نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون کندهار6 نفر309.14 نمره292.53 نمره
دیپارتمنت برق و الکترونکس پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر303.17 نمره303.17 نمره
دیپارتمنت آب ومحیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار5 نفر292.53 نمره211.14 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاهدخوست2 نفر292.22 نمره292.01 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار7 نفر290.43 نمره266.14 نمره
پوهنحی ژورنالیزم عمومی پوهنتون کابل1 نفر288.5 نمره288.5 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون بلخ1 نفر287.8 نمره287.8 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندهار5 نفر284.01 نمره243.01 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار13 نفر281.95 نمره237.41 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا2 نفر281.22 نمره273.04 نمره
پوهنحی اداره وپالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنتون کابل1 نفر277.68 نمره277.68 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندهار41 نفر273.45 نمره168.86 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار7 نفر273.3 نمره247.65 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر272.24 نمره272.24 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون کندهار7 نفر265.18 نمره242.59 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار116 نفر264.12 نمره183.37 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار15 نفر258.03 نمره216.78 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار273 نفر257.36 نمره174.94 نمره
دیپارتمنت سافت ویرانجنیرنگ صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر255.66 نمره255.66 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر246.71 نمره246.71 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندهار8 نفر245.69 نمره191.1 نمره
دیپارتمنت پارکلنیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان3 نفر243.73 نمره198.74 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار10 نفر242.88 نمره208.43 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار19 نفر241.33 نمره211.21 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون ننگرهار1 نفر239.91 نمره239.91 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری موسسه تحصیلات عالی هلمند5 نفر238.97 نمره178.81 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهار12 نفر237.81 نمره223.35 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری موسسه تحصیلات عالی هلمند1 نفر236.15 نمره236.15 نمره
دیپارتمنت محیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل1 نفر236 نمره236 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا1 نفر232.02 نمره232.02 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار7 نفر231.38 نمره167.26 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا1 نفر229.18 نمره229.18 نمره
دیپارتمنت هایدرو میترولوژی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر226.56 نمره226.56 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون کندهار72 نفر226.2 نمره184.72 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر224.63 نمره224.63 نمره
دیپارتمنت انگلیسی برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار10 نفر224.35 نمره167.69 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ1 نفر219.25 نمره219.25 نمره
دیپارتمنت نتورکنگ پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کنر1 نفر219.04 نمره219.04 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان1 نفر214.12 نمره214.12 نمره
دیپارتمنت انگلیسی برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار24 نفر213.79 نمره188.96 نمره
دارالعلوم محمدیه کندهار3 نفر213.59 نمره159.04 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر210.92 نمره166.31 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوترصرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار12 نفر210.78 نمره193.85 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر208.92 نمره208.92 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل3 نفر205.52 نمره202.63 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر205.48 نمره205.48 نمره
دیپارتمنت تیاترپوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل1 نفر204.8 نمره204.8 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر201.82 نمره201.82 نمره
دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار21 نفر201.02 نمره171.33 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی مرکز - زراعت میوند - زراعت دامان کندهار23 نفر200.78 نمره153.35 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار19 نفر199.97 نمره172.76 نمره
دیپارتمنت زبان بلوچی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار48 نفر246.09 نمره152.38 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهار7 نفر199.32 نمره182.44 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی ارزگان2 نفر199.08 نمره161.25 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار20 نفر198.47 نمره163.12 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکورپوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر197.97 نمره197.97 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی ارزگان2 نفر196.61 نمره194.14 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بلخ1 نفر195.86 نمره195.86 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوترصرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار5 نفر195.18 نمره172.44 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست3 نفر193.64 نمره180.08 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی کندهار951 نفر193.22 نمره150.07 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار24 نفر191.46 نمره156.03 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی3 نفر191.37 نمره183.22 نمره
ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر189.69 نمره189.69 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر187.28 نمره187.28 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی هلمند6 نفر187.01 نمره168.06 نمره
دیپارتمنت آب ومحیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار7 نفر185.42 نمره162.69 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره عامه پوهنتون ننگرهار1 نفر185.07 نمره185.07 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی1 نفر184.08 نمره184.08 نمره
تربیه معلم کندهار6 نفر183.38 نمره157.19 نمره
دیپارتمنت هایدرومیترولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر182.73 نمره182.73 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی هلمند3 نفر182.44 نمره179.99 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر180.3 نمره180.3 نمره
دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر179.92 نمره179.92 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب ومحیط زیست صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ2 نفر179.59 نمره168.23 نمره
دیپارتمنت باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر177.2 نمره177.2 نمره
تربیه معلم کاپیسا1 نفر176.82 نمره176.82 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت هلمند3 نفر176.75 نمره166.47 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر174.69 نمره174.69 نمره
تربیه معلم غزنی1 نفر172.37 نمره172.37 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر172.23 نمره172.23 نمره
انستیتوت زراعت ووترنری - اداره وحسابداری کندز1 نفر172.19 نمره172.19 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی نیمروز1 نفر170.99 نمره170.99 نمره
تربیه معلم پنجوائی کندهار1 نفر170.44 نمره170.44 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر169.24 نمره169.24 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر168.31 نمره168.31 نمره
دارالعلوم جمع اولیا غزنی1 نفر167.13 نمره167.13 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر164.87 نمره164.87 نمره
انستیتوت لسان خارجی کابل1 نفر164.4 نمره164.4 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری1 نفر162 نمره162 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر158.05 نمره158.05 نمره
دارالعلوم عثمانیه سمنگان1 نفر157.71 نمره157.71 نمره
دارالعلوم حاجی چمن کابل1 نفر157.51 نمره157.51 نمره
انستیتوت اتومیخانیکی1 نفر152.13 نمره152.13 نمره
انستیتوت میخانیکی - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری - زراعت چپرهار ننگرهار1 نفر151.51 نمره151.51 نمره
ناکام120 نفر149.99 نمره84.33 نمره
به دلیل اینکه به عوض داوطلب شخص دیگری امتحان میداد، امتحان وی باطل و در یک چانس محسوب می شود.7 نفر0 نمره0 نمره
نقل مبایل در جریان امتحان8 نفر0 نمره0 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En