نمایش آمار

مجموع کاربران4122

مجموع شرکتها 2569

مجموع کار جو 896

مجموع درخواستیها175

مجموع پستها 19024

Fuel and Liquid Gas Enterprise Afghanistan-FLGE تصدی مواد..

   مشاور ارشد – عملیاتی.. expire in 2 روز مانده

مشاور ارشد – عملیاتی (Senior Advisor – Operations) Job Position Available With Fuel and Liquid Gas Enterprise Afghanistan-FLGE تصدی مواد نفتی و گاز مایع افغانستان In کابل province
Hit: 7  In: 2016-12-05 08:47:29   لایک

   کارشناس– عملیاتی.. expire in 2 روز مانده

کارشناس– عملیاتی (Analyst – Operations) Job Position Available With Fuel and Liquid Gas Enterprise Afghanistan-FLGE تصدی مواد نفتی و گاز مایع افغانستان In کابل province
Hit: 2  In: 2016-12-05 08:47:21   لایک

   کارشناس– بخش امنیتی.. expire in 2 روز مانده

کارشناس– بخش امنیتی (Analyst – Security) Job Position Available With Fuel and Liquid Gas Enterprise Afghanistan-FLGE تصدی مواد نفتی و گاز مایع افغانستان In کابل province
Hit: 2  In: 2016-12-05 08:47:21   لایک

   کارشناس– بخش تخنیک.. expire in 2 روز مانده

کارشناس– بخش تخنیک (Analyst – Technical) Job Position Available With Fuel and Liquid Gas Enterprise Afghanistan-FLGE تصدی مواد نفتی و گاز مایع افغانستان In کابل province
Hit: 2  In: 2016-12-05 08:47:21   لایک

   مشاور ارشد – حقوقی.. expire in 2 روز مانده

مشاور ارشد – حقوقی (Senior Advisor – Legal) Job Position Available With Fuel and Liquid Gas Enterprise Afghanistan-FLGE تصدی مواد نفتی و گاز مایع افغانستان In کابل province
Hit: 2  In: 2016-12-05 08:46:05   لایک

   مشاور ارشد – تجارتی.. expire in 2 روز مانده

مشاور ارشد – تجارتی (Senior Advisor – Business) Job Position Available With Fuel and Liquid Gas Enterprise Afghanistan-FLGE تصدی مواد نفتی و گاز مایع افغانستان In کابل province
Hit: 2  In: 2016-12-05 08:46:04   لایک
En