نمایش آمار

مجموع کاربران4231

مجموع شرکتها 2699

مجموع کار جو 921

مجموع درخواستیها189

مجموع شغل 21000

گفته های این نویسنده

 موفقیت در قدم اول   لایک
اگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما می شد سعی و عمل دگر معنی نداشت .
ادامه مطلب...
دسته بندی: گفته فلسفی

En