نمایش آمار

مجموع کاربران4231

مجموع شرکتها 2699

مجموع کار جو 921

مجموع درخواستیها189

مجموع شغل 21000

گفته های این نویسنده

 تاریخ یک ماشین خودکار   لایک
تاریخ یک ماشین خودکار و بی راننده نیست و به تنهایی استقلال ندارد، بل که هر چه ما بخواهیم تاریخ همان خواهد بود
ادامه مطلب...
دسته بندی: گفته فلسفی

En