نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار2 نفر312.1 نمره300.72 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون کندهار4 نفر308.44 نمره293.73 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر307.69 نمره307.69 نمره
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات1 نفر306.16 نمره306.16 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری موسسه تحصیلات عالی هلمند4 نفر298.03 نمره235.33 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندهار1 نفر294.41 نمره294.41 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون البیرونی1 نفر292.75 نمره292.75 نمره
دیپارتمنت قضاوحارونوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات1 نفر290.41 نمره290.41 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار4 نفر286.35 نمره264.04 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر279.48 نمره279.48 نمره
دیپارتمنت بانکداری پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات1 نفر277.63 نمره277.63 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار4 نفر272.25 نمره236.23 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر272.12 نمره272.12 نمره
دیپارتمنت اسپانوی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر268.39 نمره268.39 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون کندهار3 نفر266.92 نمره254.21 نمره
دیپارتمنت ادبیات دری پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات1 نفر263.18 نمره263.18 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندهار1 نفر261.31 نمره261.31 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی2 نفر260.68 نمره229.52 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری برق پوهنتون تخنیکی وانجنیری غزنی1 نفر260.24 نمره260.24 نمره
پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندز PCB دیپارتمنت2 نفر251.8 نمره241.8 نمره
دیپارتمنت مالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر250.99 نمره250.99 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات2 نفر248.59 نمره208.87 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر247.2 نمره247.2 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا1 نفر247.05 نمره247.05 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار1 نفر246.8 نمره246.8 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی نیمروز164 نفر243.64 نمره150.34 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان1 نفر241.28 نمره241.28 نمره
دیپارتمنت اداره ومدیریت تشبثات پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی1 نفر237.16 نمره237.16 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون کندهار4 نفر233.31 نمره188.95 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی نیمروز16 نفر232.99 نمره150.42 نمره
دیپارتمنت روسی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر232.1 نمره232.1 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهار1 نفر228.84 نمره228.84 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر228.67 نمره228.67 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار3 نفر227.38 نمره214.71 نمره
دیپارتمنت فزیوتراپی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر225.08 نمره225.08 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی1 نفر224.62 نمره224.62 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار1 نفر223.9 نمره223.9 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون پکتیا1 نفر223.35 نمره223.35 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر222.46 نمره217.26 نمره
دیپارتمنت نتورکنگ پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کنر1 نفر219.81 نمره219.81 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر219.71 نمره219.71 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون بدخشان1 نفر216.2 نمره216.2 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون پروان1 نفر214.51 نمره214.51 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی فراه3 نفر211.19 نمره178.9 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بلخ1 نفر211.19 نمره211.19 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی1 نفر208.15 نمره208.15 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر206.53 نمره206.53 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا1 نفر204.02 نمره204.02 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان1 نفر202.23 نمره202.23 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بلخ1 نفر202.15 نمره202.15 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر201.93 نمره201.93 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی فراه5 نفر201.18 نمره165.1 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز2 نفر201.03 نمره194.78 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندهار1 نفر200.07 نمره200.07 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر197.37 نمره197.37 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز2 نفر195.41 نمره191.5 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی2 نفر193.18 نمره186.71 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر192.45 نمره192.45 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار1 نفر192.2 نمره192.2 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت فراه1 نفر191.95 نمره191.95 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی ارزگان1 نفر189.03 نمره189.03 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری1 نفر188.81 نمره188.81 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی ارزگان1 نفر188.19 نمره188.19 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر187.7 نمره187.7 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر186.77 نمره186.77 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر186.66 نمره186.66 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - صنایع - اداره وحسابداری هرات2 نفر186.32 نمره185.91 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت هلمند1 نفر185.2 نمره185.2 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا1 نفر185 نمره185 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار2 نفر184.46 نمره181.53 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار2 نفر182.44 نمره173.94 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر180.92 نمره180.92 نمره
دیپارتمنت زبان بلوچی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار3 نفر180.24 نمره157.42 نمره
تربیه معلم نیمروز18 نفر180.06 نمره152.01 نمره
دارالعلوم مرکز ذکور نیمروز4 نفر177.78 نمره160.01 نمره
انستیتوت میخانیکی1 نفر177.09 نمره177.09 نمره
انستیتوت هنرهای زیبا وصنایع کابل2 نفر177 نمره154.61 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون فاریاب2 نفر176.88 نمره168.99 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری موسسه تحصیلات عالی هلمند1 نفر172.83 نمره172.83 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر169.34 نمره169.34 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی هلمند1 نفر167.7 نمره167.7 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی مرکز - زراعت میوند - زراعت دامان کندهار1 نفر166.69 نمره166.69 نمره
تربیه معلم هلمند1 نفر162.62 نمره162.62 نمره
تربیه معلم کندهار1 نفر160.57 نمره160.57 نمره
انستیتوت تخنیکی - اداره وحسابداری - زراعت غزنی1 نفر158.73 نمره158.73 نمره
انستیتوت زراعت - اداره ومدیریت مرکز - کثیرالرشتوی هلمند1 نفر154.84 نمره154.84 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری پنجشیر1 نفر153.86 نمره153.86 نمره
ناکام26 نفر149.72 نمره105.85 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En