نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر302.95 نمره302.95 نمره
پوهنحی حقوق پوهنتون کابل1 نفر288.74 نمره288.74 نمره
پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل3 نفر288.72 نمره280.64 نمره
دیپارتمنت برق و الکترونکس پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر287.98 نمره287.98 نمره
پوهنحی ژورنالیزم عمومی پوهنتون کابل1 نفر269.53 نمره269.53 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون پروان2 نفر269.18 نمره226.8 نمره
پوهنحی اداره وپالیسی عامه صرف برای اناث پوهنتون کابل1 نفر265.07 نمره265.07 نمره
دیپارتمنت مالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر263.08 نمره263.08 نمره
دیپارتمنت پروتیزدندان انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر258.74 نمره258.74 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی2 نفر258.71 نمره246.9 نمره
دیپارتمنت فارسی دری پوهنحی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابل2 نفر257.32 نمره253.82 نمره
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل1 نفر255.21 نمره255.21 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان1 نفر253.6 نمره253.6 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل1 نفر252.61 نمره252.61 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون پروان5 نفر251.59 نمره208.95 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون کابل3 نفر250.17 نمره218.54 نمره
دیپارتمنت اداره ومدیریت تشبثات پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی2 نفر249.24 نمره220.91 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون کابل1 نفر246.73 نمره246.73 نمره
دیپارتمنت اسپانوی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر246.31 نمره246.31 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی پنجشیر13 نفر246.1 نمره196.44 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان3 نفر245.57 نمره203.66 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی8 نفر244.92 نمره184.9 نمره
دیپارتمنت تفسیروحدیث پوهنحی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل1 نفر244.41 نمره244.41 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر243.86 نمره243.86 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک1 نفر242.01 نمره242.01 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ2 نفر240.72 نمره212.28 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی پنجشیر743 نفر239.83 نمره159.74 نمره
دیپارتمنت هایدرو میترولوژی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل2 نفر239.01 نمره196.29 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی4 نفر236.89 نمره206.81 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر236.15 نمره236.15 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون البیرونی1 نفر235.46 نمره235.46 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر235.39 نمره235.39 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون تخار2 نفر232.48 نمره219.19 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخ1 نفر229.46 نمره229.46 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر228.02 نمره228.02 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت عمومی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل3 نفر225.51 نمره190.19 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان3 نفر224.81 نمره220.38 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکورپوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر224.45 نمره224.45 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان9 نفر224.17 نمره178.74 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ1 نفر223.25 نمره223.25 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی معادن پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر222.93 نمره222.93 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر221.35 نمره221.35 نمره
دیپارتمنت روسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر218.69 نمره218.69 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون بدخشان2 نفر218.08 نمره209.35 نمره
دیپارتمنت رادیوتلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان2 نفر217.55 نمره199.98 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز1 نفر216.54 نمره216.54 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون پروان1 نفر215.72 نمره215.72 نمره
انستیتوت تکنالوژی افغان کابل2 نفر215.68 نمره185.64 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی1 نفر214.69 نمره214.69 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره عامه پوهنتون ننگرهار1 نفر214.56 نمره214.56 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان2 نفر214.06 نمره187.85 نمره
تربیه معلم پنجشیر56 نفر213.07 نمره150.44 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر213.03 نمره213.03 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر30 نفر212.13 نمره167.39 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر211.04 نمره211.04 نمره
دارالحفاظ مرکزی صرف برای ذکور(درصورتی که حافظ باشند) کابل1 نفر209.73 نمره209.73 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری7 نفر207.18 نمره154.78 نمره
دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی2 نفر207.08 نمره182.49 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر44 نفر204.32 نمره171.92 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی5 نفر204.27 نمره189.74 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر202.94 نمره202.94 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون کندز1 نفر202.64 نمره202.64 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بلخ1 نفر202.6 نمره202.6 نمره
دیپارتمنت اقتصادوتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان10 نفر202.13 نمره186.89 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر201.59 نمره201.59 نمره
انستیتوت ژورنالیزم کابل2 نفر200.12 نمره190.03 نمره
دیپارتمنت اداره و منجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار3 نفر199.88 نمره194.54 نمره
دیپارتمنت استخراج موادمفیده جامد پوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی پنجشیر20 نفر199.77 نمره185.11 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری پنجشیر36 نفر199.41 نمره152.2 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان1 نفر199.26 نمره199.26 نمره
دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر198.97 نمره198.97 نمره
دیپارتمنت رادیوتلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان1 نفر197.83 نمره197.83 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان5 نفر197.77 نمره186.5 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی فراه4 نفر196.94 نمره167.81 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ5 نفر196.73 نمره178.45 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان8 نفر196.69 نمره173.23 نمره
دیپارتمنت باغداری پوهنحی زراعت پوهنتون پروان7 نفر196.62 نمره173.95 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر28 نفر196.49 نمره176.5 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون تخار1 نفر196.34 نمره196.34 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان1 نفر196.25 نمره196.25 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان1 نفر193.51 نمره193.51 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار2 نفر192.63 نمره173.72 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی1 نفر192.3 نمره192.3 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر192.23 نمره192.23 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان1 نفر191.12 نمره191.12 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر190.43 نمره190.43 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر10 نفر190.28 نمره167.73 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی2 نفر189.81 نمره182.45 نمره
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان5 نفر189.38 نمره175.5 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر188.94 نمره188.94 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر187.84 نمره187.84 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری1 نفر187.49 نمره187.49 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر187.48 نمره187.48 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان2 نفر187.11 نمره186.32 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر187.11 نمره187.11 نمره
انستیتوت تکنالوژی و کمپیوتر کابل3 نفر187.06 نمره186.17 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی2 نفر186.54 نمره181.18 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان1 نفر185.85 نمره185.85 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر185.76 نمره185.76 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان1 نفر185.61 نمره185.61 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون بلخ1 نفر185.27 نمره185.27 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر185.11 نمره185.11 نمره
دارالعلوم حاجی چمن کابل2 نفر185.08 نمره165.93 نمره
دیپارتمنت فرانسوی پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان6 نفر184.37 نمره170.35 نمره
دارالعلوم عربی کابل12 نفر184.07 نمره153.12 نمره
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر183.48 نمره183.48 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر183.32 نمره180.67 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون فاریاب1 نفر183.25 نمره183.25 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان1 نفر183.2 نمره183.2 نمره
انستیتوت لسان خارجی کابل4 نفر182.97 نمره163.73 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان1 نفر182.75 نمره182.75 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان3 نفر182.35 نمره178.91 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر182.14 نمره182.14 نمره
دیپارتمنت اقتصاد توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز1 نفر181.89 نمره181.89 نمره
انستیتوت تجارت کابل4 نفر181.88 نمره178.1 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار2 نفر180.65 نمره175.02 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر180.58 نمره180.58 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر180.54 نمره180.54 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر180.49 نمره180.49 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار1 نفر179.85 نمره179.85 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بدخشان1 نفر179.35 نمره179.35 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر178.75 نمره178.75 نمره
انستیتوت میخانیکی3 نفر178.67 نمره161.6 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف اناث پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک1 نفر178.61 نمره178.61 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر178.6 نمره178.6 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر178.1 نمره173.4 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان3 نفر177.73 نمره173.45 نمره
دارالعلوم امام ابوحنیفه کابل3 نفر176.92 نمره153.87 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر175.4 نمره175.4 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان1 نفر175.25 نمره175.25 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان1 نفر174.77 نمره174.77 نمره
دارالعلوم پنجشیر13 نفر174.62 نمره151.32 نمره
تربیه معلم غنی خیل ننگرهار1 نفر174.48 نمره174.48 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی بادغیس1 نفر174.36 نمره174.36 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان4 نفر174.24 نمره164.88 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان2 نفر174.01 نمره168.01 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر173.61 نمره173.61 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر173.39 نمره173.39 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر172.73 نمره172.73 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان1 نفر172.65 نمره172.65 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار2 نفر172.63 نمره171.54 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر1 نفر171.47 نمره171.47 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون فاریاب1 نفر171.02 نمره171.02 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر170.91 نمره170.91 نمره
تربیه معلم قره باغ کابل1 نفر170.66 نمره170.66 نمره
انستیتوت زراعت - تخنیکی - زراعت سیاه گرد پروان3 نفر170.45 نمره163.62 نمره
تربیه معلم پروان1 نفر169.92 نمره169.92 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب1 نفر169.92 نمره169.92 نمره
انستیتوت نفت وگاز مرکز - اداره وحسابداری - زراعت سرپل1 نفر169.76 نمره169.76 نمره
انستیتوت تربیت بدنی وسپورت کابل7 نفر169.53 نمره154.83 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی بادغیس1 نفر169.53 نمره169.53 نمره
دارالعلوم هرات1 نفر169.21 نمره169.21 نمره
انستیتوت اتومیخانیکی2 نفر169.06 نمره160.6 نمره
انستیتوت معاون انجنیری - زراعت نجراب کاپیسا4 نفر168.88 نمره159.08 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - زراعت و وترنری - نفت وگاز - تخنیکی سجادیه بلخ2 نفر168.26 نمره150.37 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری نورستان1 نفر167.58 نمره167.58 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی هلمند1 نفر167.5 نمره167.5 نمره
دارالعلوم نورستان1 نفر167.13 نمره167.13 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر166.27 نمره166.27 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی4 نفر165.38 نمره156.14 نمره
تربیه معلم شغنان بدخشان1 نفر165.22 نمره165.22 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر164.44 نمره164.44 نمره
دارالعلوم پروان4 نفر164.33 نمره151.17 نمره
دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر164.33 نمره164.33 نمره
انستیتوت تخنیکی مرکز تخار2 نفر161.18 نمره150.23 نمره
دارالعلوم کندز2 نفر160.77 نمره157.98 نمره
واجد شرایط به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی365 نفر159.64 نمره150.11 نمره
دارالعلوم کاپیسا1 نفر158.53 نمره158.53 نمره
تربیه معلم فاریاب1 نفر157.95 نمره157.95 نمره
دارالعلوم مرکز اختصاصی اهل تشیع دایکندی1 نفر157.25 نمره157.25 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - اداره وحسابداری جوزجان1 نفر155.64 نمره155.64 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی بگرامی1 نفر154.77 نمره154.77 نمره
تربیه معلم خوست2 نفر154.52 نمره153.57 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - زراعت - کثیرالرشتوی بغلان1 نفر154.38 نمره154.38 نمره
تربیه معلم کنر1 نفر154.37 نمره154.37 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان1 نفر152.58 نمره152.58 نمره
ناکام274 نفر149.97 نمره87.26 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En