نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار3 نفر313.63 نمره297.37 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون کندهار1 نفر305.57 نمره305.57 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا6 نفر297.52 نمره274.32 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر13 نفر292.45 نمره223.51 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل1 نفر290.28 نمره290.28 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاهدخوست2 نفر288.18 نمره284.35 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا16 نفر281.63 نمره177.66 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون بلخ1 نفر281.37 نمره281.37 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر30 نفر279.2 نمره186.76 نمره
دیپارتمنت سافت ویرانجنیرنگ صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار4 نفر271.86 نمره250.15 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر270.12 نمره270.12 نمره
تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل1 نفر268.67 نمره268.67 نمره
دیپارتمنت نتورکنگ و کمونیکشن صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر267.44 نمره267.44 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار2 نفر267.25 نمره258.06 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی1 نفر265.55 نمره265.55 نمره
دیپارتمنت قضاوحارونوالی پوهنحی حقوق پوهنتون ننگرهار1 نفر265.01 نمره265.01 نمره
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر264.95 نمره264.95 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر264.02 نمره206.65 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب4 نفر260.87 نمره195.19 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار1 نفر259.68 نمره259.68 نمره
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون ننگرهار3 نفر256.15 نمره248.8 نمره
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر255.47 نمره255.47 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان2 نفر255.03 نمره247.61 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر253.34 نمره253.34 نمره
پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندز PCB دیپارتمنت1 نفر251.11 نمره251.11 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر248.21 نمره248.21 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی پوهنحی طب معالجوی(نظامی) پوهنتون طبی کابل1 نفر247.81 نمره247.81 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار2 نفر246.11 نمره224.71 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر246.01 نمره246.01 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون لغمان31 نفر245.55 نمره179.92 نمره
دیپارتمنت دیتابیس و انفارمیشن صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر243.8 نمره243.8 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا11 نفر242.55 نمره183.59 نمره
دیپارتمنت نتورکنگ پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کنر5 نفر241.94 نمره215.69 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره عامه پوهنتون ننگرهار1 نفر240.56 نمره240.56 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون کندهار1 نفر240.5 نمره240.5 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون ننگرهار5 نفر240.4 نمره186.96 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی کنر694 نفر240.27 نمره162.9 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون پکتیا4 نفر232.62 نمره222.26 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب3 نفر228.34 نمره191.85 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری موسسه تحصیلات عالی هلمند1 نفر226.43 نمره226.43 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر39 نفر222.37 نمره168.71 نمره
دیپارتمنت پروگرامنگ پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کنر5 نفر222.19 نمره216.21 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار13 نفر219.5 نمره174.07 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار7 نفر218.78 نمره186.53 نمره
دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر218.14 نمره218.14 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار3 نفر218.13 نمره176.08 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر25 نفر216.56 نمره180.28 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا1 نفر216.42 نمره216.42 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار2 نفر216.24 نمره214.3 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار2 نفر215.63 نمره203.1 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان18 نفر212.35 نمره151.32 نمره
دیپارتمنت بزنس پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر212.19 نمره212.19 نمره
دیپارتمنت رادیوتلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان1 نفر211.99 نمره211.99 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر6 نفر211.62 نمره205.48 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار5 نفر210.95 نمره179.8 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار4 نفر210.62 نمره182.81 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار7 نفر208.9 نمره166.75 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار6 نفر207.52 نمره190.1 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار3 نفر206.8 نمره199.05 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار5 نفر204.61 نمره185.97 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان2 نفر204.4 نمره202.13 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار2 نفر204.15 نمره183.55 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر202.23 نمره202.23 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر201.6 نمره201.6 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت ننگرهار16 نفر201.44 نمره178.59 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر45 نفر201.19 نمره177.43 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر38 نفر200.75 نمره163.92 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار2 نفر199.19 نمره195.61 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون پکتیا2 نفر199.07 نمره186.24 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر198.76 نمره194.24 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر32 نفر197.66 نمره173.25 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان6 نفر197.43 نمره172.97 نمره
دیپارتمنت تامین برق صرف برای اناث پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک1 نفر197.01 نمره197.01 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز1 نفر196.88 نمره196.88 نمره
انستیتوت تکنالوژی و کمپیوتر کابل1 نفر194.48 نمره194.48 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر194.11 نمره194.11 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندهار1 نفر193.63 نمره193.63 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر193.51 نمره193.51 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر192.79 نمره192.79 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون فاریاب5 نفر192.62 نمره168.59 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان7 نفر192.6 نمره172.24 نمره
دیپارتمنت تاریخ وجغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر32 نفر192.35 نمره170.47 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر37 نفر191.83 نمره174.58 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان2 نفر191.27 نمره180.85 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر190.7 نمره190.7 نمره
انستیتوت تکنالوژی افغان کابل3 نفر190.22 نمره171.67 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - صنایع کنر126 نفر189.3 نمره150.09 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادغذایی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار2 نفر188.85 نمره188.59 نمره
دیپارتمنت اردو پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر188.6 نمره179.65 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار2 نفر188.31 نمره174.91 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان2 نفر188.01 نمره182.21 نمره
دیپارتمنت کیمیاو بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان20 نفر187.01 نمره169.09 نمره
دیپارتمنت اقتصادوتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان4 نفر186.05 نمره178.87 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر184.29 نمره184.29 نمره
دیپارتمنت جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان13 نفر183.75 نمره165.38 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر182.68 نمره170.57 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری5 نفر181.86 نمره157.23 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره عامه پوهنتون ننگرهار1 نفر181.85 نمره181.85 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی بادغیس1 نفر181.66 نمره181.66 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی فراه2 نفر180.84 نمره174.52 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاهد خوست3 نفر180.64 نمره174.75 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار3 نفر180.43 نمره175.35 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار6 نفر179.74 نمره169.02 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا2 نفر179.71 نمره175.01 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان1 نفر179.17 نمره179.17 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاهد خوست3 نفر179.04 نمره171.71 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر28 نفر178.96 نمره155.77 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری نورستان6 نفر178.24 نمره153.94 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر177.82 نمره177.82 نمره
دیپارتمنت هدی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر177.8 نمره177.8 نمره
تربیه معلم کنر10 نفر177.25 نمره151.65 نمره
دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک صرف برای اناث پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک1 نفر177.19 نمره177.19 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندهار3 نفر177.05 نمره171.5 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان6 نفر175.7 نمره163.43 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر175.7 نمره174.75 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی هلمند6 نفر175.5 نمره166.51 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر175.42 نمره175.42 نمره
انستیتوت میخانیکی - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری - زراعت چپرهار ننگرهار26 نفر175.42 نمره150.52 نمره
دیپارتمنت سیستم معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر175 نمره175 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی ارزگان5 نفر174.95 نمره154.93 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب2 نفر174.74 نمره173.31 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون فاریاب5 نفر174.68 نمره168.25 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان1 نفر173.11 نمره173.11 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری موسسه تحصیلات عالی هلمند1 نفر172.38 نمره172.38 نمره
تربیه معلم ننگرهار11 نفر172.3 نمره153.12 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی لغمان10 نفر171.74 نمره152.36 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان1 نفر170.74 نمره170.74 نمره
تربیه معلم زابل1 نفر170.25 نمره170.25 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز1 نفر170.06 نمره170.06 نمره
دارالعلوم کنر21 نفر169.97 نمره151 نمره
دیپارتمنت پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر169.27 نمره169.27 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی فراه1 نفر169.1 نمره169.1 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی هلمند2 نفر168.69 نمره165.69 نمره
انستیتوت میخانیکی1 نفر167.51 نمره167.51 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی بادغیس1 نفر167.16 نمره167.16 نمره
دیپارتمنت اوزبکی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر166.92 نمره166.92 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر166.49 نمره166.49 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - زراعت و وترنری - نفت وگاز - تخنیکی سجادیه بلخ3 نفر166.44 نمره165.75 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی مرکز-کثیرالرشتوی نسوان-میخانیکی پکتیا2 نفر166.18 نمره150.83 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر165.98 نمره165.98 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر165.56 نمره165.56 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر165.19 نمره165.19 نمره
دارالعلوم نجم الدین آخندزاده ننگرهار2 نفر165.14 نمره164.21 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - اداره وحسابداری جوزجان1 نفر164.65 نمره164.65 نمره
انستیتوت تخنیکی مرکز تخار1 نفر164.54 نمره164.54 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر162.91 نمره162.91 نمره
واجد شرایط به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی857 نفر162.9 نمره150 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی ارزگان2 نفر161.98 نمره158.11 نمره
تربیه معلم غنی خیل ننگرهار1 نفر160.82 نمره160.82 نمره
انستیتوت زراعت ووترنری میدان-کثیرالرشتوی چک-اداره وحسابداری دشت توپ-کثیرالرشتوی جغتو-تخنیکی میدان2 نفر160.67 نمره152.24 نمره
دارالعلوم نورستان2 نفر160.53 نمره151.19 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی احمدشاه بابا کابل1 نفر160.51 نمره160.51 نمره
انستیتوت هنرهای زیبا وصنایع کابل2 نفر160.22 نمره155.36 نمره
دارالعلوم ابوذرغفاری فراه1 نفر159.26 نمره159.26 نمره
دارالعلوم کاپیسا1 نفر159.05 نمره159.05 نمره
انستیتوت اتومیخانیکی1 نفر158.82 نمره158.82 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی نیمروز1 نفر158.55 نمره158.55 نمره
تربیه معلم نیمروز1 نفر157.6 نمره157.6 نمره
انستیتوت زراعت واداره و حسابداری بدخشان1 نفر156.41 نمره156.41 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر1 نفر156.14 نمره156.14 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی خاک جبار1 نفر155.79 نمره155.79 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم طبیعی موسسه تحصیلات عالی غور2 نفر155.23 نمره151.36 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر153.57 نمره153.57 نمره
انستیتوت زراعت - اداره حسابداری پکتیکا1 نفر152.11 نمره152.11 نمره
انستیتوت تخنیکی - اداره وحسابداری - زراعت غزنی1 نفر151.43 نمره151.43 نمره
ناکام627 نفر149.97 نمره93.92 نمره
به دلیل اینکه به عوض داوطلب شخص دیگری امتحان میداد، امتحان وی باطل و در یک چانس محسوب می شود.22 نفر0 نمره0 نمره
نقل مبایل در جریان امتحان22 نفر0 نمره0 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En