نمایش آمار

مجموع کاربران4231

مجموع شرکتها 2699

مجموع کار جو 921

مجموع درخواستیها189

مجموع پستها 21000

   رئیس امور مهاجرین.. expire in 11 ماه مانده

رئیس امور مهاجرین ولایت نمیروز Job Position Available With MoRR In نیمروز province
Hit: 3  In: 2017-01-11 09:12:34   لایک

   رئیس خدمات انجنیری expire in 11 ماه مانده

رئیس خدمات انجنیری Job Position Available With MoRR In کابل province
Hit: 2  In: 2017-01-11 09:12:31   لایک

   رئیس تکنالوژی.. expire in 11 ماه مانده

رئیس تکنالوژی معلوماتی Job Position Available With MoRR In کابل province
Hit: 7  In: 2017-01-11 09:12:31   لایک

   رئیس تثبیت وپاسخدهی.. expire in 11 ماه مانده

رئیس تثبیت وپاسخدهی بیجاشده گان داخلی Job Position Available With MoRR In کابل province
Hit: 4  In: 2017-01-11 09:12:30   لایک

   رئیس تحقیق ومعلومات.. expire in 11 ماه مانده

رئیس تحقیق ومعلومات مهاجرین Job Position Available With MoRR In کابل province
Hit: 3  In: 2017-01-11 09:12:30   لایک
En