نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
به دلیل اینکه به عوض داوطلب شخص دیگری امتحان میداد، امتحان وی باطل و در یک چانس محسوب می شود.69 نفر0 نمره0 نمره
نقل مبایل در جریان امتحان52 نفر0 نمره0 نمره
به دلیل اینکه در امتحان مکتب خویش ناکام می باشد، امتحانش باطل است.2 نفر0 نمره0 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En