجدوارشاد،اطلاعات وارتباط عامه مالی واداری به منظورحل معضلات امورمربوط درسطح ولایت و تطبیق اهداف وپالیسی های دولت.

تامین ارتباط کاری وتشریک مساعی باسایر ارڱان های دولتی درخصوص امور دینی واسلامی درسطح ولایت جهت بسیج علمای دینی به منظور تبلیغ در خصوص جلب همکاری مردم درسطح ولایات درجهت مبارزه علیه تروریزم،زرع وکشت وقاچاق مواد مخدر.

تامین ارتباط کاری در خصوص تشریح وتوضیح اهداف وپالیسی های اسلامی ومذهبی  دولت با متنفذین،موسفیدان وتمام مردم ولایت به منظورتطبیق ورعایت قوانین ومقررات مربوط به جهت حصول  اطمینان از اجرای به موقع وظایف توسط کارمندان ریاست مربوط.

تدویر جلسات با مردم درخصوص مسایل مربوط اموراسلامی ودینی درسطح ولایات مربوط در جهت رفع مشکلات علما مردم ورسیده ڱی به معضلات  موجود دینی واسلامی در ولایات مربوط..

حصول اطمینان از کنترول امورمساجدوحسینیه ها درسطح ولایت مربوطه.

مدیریت و نظارت از امور مربوط به اموال و جایداد های وقفی(زمین، خانه، دکان،سرای، مارکیت، مساجد و قبرستانها) مربوط به وزارت به منظور بهره برداری، استثمار، حفاظت و استفاده مشروع.

 حصول اطمینان از تطبیق مصوبات،هدایات،احکام مقام محترم ریاست جمهوری وجلسات وزارت ارشادحج واوقاف.

تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش مربوطه.

ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به رهبری اداره از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست.

ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری وزارت.

درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.


طریقه ارسال درخواستی

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت ارشاد، حج واوقاف  اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ارشاد، حج واوقاف   و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.

http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ارشاد، حج واوقاف   و یا به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت ارشاد، حج واوقاف   ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC)  داشته باشند.

4. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی ‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد

5. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

6. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.

7. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.

8. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.

9. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سو

ایمیل:
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En