نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا8 نفر308.47 نمره276.64 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست2 نفر290.36 نمره264.69 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاهدخوست3 نفر288.67 نمره281.82 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا30 نفر282.28 نمره217.49 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون پکتیا22 نفر278.63 نمره219.3 نمره
دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر276.53 نمره276.53 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا17 نفر274.3 نمره238.06 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر271.39 نمره271.39 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار1 نفر266.98 نمره266.98 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر261.59 نمره261.59 نمره
دیپارتمنت سافت ویرانجنیرنگ صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر258.33 نمره258.33 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوترصرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر253.36 نمره253.36 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاهد خوست11 نفر251.17 نمره202.05 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار4 نفر249.84 نمره202.54 نمره
دیپارتمنت مالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست5 نفر249.59 نمره203.76 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی پکتیا948 نفر249.33 نمره159.67 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست18 نفر249.25 نمره161.72 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون پکتیا141 نفر247.95 نمره185.44 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر247.65 نمره247.65 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار3 نفر244.8 نمره200.38 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابل1 نفر244.69 نمره244.69 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر243.85 نمره243.85 نمره
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر242.1 نمره242.1 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون کندهار1 نفر240.26 نمره240.26 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری برق پوهنتون تخنیکی وانجنیری غزنی2 نفر239.6 نمره237.43 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار3 نفر237.58 نمره195.89 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا89 نفر236.13 نمره181.81 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی3 نفر235.44 نمره223.31 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست4 نفر234.23 نمره187.47 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار1 نفر231.33 نمره231.33 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره عامه پوهنتون ننگرهار1 نفر230.34 نمره230.34 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا228 نفر229.88 نمره177.6 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاهد خوست10 نفر229.46 نمره175.91 نمره
دیپارتمنت آب ومحیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر225.18 نمره225.18 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب6 نفر223.66 نمره181.67 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون بدخشان1 نفر222.9 نمره222.9 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر221.73 نمره221.73 نمره
دیپارتمنت سیستم معلوماتی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست2 نفر221.43 نمره219.01 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر218.12 نمره218.12 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر217.68 نمره217.68 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون ننگرهار3 نفر217.66 نمره190.18 نمره
دیپارتمنت پروگرامنگ پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کنر1 نفر217.45 نمره217.45 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار1 نفر217.09 نمره217.09 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر216.88 نمره177.06 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکورپوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست6 نفر216.01 نمره193.51 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا10 نفر215.67 نمره173.27 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاهد خوست13 نفر214.56 نمره191.42 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب1 نفر214.39 نمره214.39 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون شیخ زاهدخوست13 نفر213.98 نمره178.59 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی1 نفر213.81 نمره213.81 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست11 نفر212.22 نمره160.73 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست3 نفر210.73 نمره206.29 نمره
دیپارتمنت اقتصادزراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست4 نفر210.39 نمره186.07 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست9 نفر208.13 نمره191.23 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ2 نفر207.91 نمره179.53 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر206.83 نمره206.83 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون کابل1 نفر206.63 نمره206.63 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر206.05 نمره206.05 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست43 نفر204.64 نمره172.88 نمره
انستیتوت تربیت بدنی وسپورت کابل4 نفر203.38 نمره166.27 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان1 نفر203.31 نمره203.31 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی5 نفر201.57 نمره186.76 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر200.99 نمره200.99 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری موسسه تحصیلات عالی هلمند4 نفر200.22 نمره170.52 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی مرکز-کثیرالرشتوی نسوان-میخانیکی پکتیا118 نفر199.67 نمره150.42 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون لغمان9 نفر199.42 نمره180.34 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار5 نفر199.13 نمره182.17 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت ننگرهار4 نفر198.98 نمره179.18 نمره
دیپارتمنت اردو پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست6 نفر198.4 نمره172.7 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر198.22 نمره198.22 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست4 نفر197.14 نمره166.33 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی1 نفر196.39 نمره196.39 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بلخ1 نفر196.03 نمره196.03 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت عمومی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل1 نفر195.52 نمره195.52 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر195.01 نمره195.01 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر194.34 نمره194.34 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون فاریاب4 نفر192.87 نمره173.41 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار5 نفر192.6 نمره176.56 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر189.23 نمره189.23 نمره
انستیتوت تکنالوژی و کمپیوتر کابل2 نفر188.46 نمره187.61 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر187.5 نمره187.5 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون کندهار1 نفر187.18 نمره187.18 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر186.62 نمره172.35 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی2 نفر186.53 نمره184.47 نمره
انستیتوت زراعت - اداره حسابداری پکتیکا2 نفر185.71 نمره181.8 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر185.28 نمره185.28 نمره
تربیه معلم پکتیا28 نفر184.91 نمره151.51 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر184.34 نمره179.14 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر184.1 نمره184.1 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر183.99 نمره183.99 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بدخشان2 نفر183.26 نمره182.08 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر183.05 نمره183.05 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست3 نفر182.69 نمره153.51 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا9 نفر181.79 نمره169.06 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان1 نفر181.74 نمره181.74 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا5 نفر181.7 نمره166.06 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا5 نفر181.64 نمره160.2 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان2 نفر181.46 نمره165.74 نمره
انستیتوت میخانیکی - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری - زراعت چپرهار ننگرهار7 نفر181.41 نمره152.12 نمره
دارالعلوم عربی کابل2 نفر181.41 نمره155.21 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت بلخ1 نفر181.33 نمره181.33 نمره
دیپارتمنت هدی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر178.91 نمره178.91 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار3 نفر178.72 نمره155.97 نمره
دیپارتمنت باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست4 نفر178.6 نمره170.83 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر178.59 نمره178.59 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر178.43 نمره178.43 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا4 نفر177.65 نمره165.26 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر2 نفر177.32 نمره177.28 نمره
دیپارتمنت وقایوی پوهنحی وترنری پوهنتون کندز1 نفر176.74 نمره176.74 نمره
دیپارتمنت ادبیات اوزبکی-ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر176.32 نمره176.32 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر176.3 نمره176.3 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی موسی خیل - کثیرالرشتوی مرکز خوست10 نفر175.81 نمره150.43 نمره
انستیتوت تکنالوژی افغان کابل1 نفر175.78 نمره175.78 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر175.37 نمره175.37 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی ارزگان2 نفر175.32 نمره168.09 نمره
دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا5 نفر174.88 نمره164.92 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی ارزگان1 نفر174.86 نمره174.86 نمره
دیپارتمنت کیمیاو بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان3 نفر174.26 نمره170.51 نمره
انستیتوت معادن - زراعت لوگر1 نفر174.13 نمره174.13 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر174.03 نمره174.03 نمره
دیپارتمنت سیستم معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر173.98 نمره173.98 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا2 نفر173.79 نمره158.43 نمره
تربیه معلم جاغوری غزنی1 نفر173.67 نمره173.67 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری5 نفر173.45 نمره151.15 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی2 نفر172.3 نمره167.91 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان1 نفر171.59 نمره171.59 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست3 نفر171.49 نمره168.45 نمره
دیپارتمنت مالداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر169.38 نمره169.38 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر168.98 نمره168.98 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر2 نفر168.94 نمره158.01 نمره
تربیه معلم ننگرهار1 نفر168.72 نمره168.72 نمره
تربیه معلم هلمند1 نفر167.54 نمره167.54 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار3 نفر166.8 نمره158.27 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی ارزگان1 نفر164.31 نمره164.31 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر163.87 نمره163.87 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان1 نفر163.72 نمره163.72 نمره
انستیتوت زراعت- کثیرالرشتوی مرکز-کثیرالرشتوی اندخوی-اداره وحسابداری فاریاب1 نفر163.18 نمره163.18 نمره
انستیتوت زراعت ووترنری - اداره وحسابداری کندز1 نفر162.36 نمره162.36 نمره
تربیه معلم ارگون پکتیکا1 نفر162.08 نمره162.08 نمره
انستیتوت میخانیکی1 نفر161.94 نمره161.94 نمره
دارالعلوم روحانی بابا پکتیا2 نفر161.11 نمره155.83 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر1 نفر160.26 نمره160.26 نمره
واجد شرایط به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی532 نفر159.65 نمره150.01 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری پنجشیر1 نفر159.26 نمره159.26 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - زراعت و وترنری - نفت وگاز - تخنیکی سجادیه بلخ1 نفر155.56 نمره155.56 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر153.65 نمره153.65 نمره
ناکام428 نفر149.92 نمره0 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En