نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل3 نفر340.97 نمره322.11 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون هرات57 نفر337.83 نمره311.49 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات75 نفر336.11 نمره298.33 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل2 نفر332.79 نمره305.88 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون هرات33 نفر330.96 نمره289.29 نمره
پوهنحی حقوق پوهنتون کابل6 نفر329.83 نمره281.38 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل2 نفر328 نمره318.67 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون کندهار22 نفر327.98 نمره293.25 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات38 نفر326.68 نمره301.09 نمره
دیپارتمنت کمپیوترانجنیرنگ صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات70 نفر326.54 نمره278.96 نمره
دیپارتمنت اداره شهری پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات38 نفر325.23 نمره274.42 نمره
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات53 نفر324.83 نمره272.36 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکورپوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل3 نفر323.82 نمره294.23 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر323.14 نمره323.14 نمره
دیپارتمنت آرکتکچر صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون هرات23 نفر322.97 نمره252.94 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات59 نفر322.77 نمره291.97 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل5 نفر321.29 نمره308.83 نمره
دیپارتمنت طب معالجوی(نظامی) 2 تن اناث 28 تن ذکور4 نفر319.64 نمره307.64 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل1 نفر318.42 نمره318.42 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار3 نفر316.53 نمره300.84 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هرات75 نفر315.45 نمره262.2 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات37 نفر314.42 نمره280.17 نمره
دیپارتمنت برق و الکترونکس پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر313.96 نمره313.96 نمره
دیپارتمنت کمپیوترانجنیرنگ صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات61 نفر311.53 نمره262.11 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل2 نفر310.56 نمره307.63 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخ5 نفر310.46 نمره218.82 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون البیرونی3 نفر310.06 نمره286.42 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتروانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل5 نفر309.17 نمره289.55 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا16 نفر307.88 نمره273.9 نمره
دیپارتمنت قضاوحارونوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات104 نفر307.78 نمره273.04 نمره
دیپارتمنت ادبیات دری پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات92 نفر307.45 نمره232.21 نمره
دیپارتمنت بانکداری پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات38 نفر307.26 نمره266.72 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون کندهار34 نفر307.2 نمره240.53 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر305.18 نمره305.18 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار19 نفر305.17 نمره265.14 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندهار18 نفر304.05 نمره284.19 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل1 نفر303.14 نمره303.14 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندهار34 نفر302.93 نمره243.44 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل2 نفر301.57 نمره295.47 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون کندهار31 نفر301.37 نمره256.51 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات7 نفر300.56 نمره224.36 نمره
دیپارتمنت اقتصادتصدی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات40 نفر300.22 نمره269.52 نمره
ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر298.59 نمره298.59 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات146 نفر297.75 نمره247.86 نمره
دیپارتمنت عمومی(لیلیه ندارد) پوهنحی تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابرات7 نفر297.13 نمره266.91 نمره
دیپارتمنت میکاترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات31 نفر296.93 نمره256.59 نمره
دیپارتمنت اقتصادوتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات38 نفر295.89 نمره248.65 نمره
پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل3 نفر295.72 نمره286.04 نمره
دیپارتمنت ریاضیات پوهنحی ساینس پوهنتون هرات128 نفر295 نمره227.21 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون هرات58 نفر294.65 نمره209.22 نمره
پوهنحی اداره وپالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنتون کابل2 نفر293.9 نمره284.79 نمره
دیپارتمنت فارمسی 1 تن اناث 4 تن ذکور2 نفر293.72 نمره292.49 نمره
پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندز PCB دیپارتمنت14 نفر293.61 نمره240.59 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات32 نفر293.13 نمره191.39 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون هرات94 نفر292.92 نمره249.56 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات35 نفر292.9 نمره209.96 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل1 نفر292.29 نمره292.29 نمره
محاسبه وعلوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتروانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر292.18 نمره292.18 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر292.09 نمره292.09 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر291.66 نمره291.66 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات38 نفر291.53 نمره234.45 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاهدخوست6 نفر291.48 نمره233.75 نمره
پوهنحی فارمسی عمومی صرف برای ذکورپوهنتون کابل2 نفر291.2 نمره291.16 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات65 نفر291.18 نمره222.5 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار1 نفر290.85 نمره290.85 نمره
دیپارتمنت آرکتکچر صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات20 نفر290.72 نمره264.1 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار3 نفر290.35 نمره270.57 نمره
دیپارتمنت انجنیری کمپیوترصرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتروانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر289.67 نمره281.18 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری کمپیوتروانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر288.58 نمره288.58 نمره
دیپارتمنت ادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات59 نفر288.32 نمره244.56 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل1 نفر288.12 نمره288.12 نمره
دیپارتمنت قابلگی صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل2 نفر287.25 نمره286.56 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت هرات121 نفر287.02 نمره225.93 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل1 نفر286.84 نمره286.84 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر286.59 نمره286.59 نمره
دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک صرف برای ذکورپوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک3 نفر286.3 نمره266.34 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات49 نفر286.08 نمره227.57 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هرات69 نفر285.76 نمره256.17 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل2 نفر285.55 نمره281.67 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر285.29 نمره285.29 نمره
دیپارتمنت ادبیات آلمانی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات54 نفر284.77 نمره218.12 نمره
دیپارتمنت شهرسازی صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر284.34 نمره284.34 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر284.24 نمره284.24 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون بلخ1 نفر283.84 نمره283.84 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات57 نفر283.62 نمره218.81 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی1 نفر283.08 نمره283.08 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات52 نفر282.58 نمره225.23 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ3 نفر282.53 نمره241.84 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری موسسه تحصیلات عالی هلمند27 نفر280.79 نمره226.07 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان1 نفر280.14 نمره280.14 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهار16 نفر279.41 نمره223.38 نمره
دیپارتمنت ریاضیات پوهنحی ساینس پوهنتون کابل3 نفر279.29 نمره263.87 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار33 نفر277.29 نمره235.14 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات29 نفر277.26 نمره215.91 نمره
پوهنحی فارمسی عمومی صرف برای اناث پوهنتون کابل1 نفر277.19 نمره277.19 نمره
دیپارتمنت باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات32 نفر277.02 نمره210.66 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا3 نفر276.93 نمره238.01 نمره
دیپارتمنت ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات25 نفر276.2 نمره254.37 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکورپوهنحی جیودیزی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر275.5 نمره275.5 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات31 نفر274.95 نمره212.98 نمره
دیپارتمنت میناتوری پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون هرات25 نفر273.88 نمره194.34 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات72 نفر273.76 نمره216.9 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک2 نفر273.61 نمره268.45 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون هرات46 نفر273.06 نمره207.58 نمره
دیپارتمنت حقوق جزا پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان3 نفر272.5 نمره203.62 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات75 نفر271.83 نمره196.19 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندهار12 نفر271.78 نمره230.4 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات32 نفر271.43 نمره217.66 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات28 نفر270.89 نمره229.72 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات81 نفر270.61 نمره203.32 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات34 نفر270.55 نمره214.56 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومعدن صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ10 نفر270.49 نمره202.31 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات55 نفر270.45 نمره231.72 نمره
دیپارتمنت گرافیک پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون هرات60 نفر270.16 نمره224.8 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی پوهنحی طب معالجوی(نظامی) پوهنتون طبی کابل1 نفر270.11 نمره270.11 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات46 نفر269.96 نمره201.44 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون البیرونی1 نفر269.42 نمره269.42 نمره
دیپارتمنت اداره ومدیریت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان2 نفر268.88 نمره255 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی بادغیس64 نفر267.91 نمره201.76 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون هرات33 نفر267.82 نمره198.73 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل1 نفر265.96 نمره265.96 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون پکتیا3 نفر265.29 نمره222.44 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست2 نفر264.39 نمره249.8 نمره
دیپارتمنت قابلگی عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر263.77 نمره263.77 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی3 نفر263.65 نمره221.25 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر4 نفر263.63 نمره224.25 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندهار3 نفر263.24 نمره196.46 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان2 نفر263 نمره231.32 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات47 نفر262.8 نمره218.69 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - صنایع - اداره وحسابداری هرات1233 نفر261.88 نمره172.58 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان4 نفر260.32 نمره200.44 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک2 نفر259.94 نمره255.16 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار2 نفر259.77 نمره258.72 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار11 نفر259.15 نمره243.37 نمره
دیپارتمنت پروتیزدندان انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر2 نفر258.35 نمره250.1 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات90 نفر258 نمره199.41 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر257.18 نمره257.18 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنحی ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر257.16 نمره257.16 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات11 نفر257.11 نمره184.84 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات78 نفر255.72 نمره199.15 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان1 نفر255.02 نمره255.02 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات86 نفر254.7 نمره199.67 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات47 نفر254.38 نمره175.91 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات59 نفر254.27 نمره193.52 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی5 نفر253.75 نمره202.13 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب11 نفر253.29 نمره195.13 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات76 نفر253.08 نمره199.34 نمره
دیپارتمنت انجنیری آب ومحیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ2 نفر253.06 نمره251.48 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخ2 نفر252.84 نمره203.28 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر252.78 نمره252.78 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی1 نفر252.7 نمره252.7 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر252.25 نمره252.25 نمره
دیپارتمنت اداره حوادث صرف برای اناث پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل1 نفر252.17 نمره252.17 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار8 نفر252 نمره217.05 نمره
دیپارتمنت ترکی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر251.48 نمره251.48 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات21 نفر251.27 نمره195.1 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر250.36 نمره250.36 نمره
دیپارتمنت استخراج صرف برای ذکورپوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان2 نفر249.95 نمره235.25 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات10 نفر249.3 نمره195.33 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی هرات1044 نفر248.82 نمره185.63 نمره
دیپارتمنت بانکداری وتجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان1 نفر248.78 نمره248.78 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر1 نفر248.31 نمره248.31 نمره
دیپارتمنت ادبیات عربی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات62 نفر248.1 نمره200.85 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر247.96 نمره183.45 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان2 نفر247.67 نمره227.16 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی6 نفر247.44 نمره219.12 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری14 نفر247.34 نمره184.61 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات14 نفر247.29 نمره197.85 نمره
دیپارتمنت روسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر247.13 نمره247.13 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون بدخشان3 نفر246.87 نمره225.34 نمره
دیپارتمنت باغداری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات13 نفر246.82 نمره188.07 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون البیرونی1 نفر245.75 نمره245.75 نمره
دیپارتمنت دیتابیس و انفارمیشن صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر245.63 نمره243.58 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی بادغیس111 نفر245.22 نمره169.14 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر245.14 نمره245.14 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات26 نفر245.05 نمره201.76 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر2 نفر244.68 نمره227.97 نمره
دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر244.51 نمره244.51 نمره
انستیتوت تکنالوژی و کمپیوتر کابل12 نفر244.31 نمره193.53 نمره
دیپارتمنت اداره ومدیریت تشبثات پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی1 نفر243.83 نمره243.83 نمره
دیپارتمنت پطرولیم صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ3 نفر243.55 نمره230.3 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون پروان3 نفر242.14 نمره217.13 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بدخشان1 نفر242.08 نمره242.08 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات56 نفر241.99 نمره204.34 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل1 نفر241.9 نمره241.9 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار8 نفر241.3 نمره214.14 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز3 نفر240.96 نمره204.55 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات13 نفر240.93 نمره178.63 نمره
دیپارتمنت شهرسازی صرف برای اناث پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر240.66 نمره240.66 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار3 نفر240.54 نمره183.63 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار6 نفر240.47 نمره214.7 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت بلخ8 نفر240.4 نمره183.45 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ3 نفر240.09 نمره211.64 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون تخار2 نفر239.92 نمره201.16 نمره
دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک صرف برای اناث پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک1 نفر239.87 نمره239.87 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابل1 نفر239.21 نمره239.21 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان5 نفر239.09 نمره202.21 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان1 نفر238.83 نمره238.83 نمره
دیپارتمنت فوتوگرافی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل1 نفر238.48 نمره238.48 نمره
تربیه معلم هرات342 نفر238.39 نمره191.21 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ3 نفر238.01 نمره203.66 نمره
دیپارتمنت اداره و منجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار2 نفر237.92 نمره203.53 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر236.41 نمره236.41 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلمی وتربیه شهید ربانی2 نفر235.45 نمره234.02 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر235.09 نمره235.09 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ6 نفر234.74 نمره210.34 نمره
دیپارتمنت آب ومحیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار9 نفر234.57 نمره210.67 نمره
دیپارتمنت پروگرامنگ پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کنر3 نفر234.34 نمره219.3 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا2 نفر234.31 نمره171.74 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون کندهار15 نفر233.51 نمره184.89 نمره
دیپارتمنت چینایی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل2 نفر233.44 نمره230.29 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر233.31 نمره206.41 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی2 نفر232.78 نمره226.07 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ5 نفر232.62 نمره213.07 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار1 نفر230.93 نمره230.93 نمره
دیپارتمنت ترکی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر230.38 نمره230.38 نمره
دارالعلوم امام صادق صرف برای اهل تشیع هرات36 نفر230.34 نمره150.13 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار4 نفر230.25 نمره188.02 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر229.66 نمره229.66 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری پنجشیر6 نفر229.29 نمره159.11 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت ننگرهار4 نفر229.25 نمره178.71 نمره
انستیتوت ژورنالیزم کابل5 نفر228.74 نمره191.7 نمره
دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار2 نفر228.69 نمره215.25 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر228.37 نمره228.37 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون تخار2 نفر226.61 نمره188.81 نمره
انستیتوت تجارت کابل8 نفر225.98 نمره171.81 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون تخار2 نفر225.62 نمره204.5 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری موسسه تحصیلات عالی هلمند7 نفر225.58 نمره169.9 نمره
انستیتوت میخانیکی3 نفر225.5 نمره158.86 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار2 نفر225.01 نمره164.97 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز صرف اناث پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک2 نفر224.98 نمره220.13 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون پروان1 نفر224.92 نمره224.92 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا1 نفر224.73 نمره224.73 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیده جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان4 نفر224.56 نمره186.8 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر224.47 نمره224.47 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی دایکندی1 نفر224.41 نمره224.41 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت فراه33 نفر224.15 نمره168.64 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز1 نفر224.08 نمره224.08 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت هلمند9 نفر224 نمره177.25 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر223.54 نمره223.54 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکورپوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر223.41 نمره223.41 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر223.31 نمره186.68 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی پنجشیر6 نفر223.06 نمره198.64 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون کندز1 نفر222.4 نمره222.4 نمره
تربیه معلم سیدجمال الدین کابل1 نفر222.21 نمره222.21 نمره
تربیه معلم کاپیسا11 نفر222.12 نمره152.18 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندهار8 نفر221.44 نمره171.5 نمره
انستیتوت زراعت - اداره ومدیریت مرکز - کثیرالرشتوی هلمند20 نفر221.25 نمره150.01 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل1 نفر221.19 نمره221.19 نمره
دیپارتمنت جنگلات وباغداری پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر221.03 نمره221.03 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز2 نفر220.88 نمره194.5 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون فاریاب9 نفر220.72 نمره167.37 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر220.23 نمره220.23 نمره
انستیتوت هنرهای زیبا وصنایع کابل2 نفر219.55 نمره182.49 نمره
دیپارتمنت علوم خاکی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر219.29 نمره219.29 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندز10 نفر218.92 نمره179.78 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی فراه64 نفر218.87 نمره165.8 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار11 نفر218.22 نمره183.8 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان3 نفر218.01 نمره188.82 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان2 نفر217.63 نمره216.35 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ3 نفر217.12 نمره184.39 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار2 نفر216.92 نمره196.95 نمره
دیپارتمنت حقوق عامه پوهنحی حقوق پوهنتون تخار3 نفر216.7 نمره195.91 نمره
تربیه معلم کندهار3 نفر216.35 نمره168.95 نمره
دیپارتمنت هایدرومیترولوجی صرف برای ذکورپوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر216.32 نمره216.32 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار1 نفر215.71 نمره215.71 نمره
دیپارتمنت آبیاری پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار1 نفر215.7 نمره215.7 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی فراه66 نفر215.7 نمره164.14 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر215.13 نمره215.13 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار16 نفر214.2 نمره175.13 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی مرکز-کثیرالرشتوی نسوان-میخانیکی پکتیا1 نفر214.19 نمره214.19 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار2 نفر213.89 نمره182.6 نمره
دیپارتمنت اداره وتجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر213.87 نمره213.87 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر213.85 نمره213.85 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی بادغیس59 نفر213.5 نمره163.93 نمره
دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان2 نفر213.38 نمره208.07 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر213.35 نمره213.35 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومحیط زیست صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر213.26 نمره213.26 نمره
دیپارتمنت انگلیسی برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار3 نفر213.18 نمره197.23 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ3 نفر213.14 نمره188.46 نمره
دیپارتمنت منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل1 نفر212.16 نمره212.16 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بلخ1 نفر211.84 نمره211.84 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون بلخ3 نفر211.69 نمره189.72 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان4 نفر211.64 نمره196.64 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - زراعت و وترنری - نفت وگاز - تخنیکی سجادیه بلخ16 نفر211.05 نمره156.11 نمره
دارالعلوم هرات250 نفر210.68 نمره150.19 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکورپوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر210.59 نمره210.59 نمره
دیپارتمنت پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر210.31 نمره210.31 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان1 نفر210.08 نمره210.08 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر1 نفر210.08 نمره210.08 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی بگرامی2 نفر209.68 نمره174.9 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان1 نفر209.3 نمره209.3 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر208.82 نمره208.82 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی هلمند5 نفر208.59 نمره170.9 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر208.36 نمره208.36 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان1 نفر208.28 نمره208.28 نمره
دیپارتمنت فلمنامه ونمایشنامه نویسی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل2 نفر208.24 نمره206.05 نمره
دیپارتمنت تجارت وبانکداری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر208.16 نمره208.16 نمره
دیپارتمنت رادیوتلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان2 نفر208.09 نمره196.85 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی1 نفر207.86 نمره207.86 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر207.74 نمره207.74 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی هلمند7 نفر207.48 نمره168.98 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی ارزگان3 نفر207.46 نمره176.24 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوترپوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر207.31 نمره207.31 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا5 نفر206.95 نمره168.84 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون علوم اجتماعی پوهنتون بلخ3 نفر206.84 نمره191.7 نمره
دیپارتمنت آب ومحیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر206.38 نمره206.38 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر206.08 نمره206.08 نمره
دیپارتمنت معادن وموادمفیده جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان1 نفر205.69 نمره205.69 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا3 نفر205.35 نمره181.88 نمره
دیپارتمنت علوم اقتصاد وتوسعه پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ2 نفر205.24 نمره193.52 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی خاک جبار5 نفر204.67 نمره158.32 نمره
انستیتوت زراعت- کثیرالرشتوی مرکز-کثیرالرشتوی اندخوی-اداره وحسابداری فاریاب6 نفر204.57 نمره153.72 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز1 نفر204.32 نمره204.32 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان2 نفر203.5 نمره199.82 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادغذایی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر203.46 نمره203.46 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری -تخنیکی افغان ایران بامیان- اداره وحسابداری بامیان8 نفر203.37 نمره171.48 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان1 نفر203.31 نمره203.31 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر203.04 نمره203.04 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر202.6 نمره202.6 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب4 نفر202.58 نمره170.93 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون فاریاب5 نفر202.08 نمره185 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار1 نفر201.95 نمره201.95 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت بدخشان4 نفر201.79 نمره176.98 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ1 نفر201.56 نمره201.56 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر201.47 نمره201.47 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی5 نفر201.37 نمره185.5 نمره
تربیه معلم غور2 نفر201.27 نمره154.55 نمره
تربیه معلم شیندند هرات50 نفر201.08 نمره150.53 نمره
دیپارتمنت اداره ومدیریت پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر200.86 نمره200.86 نمره
دیپارتمنت اقتصادزراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر200.47 نمره183.68 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار2 نفر200.25 نمره186.76 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر199.78 نمره199.78 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی تربیت عمومی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل2 نفر199.69 نمره196.42 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات موسسه تحصیلات عالی غور6 نفر199.42 نمره169.11 نمره
دیپارتمنت تفحص واکتشاف موادمفیده جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی سرپل1 نفر198.77 نمره198.77 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوترصرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر198.68 نمره198.68 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون ننگرهار1 نفر197.41 نمره197.41 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ2 نفر197.19 نمره194.32 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا7 نفر197.11 نمره169 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان1 نفر197 نمره197 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر1 نفر196.99 نمره196.99 نمره
دیپارتمنت ادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر195.46 نمره195.46 نمره
تربیه معلم امام صاحب کندز7 نفر195.39 نمره156.75 نمره
دارالحفاظ مرکزی صرف برای ذکور(درصورتی که حافظ باشند) کابل2 نفر195.38 نمره190.25 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری بادغیس16 نفر195.31 نمره152.23 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب5 نفر195.29 نمره181.99 نمره
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر195.21 نمره195.21 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهار1 نفر194.44 نمره194.44 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر3 نفر194 نمره152.57 نمره
دیپارتمنت جیودیزی پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان1 نفر193.89 نمره193.89 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر193.79 نمره193.79 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان1 نفر193.76 نمره193.76 نمره
دیپارتمنت زبان بلوچی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر193.61 نمره193.61 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر193.57 نمره193.57 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر3 نفر193.21 نمره178.57 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بدخشان1 نفر193.2 نمره193.2 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر193.02 نمره193.02 نمره
انستیتوت میخانیکی - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری - زراعت چپرهار ننگرهار7 نفر192.64 نمره155.61 نمره
انستیتوت معاون انجنیری - زراعت نجراب کاپیسا4 نفر192.57 نمره172.52 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر192.37 نمره192.37 نمره
دیپارتمنت اوزبکی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان2 نفر191.86 نمره188.17 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا2 نفر191.68 نمره173.52 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر191.67 نمره191.67 نمره
انستیتوت لسان خارجی کابل4 نفر191.08 نمره165.92 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا3 نفر191.08 نمره179.55 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان2 نفر190.93 نمره188.94 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی مرکز - زراعت میوند - زراعت دامان کندهار3 نفر190.47 نمره160.28 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بدخشان3 نفر189.25 نمره180.14 نمره
تربیه معلم بامیان1 نفر188.97 نمره188.97 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی نیمروز10 نفر188.74 نمره152.95 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار3 نفر188.6 نمره170.72 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی غور7 نفر188.31 نمره174.97 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر187.51 نمره187.51 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی غور3 نفر187.39 نمره156.06 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر187.18 نمره187.18 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر187.14 نمره187.14 نمره
دیپارتمنت هدی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار2 نفر187 نمره184.47 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر186.72 نمره166.8 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر186.67 نمره186.67 نمره
تربیه معلم فراه6 نفر186.57 نمره152.87 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری نسوان کابل1 نفر186.45 نمره186.45 نمره
انستیتوت تکنالوژی افغان کابل2 نفر186.23 نمره179.9 نمره
دیپارتمنت باغداری پوهنحی زراعت پوهنتون پروان1 نفر185.67 نمره185.67 نمره
دیپارتمنت سیستم معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست2 نفر185.66 نمره173.32 نمره
واجد شرایط به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی3524 نفر185.6 نمره150.01 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان1 نفر185.58 نمره185.58 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی وردک1 نفر185.38 نمره185.38 نمره
انستیتوت زراعت - کثیرالرشتوی مرکز فراه3 نفر185.11 نمره164.86 نمره
دیپارتمنت ازبکی پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر184.37 نمره184.37 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر184.2 نمره184.2 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر184.17 نمره184.17 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی ارزگان2 نفر183.82 نمره172.65 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر183.52 نمره183.52 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان1 نفر183.39 نمره183.39 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر183.3 نمره183.3 نمره
دیپارتمنت حقوق خصوصی پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان1 نفر183.25 نمره183.25 نمره
تربیه معلم بادغیس2 نفر183.2 نمره154.28 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری ارزگان3 نفر181.7 نمره169.95 نمره
تربیه معلم هلمند2 نفر181.54 نمره162.86 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر181.31 نمره181.31 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان1 نفر181 نمره181 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر180.92 نمره180.92 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات3 نفر180.9 نمره178.52 نمره
دیپارتمنت انگلیسی برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار2 نفر180.85 نمره174.17 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر180.14 نمره180.14 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر180.07 نمره180.07 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر179.94 نمره179.94 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر179.85 نمره171.29 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - اداره وحسابداری جوزجان2 نفر179.74 نمره160 نمره
دارالعلوم عربی کابل2 نفر179.07 نمره163.84 نمره
دیپارتمنت نتورکنگ و کمونیکشن صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر179 نمره179 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره عامه پوهنتون ننگرهار1 نفر178.91 نمره178.91 نمره
انستیتوت زراعت ووترنری - اداره وحسابداری کندز1 نفر178.66 نمره178.66 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر178.55 نمره178.55 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - زراعت - کثیرالرشتوی بغلان2 نفر178.53 نمره162.33 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی2 نفر177.82 نمره175.87 نمره
تربیه معلم شرنه پکتیکا1 نفر177.67 نمره177.67 نمره
دیپارتمنت اوزبکی پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار1 نفر176.96 نمره176.96 نمره
دارالعلوم نجم الدین آخندزاده ننگرهار1 نفر176.04 نمره176.04 نمره
تربیه معلم درواز بدخشان1 نفر175.84 نمره175.84 نمره
تربیه معلم بلخ1 نفر175.79 نمره175.79 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان1 نفر175.73 نمره175.73 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر175.17 نمره175.17 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون فاریاب4 نفر174.74 نمره169.41 نمره
تربیه معلم پروان2 نفر174.64 نمره152.11 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی ارزگان3 نفر174.58 نمره157.54 نمره
دارالعلوم محمدیه کندهار2 نفر174.54 نمره171.9 نمره
تربیه معلم دایکندی2 نفر174.18 نمره168.42 نمره
انستیتوت اتومیخانیکی1 نفر174.1 نمره174.1 نمره
تربیه معلم ننگرهار1 نفر173.78 نمره173.78 نمره
دارالعلوم مرکز بغلان1 نفر173.56 نمره173.56 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر173.28 نمره173.28 نمره
تربیه معلم شغنان بدخشان1 نفر173.18 نمره173.18 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر172.54 نمره172.54 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری4 نفر172.41 نمره158.54 نمره
تربیه معلم کندز5 نفر172.32 نمره160.89 نمره
دارالعلوم امام ابوحنیفه غور2 نفر172.25 نمره160.9 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر172.25 نمره172.25 نمره
دارالعلوم لوگر1 نفر172.23 نمره172.23 نمره
دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر171.65 نمره171.65 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر171.35 نمره171.35 نمره
انستیتوت تربیت بدنی وسپورت کابل1 نفر171.35 نمره171.35 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم طبیعی موسسه تحصیلات عالی غور5 نفر171.12 نمره155.58 نمره
انستیتوت ساختمانی وجیودیزی کابل2 نفر170.47 نمره167.26 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی احمدشاه بابا کابل1 نفر169.75 نمره169.75 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر169.64 نمره163 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان1 نفر169.63 نمره169.63 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر168.49 نمره168.49 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر168.07 نمره168.07 نمره
دیپارتمنت هایدرومیترولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر167.99 نمره167.99 نمره
انستیتوت زراعت - تخنیکی - زراعت سیاه گرد پروان1 نفر167.87 نمره167.87 نمره
دارالعلوم سلطان محمودغزنوی خوست1 نفر167.6 نمره167.6 نمره
انستیتوت زراعت - اداره حسابداری پکتیکا2 نفر166.91 نمره165.78 نمره
تربیه معلم اندخوی فاریاب1 نفر165.16 نمره165.16 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری نورستان2 نفر165.06 نمره161.68 نمره
انستیتوت تخنیکی - اداره وحسابداری - زراعت غزنی2 نفر163.87 نمره160.85 نمره
انستیتوت معادن - زراعت لوگر1 نفر161.76 نمره161.76 نمره
انستیتوت زراعت واداره و حسابداری بدخشان2 نفر158.72 نمره152.36 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری مرکز - زراعت دایکندی1 نفر158.53 نمره158.53 نمره
دارالعلوم پروان1 نفر155.66 نمره155.66 نمره
دارالعلوم ابوسلیمان جوزجان1 نفر153.31 نمره153.31 نمره
ناکام454 نفر149.98 نمره98.37 نمره
به دلیل اینکه به عوض داوطلب شخص دیگری امتحان میداد، امتحان وی باطل و در یک چانس محسوب می شود.4 نفر0 نمره0 نمره
نقل مبایل در جریان امتحان5 نفر0 نمره0 نمره
به دلیل عکس برداری و افشای فورم مربوطه امتحان وی باطل و در یک چانس محسوب می شود.1 نفر0 نمره0 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En