نمایش آمار

مجموع کاربران4231

مجموع شرکتها 2699

مجموع کار جو 921

مجموع درخواستیها189

مجموع شغل 21000

گفته های این نویسنده

 گاهی وقتها هم بایدسکوت کرد   لایک
گاهی وقتها هم بایدسکوت کرد،مثل یک فیلم صامت ساکت،سرشارازناگفته هاوتهی ازحرفهای اضافه وفهماندن گفته هایکه باگفتن فهمیده نمیشوند سکوت بهترين بيانست...
ادامه مطلب...
دسته بندی: گفته فلسفی

 چيزيكه را كه بادروغ بدست بياوری   لایک
چيزيكه را كه بادروغ بدست بياوری...!!! يک روزى درحقيقت ازدستش ميدهی...!!!!
ادامه مطلب...
دسته بندی: گفته فلسفی


 نگران من نباشید   لایک
شما نگران من نباشید زندگی را با زجر اموختم از ترحم بدم میاید شما به فکر خودتان باشید.
ادامه مطلب...
دسته بندی: گفته فلسفی

 مرد عقل است و زن قلب.   لایک
مرد به خاطر یک عقیده هرکسی را قربانی می‌کند و زن به خاطر یک نفر هر عقیده‌ای را. اینست که میگویند مرد عقل است و زن قلب.
ادامه مطلب...
دسته بندی: گفته فلسفی

 واژه مصلحت در زبان   لایک
فرهنگ لغات با اضافه کردن واژه# مصلحت# در زبان بزرگترین خدمت را به سیاستمداران و دروغ هایشان کرد.
ادامه مطلب...
دسته بندی: گفته فلسفی

 صحت دهان و دندان   لایک
به بعضیها باید گوش زد کرد : برای رعایت از صحت دهان و دندان،از فرو بردن هر گونه اعتقادات شخصی خود،در حلق دیگران جدأ خود داری فرمائید.
ادامه مطلب...
دسته بندی: گفته فلسفی

En