نمایش آمار

مجموع کاربران4122

مجموع شرکتها 2569

مجموع کار جو 896

مجموع درخواستیها175

مجموع پستها 19024

   اعلان مجدد ریاست.. expire in 5 روز مانده

اعلان مجدد ریاست اطلاعات و ارتباط عامه (بست دوم ) 1 بست Job Position Available With MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING In کابل province
Hit: 3  In: 2016-12-05 08:47:31   لایک

   اعلان مجدد ریاست های.. expire in 15 ساعت پیش

اعلان مجدد ریاست های شهرسازی ولایات بغلان و نورستان بست دوم ( دو بست) Job Position Available With MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING In بغلان, نورستان province
Hit: 2  In: 2016-12-05 08:47:21   لایک

   اعلان مجدد آمر.. expire in 15 ساعت پیش

اعلان مجدد آمر انجنیری ساحات غیر پلانی(بست سوم ) 1 نفر Job Position Available With MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING In کابل province
Hit: 1  In: 2016-12-05 08:46:06   لایک

   اعلان مجدد آمر تحلیل.. expire in 15 ساعت پیش

اعلان مجدد آمر تحلیل و ارزیابی (بست سوم ) 1 بست Job Position Available With MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING In کابل province
Hit: 0  In: 2016-12-05 08:46:06   لایک

   اعلان مجدد آمرپالیسی.. expire in 15 ساعت پیش

اعلان مجدد آمرپالیسی و پلان ( بست سوم ) 1 بست Job Position Available With MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING In کابل province
Hit: 0  In: 2016-12-05 08:46:06   لایک

   ریاست امور شهرسازی.. expire in 15 ساعت پیش

ریاست امور شهرسازی بست دوم (1 بست) Job Position Available With MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING In کابل province
Hit: 3  In: 2016-12-05 08:46:06   لایک

   ریاست پالیسی و پلان.. expire in 1 روز مانده

ریاست پالیسی و پلان بست دوم (1 بست) Job Position Available With MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING In کابل province
Hit: 1  In: 2016-12-05 08:46:04   لایک
En