نمایش آمار

مجموع کاربران4122

مجموع شرکتها 2569

مجموع کار جو 896

مجموع درخواستیها175

مجموع پستها 19024

   عنوان وظیفه: آمریت.. expire in 1 روز مانده

عنوان وظیفه: آمریت اشخاص دارای معلولیت Job Position Available With AIHRC In بامیان, کندوز, پکتیا province
Hit: 3  In: 2016-12-05 08:46:05   لایک
En