نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
پوهنحی حقوق پوهنتون کابل1 نفر311.72 نمره311.72 نمره
پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر290.53 نمره290.53 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون البیرونی1 نفر286.12 نمره286.12 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون بلخ1 نفر285.42 نمره285.42 نمره
دیپارتمنت اداره وساختمان صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر284.48 نمره284.48 نمره
تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل1 نفر277.96 نمره277.96 نمره
دیپارتمنت قضاوحارونوالی پوهنحی حقوق پوهنتون کندز19 نفر276.18 نمره208.17 نمره
دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک صرف برای ذکورپوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک1 نفر276.16 نمره276.16 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان1 نفر274.75 نمره274.75 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا1 نفر272.24 نمره272.24 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار4 نفر267.59 نمره232.01 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر266.97 نمره266.97 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز25 نفر261.72 نمره192.79 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز14 نفر255.94 نمره182.47 نمره
پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندز PCB دیپارتمنت4 نفر253.51 نمره239.7 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر252.14 نمره252.14 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بلخ2 نفر251.61 نمره224.01 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب9 نفر251.29 نمره197.75 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان1 نفر248.91 نمره248.91 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر248.45 نمره248.45 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر242.49 نمره242.49 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ2 نفر238.37 نمره211.41 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی کندز284 نفر237.29 نمره172.07 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا1 نفر236.86 نمره236.86 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار1 نفر236.59 نمره236.59 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان1 نفر236.5 نمره236.5 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر235.83 نمره235.83 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخ3 نفر234.65 نمره215.2 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر234.51 نمره234.51 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون فاریاب25 نفر233.8 نمره166.8 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون کندز17 نفر231.87 نمره198.12 نمره
دیپارتمنت وقایوی پوهنحی وترنری پوهنتون کندز17 نفر231.15 نمره171.97 نمره
پوهنحی عمومی علوم وترنری پوهنتون کابل1 نفر228.6 نمره228.6 نمره
دیپارتمنت آبیاری وخاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر226.61 نمره226.61 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز46 نفر226.26 نمره170.34 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز17 نفر225.95 نمره195.45 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز29 نفر225.4 نمره191.41 نمره
دیپارتمنت اوزبکی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان10 نفر223.56 نمره164.56 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز8 نفر223.5 نمره191.54 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار1 نفر222.76 نمره222.76 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادغذایی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر220.64 نمره220.64 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخ2 نفر220.37 نمره215.14 نمره
دیپارتمنت اداره و منجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار2 نفر219.9 نمره191.91 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون بدخشان6 نفر219.73 نمره204.39 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار1 نفر218.8 نمره218.8 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان2 نفر218.41 نمره199.38 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون پروان1 نفر218.14 نمره218.14 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر217.26 نمره217.26 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان6 نفر216.92 نمره199.68 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون تخار5 نفر216.85 نمره200.61 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار4 نفر216.46 نمره175.13 نمره
انستیتوت تکنالوژی و کمپیوتر کابل2 نفر216.08 نمره190 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز49 نفر215.27 نمره176.59 نمره
دیپارتمنت اداره وتجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر214.97 نمره214.97 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر214.67 نمره214.67 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان3 نفر214.39 نمره194.62 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندز58 نفر211.86 نمره178.7 نمره
دیپارتمنت حقوق عامه پوهنحی حقوق پوهنتون تخار2 نفر211.67 نمره201.96 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار4 نفر211.22 نمره188.59 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ1 نفر211.11 نمره211.11 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان1 نفر209.87 نمره209.87 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار5 نفر209.82 نمره172.31 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون کندهار3 نفر209 نمره189.73 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر208.98 نمره208.98 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر208.91 نمره208.91 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر208.33 نمره208.33 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بلخ3 نفر206.45 نمره197.46 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر1 نفر206.17 نمره206.17 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی بادغیس1 نفر205.92 نمره205.92 نمره
دیپارتمنت رادیوتلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان3 نفر205.79 نمره199.59 نمره
دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز54 نفر205.63 نمره178.41 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا8 نفر205.11 نمره178.59 نمره
دیپارتمنت ادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر205.01 نمره205.01 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ1 نفر204.89 نمره204.89 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار8 نفر204.33 نمره185.21 نمره
دیپارتمنت تجارت وبانکداری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر203.32 نمره203.32 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر202.17 نمره202.17 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر200.6 نمره200.6 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر200.56 نمره200.56 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر2 نفر200.08 نمره191.34 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار2 نفر199.53 نمره198.08 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر199.41 نمره199.41 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان2 نفر199.23 نمره188.61 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر199 نمره199 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان3 نفر198.77 نمره182.25 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت بلخ3 نفر198.25 نمره188.64 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی1 نفر198.11 نمره198.11 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ1 نفر198.02 نمره198.02 نمره
دیپارتمنت پارکلنیک پوهنحی وترنری پوهنتون کندز19 نفر197.82 نمره172.94 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر197.79 نمره197.79 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز20 نفر196.88 نمره168.8 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون تخار2 نفر196.6 نمره192.64 نمره
تربیه معلم کندز254 نفر196.36 نمره160.51 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز42 نفر196.32 نمره176.05 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز49 نفر196.14 نمره173.2 نمره
انستیتوت زراعت ووترنری - اداره وحسابداری کندز326 نفر195.97 نمره150.17 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان3 نفر195.97 نمره170.27 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت پوهنتون کندز24 نفر195.74 نمره167.85 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخ2 نفر195.65 نمره194.9 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان3 نفر195.52 نمره182.85 نمره
دیپارتمنت ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز50 نفر195.45 نمره179.47 نمره
دیپارتمنت ادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز45 نفر195.36 نمره176.73 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر195.31 نمره195.31 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر194.93 نمره194.93 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار5 نفر194.63 نمره170.05 نمره
دیپارتمنت اوزبکی پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار9 نفر194.6 نمره169.16 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار6 نفر194.22 نمره180.49 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ3 نفر194.12 نمره188.37 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان1 نفر194.04 نمره194.04 نمره
دیپارتمنت انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی صرف برای اناث پوهنحی ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر193.8 نمره193.8 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر193.61 نمره193.61 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر193.54 نمره193.54 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندهار2 نفر193.25 نمره173.78 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون پکتیا1 نفر192.62 نمره192.62 نمره
دیپارتمنت اقتصاد توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز23 نفر192.6 نمره179.53 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب5 نفر192.21 نمره181.1 نمره
دارالعلوم بی بی عایشه صدیقه صرف برای اناث کابل2 نفر191.78 نمره178.79 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت پوهنتون تخار3 نفر191.72 نمره170.24 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان1 نفر191.71 نمره191.71 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز40 نفر191.7 نمره171.01 نمره
دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر191.6 نمره191.6 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر191.55 نمره191.55 نمره
دیپارتمنت معادن وموادمفیده جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان1 نفر191.22 نمره191.22 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - اداره وحسابداری جوزجان11 نفر190.9 نمره150.07 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز18 نفر190.6 نمره168.54 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا2 نفر190.36 نمره183.94 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون لغمان3 نفر190.26 نمره183.65 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر190.25 نمره190.25 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز26 نفر190.04 نمره169.28 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان6 نفر189.99 نمره171.42 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز40 نفر189.94 نمره162.72 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ2 نفر189.64 نمره189.62 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار1 نفر189.2 نمره189.2 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب17 نفر188.97 نمره168.63 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار5 نفر188.75 نمره172.36 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون فاریاب17 نفر188.64 نمره168.37 نمره
انستیتوت ساختمانی وجیودیزی کابل3 نفر188.63 نمره161.79 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی1 نفر188.61 نمره188.61 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز38 نفر188.29 نمره168.13 نمره
انستیتوت ژورنالیزم کابل1 نفر188.05 نمره188.05 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان1 نفر187.92 نمره187.92 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر187.79 نمره187.79 نمره
دیپارتمنت علوم اقتصاد وتوسعه پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر187.51 نمره187.51 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر187.48 نمره187.48 نمره
دیپارتمنت تولید موادعضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر187.06 نمره187.06 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری1 نفر186.87 نمره186.87 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت ننگرهار3 نفر186.58 نمره180.23 نمره
انستیتوت لسان خارجی کابل5 نفر186.53 نمره167.45 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی فراه7 نفر186.5 نمره166.84 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر186.46 نمره175.61 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان1 نفر186.08 نمره186.08 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر186.04 نمره186.04 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر186.02 نمره186.02 نمره
دیپارتمنت اکتشاف واستخراج ساحات نفت وگازپوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی سرپل1 نفر185.87 نمره185.87 نمره
دیپارتمنت ادبیات اوزبکی-ادبیات انگلیسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان1 نفر185.61 نمره185.61 نمره
دیپارتمنت بیولوژِی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار4 نفر185.34 نمره175.54 نمره
انستیتوت معاون انجنیری - زراعت نجراب کاپیسا3 نفر185.17 نمره158.81 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون فاریاب1 نفر185.05 نمره185.05 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر184.64 نمره184.64 نمره
دیپارتمنت هدی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر184.45 نمره184.45 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بدخشان1 نفر184.37 نمره184.37 نمره
دیپارتمنت اقتصادزراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار3 نفر184.28 نمره178.95 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی ارزگان2 نفر184.24 نمره178.05 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر183.92 نمره183.92 نمره
دیپارتمنت اقتصادوتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان2 نفر183.9 نمره177.21 نمره
دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر183.86 نمره183.86 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر183.69 نمره183.69 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان4 نفر183.42 نمره170.3 نمره
دیپارتمنت اقتصادزراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر183.28 نمره183.28 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار4 نفر183.13 نمره173.98 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار5 نفر183.11 نمره181.09 نمره
دیپارتمنت سیستم معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست2 نفر183.05 نمره174.46 نمره
تربیه معلم امام صاحب کندز86 نفر182.81 نمره153.63 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر182.19 نمره182.19 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان3 نفر182.17 نمره168.79 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی بادغیس3 نفر181.35 نمره172.01 نمره
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر181.07 نمره181.07 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری7 نفر181.01 نمره154.06 نمره
دارالعلوم کندز85 نفر180.74 نمره150.59 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان3 نفر180.69 نمره176.44 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری موسسه تحصیلات عالی هلمند3 نفر180.42 نمره173.48 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر180.27 نمره180.27 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بدخشان5 نفر180.2 نمره177.1 نمره
انستیتوت زراعت واداره و حسابداری بدخشان6 نفر179.85 نمره152.61 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر3 نفر179.59 نمره150.96 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار5 نفر179.39 نمره169.74 نمره
تربیه معلم تخار20 نفر179.32 نمره157.38 نمره
دیپارتمنت ازبکی پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ3 نفر179.07 نمره170.31 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - زراعت - کثیرالرشتوی بغلان12 نفر179.04 نمره150.8 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی ارزگان5 نفر178.98 نمره152.46 نمره
انستیتوت میخانیکی - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری - زراعت چپرهار ننگرهار4 نفر178.76 نمره155.56 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر178.7 نمره178.7 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبکی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل2 نفر178.7 نمره172.47 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت بدخشان1 نفر178.69 نمره178.69 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار5 نفر178.55 نمره171.91 نمره
انستیتوت تخنیکی مرکز تخار16 نفر178.35 نمره152.13 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر177.98 نمره177.98 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان2 نفر177.9 نمره175.05 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا3 نفر177.9 نمره173.96 نمره
انستیتوت نفت وگاز مرکز - اداره وحسابداری - زراعت سرپل2 نفر177.66 نمره165.16 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی فراه10 نفر177.6 نمره167.3 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی هلمند5 نفر177.57 نمره167.09 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر177.41 نمره177.41 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر177.33 نمره177.33 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر177.31 نمره177.31 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان1 نفر177.08 نمره177.08 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر176.8 نمره176.8 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار5 نفر176.66 نمره172.48 نمره
انستیتوت تکنالوژی افغان کابل2 نفر176.56 نمره174.61 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - زراعت و وترنری - نفت وگاز - تخنیکی سجادیه بلخ25 نفر176.47 نمره151.1 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان1 نفر176.16 نمره176.16 نمره
دارالحفاظ مرکزی صرف برای ذکور(درصورتی که حافظ باشند) کابل4 نفر175.94 نمره154.89 نمره
دیپارتمنت حقوق خصوصی پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان1 نفر175.79 نمره175.79 نمره
انستیتوت تجارت کابل1 نفر175.37 نمره175.37 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر174.95 نمره174.95 نمره
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان2 نفر174.77 نمره173.14 نمره
دارالعلوم امام ابوحنیفه کابل2 نفر174.48 نمره168.72 نمره
تربیه معلم ننگرهار2 نفر173.8 نمره162.78 نمره
دیپارتمنت تفحص واکتشاف موادمفیده جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی سرپل1 نفر173.75 نمره173.75 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر173.74 نمره173.74 نمره
دارالعلوم ابوذرغفاری فراه1 نفر173.53 نمره173.53 نمره
دیپارتمنت ترکمنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان2 نفر173.5 نمره173.13 نمره
تربیه معلم بلخ1 نفر173.31 نمره173.31 نمره
دیپارتمنت فرانسوی پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان1 نفر173.31 نمره173.31 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان2 نفر172.88 نمره168.59 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری مرکز - زراعت دایکندی2 نفر172.69 نمره152.62 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان1 نفر172.66 نمره172.66 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر172.58 نمره172.58 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی ارزگان7 نفر172.53 نمره157.42 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم طبیعی موسسه تحصیلات عالی غور3 نفر172.47 نمره162.86 نمره
تربیه معلم پروان3 نفر172.26 نمره156.17 نمره
انستیتوت زراعت - کثیرالرشتوی مرکز فراه2 نفر172.07 نمره156.33 نمره
واجد شرایط به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی2218 نفر172.06 نمره150.02 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی لغمان3 نفر172.06 نمره150.04 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی موسی خیل - کثیرالرشتوی مرکز خوست3 نفر172.05 نمره153.51 نمره
تربیه معلم کشم بدخشان2 نفر171.95 نمره163.58 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان1 نفر171.65 نمره171.65 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا2 نفر171.6 نمره168.1 نمره
انستیتوت میخانیکی3 نفر171.59 نمره155.7 نمره
دارالعلوم اتفاق بامیان1 نفر171.13 نمره171.13 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی بادغیس3 نفر170.66 نمره166.9 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر170.58 نمره170.58 نمره
تربیه معلم فیض آبادبدخشان4 نفر170.31 نمره157.36 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر169.88 نمره169.88 نمره
تربیه معلم پنجوائی کندهار3 نفر168.91 نمره151.59 نمره
تربیه معلم نیمروز1 نفر168.67 نمره168.67 نمره
دیپارتمنت ساختمان های بند و انهار پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان2 نفر168.65 نمره165.61 نمره
دارالعلوم نورستان1 نفر168.41 نمره168.41 نمره
انستیتوت اتومیخانیکی2 نفر168.08 نمره154.02 نمره
دیپارتمنت انگلیسی برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر167.87 نمره167.87 نمره
تربیه معلم شغنان بدخشان2 نفر167.76 نمره162.01 نمره
انستیتوت تخنیکی - اداره وحسابداری - زراعت غزنی1 نفر167.74 نمره167.74 نمره
دارالعلوم امام ابوحنیفه غور1 نفر167.64 نمره167.64 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا2 نفر167.43 نمره166.59 نمره
انستیتوت زراعت - اداره ومدیریت مرکز - کثیرالرشتوی هلمند3 نفر167.24 نمره155.62 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر167.02 نمره167.02 نمره
تربیه معلم بغلان7 نفر166.61 نمره153.86 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی هلمند2 نفر166.34 نمره166.23 نمره
تربیه معلم پنجشیر1 نفر166.22 نمره166.22 نمره
دارالعلوم پروان2 نفر165.58 نمره157.61 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر164.62 نمره164.62 نمره
تربیه معلم کندهار3 نفر163.95 نمره153.01 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان3 نفر163.59 نمره150.95 نمره
تربیه معلم لوگر1 نفر163.49 نمره163.49 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر163.37 نمره163.37 نمره
تربیه معلم درواز بدخشان1 نفر162.84 نمره162.84 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری ارزگان1 نفر162.29 نمره162.29 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری پنجشیر2 نفر162.19 نمره159.57 نمره
دارالعلوم بدخشان2 نفر161.98 نمره160.61 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومعدن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر161.78 نمره161.78 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - صنایع کنر3 نفر161.36 نمره152.58 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر161.02 نمره161.02 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر160.85 نمره160.85 نمره
انستیتوت زراعت - اداره حسابداری پکتیکا1 نفر160.57 نمره160.57 نمره
دارالعلوم بلخ1 نفر160.42 نمره160.42 نمره
دارالعلوم عربی کابل4 نفر160.11 نمره151.58 نمره
دارالعلوم کنر1 نفر160.08 نمره160.08 نمره
دارالعلوم نجم الدین آخندزاده ننگرهار1 نفر159.05 نمره159.05 نمره
تربیه معلم هلمند2 نفر159.04 نمره153.06 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر158.72 نمره158.72 نمره
تربیه معلم سرپل1 نفر157.49 نمره157.49 نمره
انستیتوت تخنیکی مرکز - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری نسوان سمنگان1 نفر157.15 نمره157.15 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر1 نفر154.57 نمره154.57 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی مرکز - زراعت میوند - زراعت دامان کندهار1 نفر153.97 نمره153.97 نمره
تربیه معلم فراه1 نفر152.25 نمره152.25 نمره
انستیتوت معادن - زراعت لوگر1 نفر150.12 نمره150.12 نمره
ناکام1265 نفر149.99 نمره86.01 نمره
جهت حل مشکل به ریاست امتحانات مراجعه نماید.1 نفر0 نمره0 نمره
به دلیل اینکه به عوض داوطلب شخص دیگری امتحان میداد، امتحان وی باطل و در یک چانس محسوب می شود.30 نفر0 نمره0 نمره
نقل مبایل در جریان امتحان41 نفر0 نمره0 نمره
پاره نمودن ورق جوابات1 نفر0 نمره0 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En