نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
چون شهرت و عکس خویش را در ورق جوابات از بین برده، در آی دی خویش تغییر وارد و بارکود پارچه جوابات خویش را باطل نموده بناءً امتحانش باطل و در چانس وی محاسبه می گردد.1 نفر0 نمره0 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En