نمایش آمار

مجموع کاربران4231

مجموع شرکتها 2699

مجموع کار جو 921

مجموع درخواستیها189

مجموع شغل 21000

گفته های این نویسنده

 عشق های بزرگ   لایک
عشقهای بزرگ و پاک دامن نمی توان سدی بست و لو که این سد از خون آتش باشد                  
ادامه مطلب...
دسته بندی: گفته فلسفی

En