نمایش آمار

مجموع کاربران4230

مجموع شرکتها 2699

مجموع کار جو 921

مجموع درخواستیها189

مجموع پستها 21000

رئیس اوقاف
شناسه پست:KVID20171226-35623
عنوان: رئیس اوقاف
دسته بندی:عمومی
مدت:0
تاریخ ختم:2017-12-26-(11 ماه مانده)
تعداد نفر:1
جنسیت:مرد یا زن
مکان
کارفرما:Ministry of Haj |درباره Ministry of Haj
شهر:کابل
کشور:Afghanistan
شرایط
تحصیلات:1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های:شرعیات یا حقوقو به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق
تجربه کاری:2. حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه . 3. تس سال
شرایط:

هدف وظیفه:

مدیریت ونظارت از امور مربوط به  اموال وجایداد های وقفی ، ثبت ودرج آن درکتاب وقف وبهره برداری از عواید وقفی مطابق به قوانین نافذه

وظایف

مسئولیتهای وظیفوی:طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی وزارت،  جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک ؛

مدیریت ونظارت از امورمربوط  به  اموال وجایداد های وقفی ( زمین ، خانه ، دکان ،سرای ، مارکیت ، مساجد وقبرستان ها ) مربوط به وزارت ؛ به منظور بهره برداری ؛ استثمار؛حفاظت واستفاده مشروع ؛

حصول  اطمینان از رسیدگی به دعاوی املاک وقفی درارگان های عدلی وقضائی جهت اعاده املاک غصب شده ؛

برنامه ریزی روی اگاهی عامه پیرامون اهمیت دینی ، اقتصادی واجتماعی زکات، عشرواوقاف  درهماهنگی با بخش های مربوطه وزارت ؛

حصول اطمینان ازمدیریت جمع آوری عواید از ازجایداد های وقفی درهماهنگی با ادارات ذیدخل جهت بلندبردن سطح عواید وقفی ومصرف آن  درامور وقفی؛

مدیریت وانکشاف سیستم فایلنگ به شکل هارد وسافت ، جهت ثبت تمام اسناد مربوط به جایداد ها واموال وقفی ؛

مدیریت ونظارت ازعقد قرارداد ها  جایداد های وقفی با اشخاص حکمی وحقیقی به منظور شفافیت وبهتر شدن امور؛

حصول اطمینان ازمدیریت جمع آوری عشروزکات به سطح مرکز وولایات ومصرف آن دروجوه شرعی مطابق به قوانین نافذه؛

تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست اوقاف .

ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به رهبری وزارت از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست اوقاف

حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛

ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری وزارت.

درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف وزارت بوی سپرده میشود. 


طریقه ارسال درخواستی

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت ارشاد، حج واوقاف  اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ارشاد، حج واوقاف   و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.

http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ارشاد، حج واوقاف   و یا به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت ارشاد، حج واوقاف   ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC)  داشته باشند.

4. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی ‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد

5. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

6. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.

7. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.

8. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.

9. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سو

ایمیل:
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En