نمایش آمار

مجموع کاربران4231

مجموع شرکتها 2699

مجموع کار جو 921

مجموع درخواستیها189

مجموع پستها 21000

عنوانمکانتاریخ ختمدستورات
 Procurement Specialist (Goods and Works.. با National Horticulture and Livestock Project (NHLP), Ministry of Agriculture, Irrigation and LivestocکابلDec-27
 Procurement Manager با JhpiegoکابلDec-19
 Senior Procurement Specialist با RIMU/ MoFکابلDec-23
 Procurement Officer با GIZ RRMO Mazar-e-Sharif-Afghanistanبلخ‎Dec-27
 Logistics Officer با GIZ RRMO Mazar-e-Sharif-Afghanistanبلخ‎Dec-27
 Procurement Officer با RIMU/ MoFکابلDec-23
 Procurement Officer با IGDKکابلDec-28
 Procurement Officer (Re- announced) با RIMU/ MoFکابلJan-16
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En