نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر299.88 نمره216.02 نمره
پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل1 نفر291.23 نمره291.23 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا1 نفر284.49 نمره284.49 نمره
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون ننگرهار1 نفر281.06 نمره281.06 نمره
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون شیخ زاهد خوست4 نفر280.92 نمره224.98 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر277.7 نمره277.7 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا2 نفر267.03 نمره256.17 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر266.27 نمره236.33 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون کندهار3 نفر261.13 نمره244.75 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری برق پوهنتون تخنیکی وانجنیری غزنی1 نفر259.83 نمره259.83 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون پکتیا4 نفر258.49 نمره220.9 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابل1 نفر247.49 نمره247.49 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی2 نفر244.47 نمره224.37 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر244.11 نمره244.11 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندهار1 نفر244.05 نمره244.05 نمره
دیپارتمنت اداره وتجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر242.03 نمره226.34 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست2 نفر241.93 نمره191.29 نمره
دیپارتمنت سیستم معلوماتی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست4 نفر240.87 نمره213.47 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار1 نفر240.61 نمره240.61 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاهد خوست6 نفر239.4 نمره172.99 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار7 نفر236.48 نمره174.87 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست2 نفر231.19 نمره216.97 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری2 نفر229.31 نمره204.28 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری موسسه تحصیلات عالی هلمند1 نفر227.39 نمره227.39 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار4 نفر223.74 نمره197.16 نمره
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر220.87 نمره220.87 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست10 نفر219.49 نمره163.47 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر218.88 نمره218.88 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا1 نفر218.86 نمره218.86 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکورپوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست3 نفر218.69 نمره194.71 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون کندهار2 نفر216.91 نمره215.81 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی1 نفر216.68 نمره216.68 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا27 نفر216.17 نمره178.03 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست7 نفر216.08 نمره173.56 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر214.67 نمره193.58 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت ننگرهار7 نفر212.64 نمره181.24 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار3 نفر211.11 نمره169.98 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی1 نفر210.78 نمره210.78 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی پکتیکا228 نفر209.11 نمره150.06 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون پکتیا6 نفر208.94 نمره186.29 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا60 نفر208.32 نمره158.27 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر205.49 نمره205.49 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی1 نفر204.8 نمره204.8 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر204.43 نمره194.65 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا32 نفر203.9 نمره170.72 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار3 نفر203.45 نمره186.8 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت عمومی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل1 نفر203.42 نمره203.42 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر201.35 نمره201.35 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا52 نفر200.64 نمره163.94 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی1 نفر199.62 نمره199.62 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا34 نفر199.26 نمره168.02 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا9 نفر197.4 نمره165.17 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز1 نفر196.81 نمره196.81 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون شیخ زاهدخوست2 نفر196.61 نمره181.01 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر196.12 نمره196.12 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر196.11 نمره196.11 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاهد خوست7 نفر195.37 نمره170.68 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی موسی خیل - کثیرالرشتوی مرکز خوست6 نفر194.67 نمره154.12 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا2 نفر193.32 نمره192.99 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر192.3 نمره192.3 نمره
دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا34 نفر190.34 نمره161.22 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون ننگرهار3 نفر189.46 نمره188.13 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر189 نمره189 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر188.56 نمره188.56 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا29 نفر187.69 نمره155.67 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون لغمان2 نفر185.55 نمره181.71 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی1 نفر183.92 نمره183.92 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر183.46 نمره183.46 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر183.38 نمره183.38 نمره
انستیتوت زراعت - اداره حسابداری پکتیکا59 نفر181.91 نمره150.01 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر181.37 نمره181.37 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی فراه3 نفر180.35 نمره174.07 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی سروبی1 نفر176.74 نمره176.74 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندهار2 نفر175.95 نمره169.3 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر175.82 نمره175.82 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر175.81 نمره175.81 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر175.52 نمره175.52 نمره
تربیه معلم شرنه پکتیکا6 نفر175.36 نمره150.56 نمره
دیپارتمنت اردو پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست3 نفر174.94 نمره164.52 نمره
انستیتوت لسان خارجی کابل1 نفر168.98 نمره168.98 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست2 نفر168.44 نمره160.87 نمره
دیپارتمنت باغداری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر168.29 نمره168.29 نمره
تربیه معلم خوست3 نفر165.74 نمره159.77 نمره
دارالعلوم مرکز پکتیکا2 نفر165.26 نمره156.76 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر164.71 نمره164.71 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری پنجشیر1 نفر164.36 نمره164.36 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی مرکز-کثیرالرشتوی نسوان-میخانیکی پکتیا2 نفر163.57 نمره158.54 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر163.33 نمره163.33 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری ارزگان1 نفر162.87 نمره162.87 نمره
تربیه معلم کشم بدخشان1 نفر162.61 نمره162.61 نمره
انستیتوت تخنیکی - اداره وحسابداری - زراعت غزنی2 نفر162.48 نمره161.88 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر162.46 نمره162.46 نمره
تربیه معلم غنی خیل ننگرهار1 نفر161.88 نمره161.88 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی وردک1 نفر161.28 نمره161.28 نمره
انستیتوت میخانیکی - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری - زراعت چپرهار ننگرهار2 نفر159.36 نمره155.43 نمره
تربیه معلم غور1 نفر155.47 نمره155.47 نمره
انستیتوت زراعت چهارآسیاب کابل1 نفر155.19 نمره155.19 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی بگرامی1 نفر154.05 نمره154.05 نمره
تربیه معلم درواز بدخشان1 نفر153.31 نمره153.31 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر152.1 نمره152.1 نمره
تربیه معلم ننگرهار1 نفر151.35 نمره151.35 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر1 نفر150.99 نمره150.99 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی خاک جبار1 نفر150.13 نمره150.13 نمره
ناکام125 نفر149.78 نمره100.42 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En