نمایش آمار

مجموع کاربران4231

مجموع شرکتها 2699

مجموع کار جو 921

مجموع درخواستیها189

مجموع پستها 21000

عنوانمکانتاریخ ختمدستورات
 Training Facilitation Assistant با Chemonics RADP-S ProjectهلمندDec-20
 گارد امنیتی با شرکت مشورتی میدیا مارککابلDec-21
 Community Mobilizer (Female) با Islamic Releif world wide AfghanistanننگرهارDec-23
 Regional Officer, Market Development Pr.. با Aga Khan FoundationبغلانDec-25
 Value Chain Specialist in Accounting Tr.. با Chemonics RADP-S ProjectقندهارDec-20
 Value Chain Specialist با Chemonics RADP-S ProjectقندهارDec-20
 رئیس اوقاف با Ministry of HajکابلDec-26
 ریاست ارشاد ،حج واوقا.. با Ministry of HajپنجشیرDec-26
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En