نامنام پدرمکتبولایتنمرهنتیجه
فرامرزمحمدرفیقهيوادهرات340.97دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
فواداحمدفضل احمداستقلالکابل339.26دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
جمشیدزلمیحاجی عبدالقدیرکابل338.01دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
میرحمزهمحمدصدیقسلطان غياث الدين غوريهرات337.83دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون هرات
محمدفریدمحمدعالملیسه امیدکابل337.8دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
ادریسحمیداللهذکورافغان - ترکهرات337.59دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون هرات
الیاسنعمت اللهاستقلالکابل337.58دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل
سیدمرتضیسیدعبدالحمیدعبدالرحیم شهید !کابل336.33دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
ساجدهجمعه گلسردارمحمد داودخان شهيدهرات336.11دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
ذکریاغلام محمدسلطان غياث الدين غوريهرات336دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون هرات
قدرت اللهحیات اللههمايون شهيدکابل335.93دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
رومانعجب گلخان عبدالغفارخانکابل335.9دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
سونیتاعبدالظاهرفتحهرات334.65دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
احمدمیلادلعل محمدحبیبیهکابل334.65دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
سیدمسلممحمدصادقامام جعفرميدان وردگ334.46دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
امین اللهغلام عباسشهرک مهدیه--کابل334.25دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
سحرمحمدفریدونسپين کليکابل333.04پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
اسداللهمحمدولیشهرک مهدیه--کابل333.03دیپارتمنت طب معالجوی(نظامی) 2 تن اناث 28 تن ذکور
سیدشکیبمیرمحمدهاشمذکورافغان - ترکهرات333دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون هرات
عزیزاحمدعوضسلطان غياث الدين غوريهرات332.97دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون هرات
نوراللهمحمدسرورشهيد محمد حسنغزني332.86دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
محمدمعصوممحمدشفیقهيوادهرات332.83دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون هرات
یزدانرمضانعبدالرحیم شهید !کابل332.82دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
محمدوارثمحمدعارفاستقلالکابل332.8دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
عبدالقهارعبدالرحیمذکورافغان - ترکهرات332.79دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل
حامدذبیح الله--سيدالناصريکابل332.78دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
مرتضینثاراحمدذکورافغان - ترکهرات332.75دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون هرات
شادابرحیم داداستقلالکابل332.61دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
محمدجعفراکبرعبدالرحیم شهید !کابل332.61دیپارتمنت طب معالجوی(نظامی) 2 تن اناث 28 تن ذکور
اسماعیلعزیز جانابوذر غفاریکابل332.58دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
عبدالقدیرمحمداعلمسلطان علاوالدين غوريغور331.57دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
اوژیعبدالقادرخانسپين کليکابل331.51دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
نرگسغلام حسنحيدرآبادغزني331.51دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
عبدالبصیرعبدالمنانتنزيلسرپل331.36دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون بلخ
محمدفیصلغلام ربانیذکورافغان - ترکهرات331.33دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون هرات
امینانورذکورجبرئيلهرات331.21دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون هرات
تهمینهپادشاه افضلنسوان افغان ترک - کابلکابل331.17دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
حسناعبدالهادیافغان ترک مزاربلخ331.14دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
مهدیمحمدظاهرانقلاب اسلاميهرات331.12دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون هرات
حجت اللهعوض علیخصوصی معرفت ـکابل330.97دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
حبیب اللهدین محمدتخنيکهرات330.96دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
مهدیهاحمدحسینسوریاکابل330.93دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
حسیب اللهمحمدصدیقاستقلالکابل330.91دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
نجیب اللهاحمدعلیذکور سیدالشهدا--کابل330.9دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
نادیهمحمدهمایوننسوان افغان ترک - کابلکابل330.87دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
هدیهعبدالرحیمگوهرشادهرات329.9دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمدقسیمعبدالحلیمرحمن بـابـاکابل329.89دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
جوادمحمدعلیذکورجبرئيلهرات329.83پوهنحی حقوق پوهنتون کابل
قاسم علیعلی حسینذکور برگردايکندی329.74دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
صدیقهمحمدحنیفنسوان کيسودايکندی329.65دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون کندهار

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En