نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل1 نفر323.03 نمره323.03 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر308.01 نمره308.01 نمره
دیپارتمنت اداره وساختمان صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر302.51 نمره282.02 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون البیرونی9 نفر296.26 نمره273.83 نمره
پوهنحی حقوق پوهنتون کابل5 نفر295.05 نمره279.98 نمره
پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر292.5 نمره292.5 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار3 نفر287.45 نمره266.39 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی13 نفر302.1 نمره262.09 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون البیرونی26 نفر285.39 نمره233.55 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان5 نفر281.97 نمره246.52 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار8 نفر281.92 نمره232.34 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون پروان9 نفر279.84 نمره216.04 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار2 نفر278.91 نمره272.97 نمره
تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل1 نفر275.59 نمره275.59 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی26 نفر275.12 نمره203.88 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری موسسه تحصیلات عالی هلمند5 نفر273.87 نمره228.36 نمره
دیپارتمنت آبرسانی وانجنیری محیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی منابع آب پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر270.43 نمره270.43 نمره
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون ننگرهار1 نفر269.14 نمره269.14 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا3 نفر268.68 نمره247.07 نمره
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل1 نفر267.45 نمره267.45 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک4 نفر267.06 نمره240.34 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی13 نفر266.41 نمره238.21 نمره
دیپارتمنت پروتیزدندان انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر265.03 نمره265.03 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی پنجشیر13 نفر263.95 نمره196.52 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی بادغیس3 نفر261.34 نمره220.58 نمره
دیپارتمنت اسپانوی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل3 نفر261.19 نمره230.93 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی68 نفر261.14 نمره184.46 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی38 نفر261.01 نمره188.76 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندهار1 نفر260.72 نمره260.72 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ7 نفر260.68 نمره213.02 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون البیرونی1 نفر260.55 نمره260.55 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی23 نفر260.26 نمره204.38 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون پروان12 نفر258.99 نمره208.01 نمره
دیپارتمنت روانشانسی عمومی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل1 نفر257.09 نمره257.09 نمره
دیپارتمنت اداره ومدیریت تشبثات پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی20 نفر253.91 نمره203.58 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی10 نفر253 نمره238.06 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون فاریاب5 نفر252.68 نمره170.99 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب13 نفر252.2 نمره192.77 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر250.36 نمره250.36 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی33 نفر250.34 نمره194.51 نمره
دیپارتمنت استخراج موادمفیده جامد پوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی پنجشیر18 نفر250.34 نمره184.82 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی30 نفر250.27 نمره176.45 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره عامه پوهنتون ننگرهار1 نفر250.18 نمره250.18 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون پروان10 نفر249.61 نمره217.08 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی معادن پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر248.97 نمره231.08 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر248.25 نمره248.25 نمره
دیپارتمنت قابلگی عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر246.68 نمره246.68 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار1 نفر246.49 نمره246.49 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادغذایی صرف برای ذکورپوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر246.16 نمره246.16 نمره
دیپارتمنت آب ومحیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر246.16 نمره246.16 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان3 نفر246.13 نمره201.35 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری نسوان کابل2 نفر244.8 نمره190.04 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار1 نفر244.76 نمره244.76 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون کندهار1 نفر242.93 نمره242.93 نمره
پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندز PCB دیپارتمنت2 نفر242.85 نمره238.24 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا2 نفر242.71 نمره238.13 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل1 نفر241.26 نمره241.26 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان11 نفر241.24 نمره208.31 نمره
دیپارتمنت پلان و پروگرام پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل1 نفر239.74 نمره239.74 نمره
دیپارتمنت پطرولیم صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر238.37 نمره238.37 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر238.21 نمره238.21 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون پکتیا1 نفر238.02 نمره238.02 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار2 نفر238 نمره227.17 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان3 نفر237.88 نمره230.95 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب12 نفر237 نمره169.43 نمره
انستیتوت ساختمانی وجیودیزی کابل2 نفر236.84 نمره212.14 نمره
انستیتوت ژورنالیزم کابل7 نفر236.71 نمره188.13 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلمی وتربیه شهید ربانی1 نفر235.7 نمره235.7 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی کاپیسا1099 نفر235.48 نمره162.29 نمره
دیپارتمنت قضاوحارونوالی پوهنحی حقوق پوهنتون ننگرهار1 نفر234.98 نمره234.98 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی17 نفر234.08 نمره180.37 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر233.27 نمره233.27 نمره
دیپارتمنت روسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر232.93 نمره232.93 نمره
دیپارتمنت ساختمان های بند و انهار پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان1 نفر231.45 نمره231.45 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی6 نفر229.66 نمره220.55 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز1 نفر228.3 نمره228.3 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان9 نفر228.25 نمره200.71 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری برق پوهنتون تخنیکی وانجنیری غزنی1 نفر228.07 نمره228.07 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون تخنیکی وانجنیری غزنی1 نفر225.61 نمره225.61 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر17 نفر225.41 نمره171.54 نمره
دیپارتمنت قضاوحارونوالی پوهنحی حقوق پوهنتون کندز3 نفر224.94 نمره212.69 نمره
دیپارتمنت آبیاری وخاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان3 نفر224.19 نمره173.53 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر224.01 نمره224.01 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکورپوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی17 نفر222.73 نمره189.38 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی21 نفر222.69 نمره179.27 نمره
دیپارتمنت اداره وتجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر222.48 نمره222.48 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخ2 نفر222.27 نمره214.07 نمره
دیپارتمنت بایو تکنالوژی و تولید تخم های بذری پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر222.15 نمره222.15 نمره
دیپارتمنت مالی وبانک داری پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر221.08 نمره221.08 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون بدخشان4 نفر220.94 نمره202.56 نمره
دیپارتمنت هایدرو میترولوژی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر220.34 نمره220.34 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی12 نفر220.29 نمره185.69 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی22 نفر220.22 نمره175.86 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز1 نفر220.19 نمره220.19 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندهار1 نفر219.79 نمره219.79 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان3 نفر218.65 نمره196.89 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابل1 نفر218.24 نمره218.24 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر218.07 نمره218.07 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار1 نفر218.01 نمره218.01 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر217.66 نمره217.66 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار1 نفر217.42 نمره217.42 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون کندهار5 نفر217.29 نمره184.56 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر5 نفر217.07 نمره208.03 نمره
دیپارتمنت اداره و منجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار1 نفر216.07 نمره216.07 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر215.97 نمره215.97 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بلخ6 نفر214.03 نمره196.38 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بلخ1 نفر213.45 نمره213.45 نمره
ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر213.26 نمره213.26 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی1 نفر213 نمره213 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر212.82 نمره212.82 نمره
دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر212.13 نمره212.13 نمره
دیپارتمنت اقتصادوتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان5 نفر212.11 نمره187.91 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست2 نفر212.04 نمره209.71 نمره
دیپارتمنت علوم جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی20 نفر211.57 نمره178.2 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب10 نفر211.32 نمره182.13 نمره
دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان2 نفر210.77 نمره196.22 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی6 نفر209.64 نمره175.72 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان4 نفر209.37 نمره203 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت بلخ4 نفر209.2 نمره182.97 نمره
دیپارتمنت تجارت وبانکداری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر208.99 نمره208.99 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا10 نفر208.51 نمره182.24 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار1 نفر208.42 نمره208.42 نمره
دیپارتمنت رادیوتلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان3 نفر208.1 نمره194.18 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر207.83 نمره207.83 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر207.46 نمره207.46 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان1 نفر207.41 نمره207.41 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهار1 نفر207.02 نمره207.02 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی ارزگان1 نفر206.67 نمره206.67 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار6 نفر206.31 نمره185.39 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون کندز1 نفر205.96 نمره205.96 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر205.88 نمره205.88 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بدخشان1 نفر205.84 نمره205.84 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون تخار2 نفر205.47 نمره202.32 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر13 نفر205.45 نمره167.69 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان5 نفر205.24 نمره188.58 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی2 نفر205.08 نمره191.4 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان3 نفر204.88 نمره151.21 نمره
دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی11 نفر204.58 نمره183.75 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ3 نفر204.52 نمره195.81 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر204.27 نمره204.27 نمره
دیپارتمنت اقتصاد زراعتی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان2 نفر204.05 نمره196.19 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون فاریاب2 نفر203.55 نمره190.54 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان6 نفر203.37 نمره166.48 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ2 نفر203.34 نمره192.47 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر203.17 نمره196.88 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا2 نفر203.12 نمره193.36 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا2 نفر203.08 نمره191 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری2 نفر202.97 نمره185.74 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بدخشان5 نفر202.91 نمره178.68 نمره
دیپارتمنت رادیوتلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان5 نفر202.87 نمره197.05 نمره
انستیتوت تکنالوژی و کمپیوتر کابل4 نفر202.67 نمره186.04 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون لغمان9 نفر202.59 نمره181.17 نمره
دیپارتمنت باغداری پوهنحی زراعت پوهنتون پروان6 نفر202.54 نمره175.22 نمره
انستیتوت تکنالوژی افغان کابل4 نفر201.59 نمره173.38 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان14 نفر201.25 نمره183.85 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان8 نفر201.23 نمره188.53 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان2 نفر201.09 نمره194.55 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار1 نفر200.67 نمره200.67 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ2 نفر200.5 نمره180.02 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی فراه8 نفر200.4 نمره166.21 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا9 نفر200.1 نمره179.14 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر199.51 نمره189.2 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر199.48 نمره199.48 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر199.46 نمره199.46 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی16 نفر199.08 نمره178.03 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار1 نفر198.8 نمره198.8 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر9 نفر198.6 نمره169.05 نمره
انستیتوت معاون انجنیری - زراعت نجراب کاپیسا102 نفر198.56 نمره150.73 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار4 نفر198.46 نمره180.92 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی3 نفر197.94 نمره191.96 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون ننگرهار1 نفر197.77 نمره197.77 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر197.76 نمره197.76 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار3 نفر197.68 نمره185.9 نمره
دیپارتمنت اداره ومدیریت پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر197.51 نمره197.51 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر197.27 نمره197.27 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان7 نفر197.14 نمره188.39 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی1 نفر197.13 نمره197.13 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی19 نفر196.93 نمره173.14 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی18 نفر196.91 نمره178.69 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان3 نفر196.69 نمره172.9 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان1 نفر196.37 نمره196.37 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر3 نفر196.35 نمره190.11 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان1 نفر196.26 نمره196.26 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر196.15 نمره196.15 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر9 نفر195.62 نمره177.38 نمره
دارالعلوم پروان8 نفر195.51 نمره157.27 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار3 نفر195.32 نمره177.83 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان2 نفر194.52 نمره193.18 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندز1 نفر194.11 نمره194.11 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر193.89 نمره193.89 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت ننگرهار3 نفر193.76 نمره183.02 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت پوهنتون تخار2 نفر193.39 نمره173.9 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر193.36 نمره193.36 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار1 نفر193.17 نمره193.17 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان3 نفر192.96 نمره176.67 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکورپوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر192.91 نمره192.91 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری پنجشیر27 نفر192.9 نمره150.53 نمره
دیپارتمنت فرانسوی پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان4 نفر192.82 نمره172.16 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر2 نفر192.04 نمره190.3 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان1 نفر191.64 نمره191.64 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر5 نفر191.43 نمره165.92 نمره
تربیه معلم کاپیسا95 نفر191.29 نمره150.74 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - زراعت - کثیرالرشتوی بغلان2 نفر191.13 نمره162.13 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت عمومی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل1 نفر190.97 نمره190.97 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندهار1 نفر190.95 نمره190.95 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان6 نفر190.48 نمره173.92 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر190.25 نمره190.25 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر190.08 نمره190.08 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون فاریاب26 نفر189.97 نمره166.98 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار2 نفر189.92 نمره186.58 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی هلمند4 نفر189.91 نمره165.47 نمره
دارالعلوم کاپیسا31 نفر189.89 نمره151.26 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر189.49 نمره183.13 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر189.39 نمره189.39 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر189.23 نمره183.66 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان2 نفر188.53 نمره180.77 نمره
دارالعلوم امام ابوحنیفه کابل11 نفر188.25 نمره152.89 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی ارزگان6 نفر188.12 نمره152.5 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی12 نفر187.93 نمره157.82 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - زراعت و وترنری - نفت وگاز - تخنیکی سجادیه بلخ8 نفر187.5 نمره152.22 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادغذایی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر187.24 نمره187.24 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان8 نفر187.22 نمره167.37 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون پکتیا1 نفر187.17 نمره187.17 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی5 نفر187.12 نمره167.55 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان2 نفر187.12 نمره186.29 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر187.12 نمره187.12 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر5 نفر186.8 نمره159.26 نمره
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان3 نفر186.76 نمره182.59 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی بادغیس9 نفر186.73 نمره163.93 نمره
تربیه معلم پروان7 نفر186.62 نمره151.34 نمره
دارالعلوم بی بی عایشه صدیقه صرف برای اناث کابل1 نفر186.05 نمره186.05 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر185.84 نمره171.44 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان1 نفر185.79 نمره185.79 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی2 نفر185.71 نمره184.85 نمره
دیپارتمنت تاریخ وجغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر3 نفر185.59 نمره175.02 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر185.26 نمره185.26 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار2 نفر185.24 نمره171.24 نمره
دیپارتمنت اقتصادوتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان2 نفر185.14 نمره178.29 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی ارزگان3 نفر185.05 نمره165.39 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر185.01 نمره185.01 نمره
دیپارتمنت بیولوژِی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر184.8 نمره184.8 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی هلمند6 نفر184.46 نمره167.29 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی فراه14 نفر184.35 نمره164.76 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر184.17 نمره184.17 نمره
انستیتوت اتومیخانیکی1 نفر183.67 نمره183.67 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان1 نفر183.63 نمره183.63 نمره
انستیتوت تجارت کابل2 نفر183.5 نمره172.26 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار1 نفر183.38 نمره183.38 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان1 نفر183.07 نمره183.07 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان2 نفر182.93 نمره180.73 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر182.57 نمره167.23 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر182.3 نمره182.3 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر182.08 نمره182.08 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر182.06 نمره182.06 نمره
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر181.94 نمره181.94 نمره
دیپارتمنت حقوق خصوصی پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان1 نفر181.33 نمره181.33 نمره
دیپارتمنت ادبیات زبان وادبیات ترکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان1 نفر181.31 نمره181.31 نمره
دیپارتمنت هدی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار2 نفر181 نمره176.69 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان2 نفر180.41 نمره175.88 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر180.35 نمره180.35 نمره
دارالعلوم عربی کابل8 نفر179.77 نمره150.22 نمره
دیپارتمنت جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان2 نفر179.51 نمره167.17 نمره
تربیه معلم کشم بدخشان2 نفر179.5 نمره162.07 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان2 نفر179.43 نمره177.47 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا3 نفر179.2 نمره170.26 نمره
تربیه معلم نیمروز1 نفر179.11 نمره179.11 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان1 نفر179.07 نمره179.07 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری18 نفر178.87 نمره154.56 نمره
دیپارتمنت کیمیاو بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان1 نفر178.85 نمره178.85 نمره
انستیتوت زراعت - اداره حسابداری پکتیکا2 نفر178.56 نمره164.5 نمره
تربیه معلم پنجشیر6 نفر177.91 نمره151 نمره
انستیتوت زراعت - تخنیکی - زراعت سیاه گرد پروان4 نفر177.83 نمره153.55 نمره
تربیه معلم تخار1 نفر177.56 نمره177.56 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر177.5 نمره177.5 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی بگرامی2 نفر177.43 نمره168.69 نمره
دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا3 نفر177.43 نمره162.32 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر177.21 نمره173.38 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر176.55 نمره176.55 نمره
دیپارتمنت باغداری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر176.16 نمره176.16 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر176.15 نمره176.15 نمره
تربیه معلم بغلان1 نفر175.83 نمره175.83 نمره
انستیتوت زراعت ووترنری میدان-کثیرالرشتوی چک-اداره وحسابداری دشت توپ-کثیرالرشتوی جغتو-تخنیکی میدان1 نفر175.69 نمره175.69 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری موسسه تحصیلات عالی هلمند2 نفر175.49 نمره170.43 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر2 نفر175.42 نمره174.16 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان1 نفر175.34 نمره175.34 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی بادغیس1 نفر175.15 نمره175.15 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری -تخنیکی افغان ایران بامیان- اداره وحسابداری بامیان1 نفر175.03 نمره175.03 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - اداره وحسابداری جوزجان2 نفر174.92 نمره153.66 نمره
انستیتوت تخنیکی مرکز تخار2 نفر174.36 نمره158.22 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان4 نفر174.24 نمره168.39 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز1 نفر174.18 نمره174.18 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر174 نمره174 نمره
انستیتوت میخانیکی - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری - زراعت چپرهار ننگرهار13 نفر173.47 نمره155.67 نمره
انستیتوت زراعت ووترنری - اداره وحسابداری کندز2 نفر172.47 نمره163.04 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار2 نفر172.02 نمره165.98 نمره
دارالعلوم امام ابوحنیفه غور3 نفر171.51 نمره167.36 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت هلمند1 نفر171.11 نمره171.11 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر170.57 نمره170.57 نمره
دارالعلوم پنجشیر2 نفر169.99 نمره156.15 نمره
انستیتوت زراعت واداره و حسابداری بدخشان5 نفر169.88 نمره152.2 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر169.45 نمره163.67 نمره
انستیتوت زراعت - کثیرالرشتوی مرکز فراه3 نفر169.31 نمره159.05 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر169.19 نمره167.02 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر169.14 نمره169.14 نمره
انستیتوت لسان خارجی کابل1 نفر168.64 نمره168.64 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی احمدشاه بابا کابل3 نفر168.45 نمره156.29 نمره
دارالعلوم لوگر2 نفر168.27 نمره160.97 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر168.23 نمره168.23 نمره
انستیتوت هنرهای زیبا وصنایع کابل5 نفر168.07 نمره155.04 نمره
انستیتوت معادن - زراعت لوگر1 نفر167.25 نمره167.25 نمره
دارالعلوم بلخ1 نفر167.11 نمره167.11 نمره
تربیه معلم کنر2 نفر167.02 نمره161.57 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان1 نفر166.39 نمره166.39 نمره
انستیتوت تخنیکی - اداره وحسابداری - زراعت غزنی2 نفر165.8 نمره161.56 نمره
دیپارتمنت مالداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر163.69 نمره152.33 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومعدن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر163.67 نمره163.67 نمره
واجد شرایط به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی726 نفر162.29 نمره150.03 نمره
تربیه معلم ننگرهار3 نفر161.47 نمره155.2 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی مرکز - زراعت میوند - زراعت دامان کندهار2 نفر161.27 نمره150.31 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری نورستان1 نفر160.09 نمره160.09 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی لغمان1 نفر159.8 نمره159.8 نمره
تربیه معلم شیندند هرات2 نفر159.26 نمره152.45 نمره
انستیتوت زراعت - اداره ومدیریت مرکز - کثیرالرشتوی هلمند1 نفر159.18 نمره159.18 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی موسی خیل - کثیرالرشتوی مرکز خوست1 نفر158.95 نمره158.95 نمره
تربیه معلم خوست1 نفر158.71 نمره158.71 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم طبیعی موسسه تحصیلات عالی غور1 نفر157.54 نمره157.54 نمره
دارالعلوم نورستان1 نفر155.59 نمره155.59 نمره
تربیه معلم اندخوی فاریاب1 نفر155.27 نمره155.27 نمره
انستیتوت تخنیکی مرکز - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری نسوان سمنگان1 نفر154.36 نمره154.36 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی نیمروز1 نفر151.32 نمره151.32 نمره
دارالعلوم مرکز اختصاصی اهل تشیع دایکندی1 نفر151.19 نمره151.19 نمره
ناکام555 نفر149.96 نمره0 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En