نمایش آمار

مجموع کاربران4231

مجموع شرکتها 2699

مجموع کار جو 921

مجموع درخواستیها189

مجموع شغل 21000

گفته های این نویسنده

 انسان پست تر از حیوان   لایک
می توان گفت که انسان ازین جهت از حیوان پست تر است اگر گاهی بدون ضرورت ظلم درندگی می کند ازین جهت از حیوان برتر است که گاهی بخاطر رحم و انصاف از خود میگذرد.
ادامه مطلب...
دسته بندی: گفته فلسفی

 اخلاق بهترین سرمایه   لایک
اخلاق می تواند جانشین علم ومال و مقام وزیبایی و سایر مزایا باشد، اما هیچ نعمتی جای آن نمی گیرد
ادامه مطلب...
دسته بندی: گفته فلسفی


En