نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت دیتابیس و انفارمیشن صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار16 نفر317.75 نمره232.53 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار15 نفر315.01 نمره296.76 نمره
دیپارتمنت سافت ویرانجنیرنگ صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار11 نفر307.27 نمره254.81 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان53 نفر303.83 نمره242.4 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون کندهار3 نفر303.4 نمره300.84 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار19 نفر303.38 نمره270.81 نمره
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون ننگرهار17 نفر301.55 نمره246.81 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا10 نفر298.96 نمره272.13 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاهدخوست9 نفر297.98 نمره279.76 نمره
دیپارتمنت نتورکنگ و کمونیکشن صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار19 نفر297.75 نمره229.19 نمره
دیپارتمنت قضاوحارونوالی پوهنحی حقوق پوهنتون ننگرهار19 نفر296.89 نمره234.01 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار7 نفر292.91 نمره263.78 نمره
دیپارتمنت مالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار13 نفر288.9 نمره249.08 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیای صرف برای ذکورپوهنحی جیودیزی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر287.38 نمره287.38 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل1 نفر285.79 نمره285.79 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون پکتیا47 نفر285.41 نمره219.33 نمره
پوهنحی ژورنالیزم عمومی پوهنتون کابل1 نفر284.24 نمره284.24 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا25 نفر278.9 نمره217.54 نمره
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار19 نفر276.79 نمره205.3 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار11 نفر276.45 نمره245.14 نمره
دیپارتمنت بزنس پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار14 نفر276.13 نمره211.53 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری موسسه تحصیلات عالی هلمند7 نفر274.11 نمره226.7 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون کندهار6 نفر273.82 نمره246.44 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار10 نفر273.21 نمره234.77 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار65 نفر273.03 نمره213.26 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان3 نفر271.9 نمره214.92 نمره
دیپارتمنت آبیاری پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار35 نفر271.35 نمره203.29 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون پروان2 نفر271.14 نمره231.51 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار36 نفر270.28 نمره193.96 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره عامه پوهنتون ننگرهار42 نفر269.79 نمره214.12 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست7 نفر268.45 نمره248.91 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا21 نفر268.38 نمره234.44 نمره
دیپارتمنت نتورکنگ پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کنر43 نفر267.86 نمره213.89 نمره
دیپارتمنت پروگرامنگ پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کنر45 نفر266.96 نمره214.93 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی29 نفر266.31 نمره218.51 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب52 نفر265.56 نمره192.66 نمره
دیپارتمنت ترکی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر265.51 نمره265.51 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر74 نفر265.05 نمره223.32 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار3 نفر264.85 نمره252.18 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون شیخ زاهد خوست9 نفر263.01 نمره215.81 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی2 نفر262.88 نمره237.02 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون ننگرهار62 نفر262.76 نمره186.59 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاهدخوست6 نفر261.22 نمره228.22 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندهار2 نفر261.1 نمره250.94 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون فاریاب12 نفر260.22 نمره185.58 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت ننگرهار94 نفر259.35 نمره177.64 نمره
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون شیخ زاهد خوست9 نفر258.99 نمره218.29 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار4 نفر256.97 نمره221.35 نمره
دیپارتمنت روانشانسی عمومی پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل1 نفر253.94 نمره253.94 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون کابل3 نفر252.73 نمره208.85 نمره
دیپارتمنت روسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی6 نفر252.67 نمره216.61 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی2 نفر251.85 نمره223.33 نمره
پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندز PCB دیپارتمنت1 نفر251.83 نمره251.83 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار88 نفر248.85 نمره208.62 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان4 نفر248.29 نمره196.99 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر247.26 نمره247.26 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابل1 نفر246.97 نمره246.97 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون پکتیا24 نفر246.79 نمره186 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل1 نفر246.08 نمره246.08 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ5 نفر245.78 نمره198.19 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون بدخشان5 نفر245.53 نمره204.84 نمره
دیپارتمنت اقتصادوتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان67 نفر245.31 نمره176.8 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون لغمان280 نفر244.1 نمره179.74 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهار1 نفر243.04 نمره243.04 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون پروان1 نفر242.64 نمره242.64 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ3 نفر242.63 نمره213.89 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان71 نفر241.83 نمره170.56 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار11 نفر241.12 نمره186.51 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست5 نفر240.98 نمره209.62 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - زراعت و وترنری - نفت وگاز - تخنیکی سجادیه بلخ3 نفر240.96 نمره166.67 نمره
دیپارتمنت سیستم معلوماتی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست5 نفر240.94 نمره213.89 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر240.08 نمره240.08 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی ننگرهار307 نفر239.67 نمره186.4 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار38 نفر238.73 نمره190.26 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ2 نفر238.03 نمره217.25 نمره
دیپارتمنت اداره وتجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر237.81 نمره237.81 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر237.61 نمره237.61 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان10 نفر236.62 نمره198.06 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار39 نفر235.99 نمره188.03 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر49 نفر234.44 نمره204.86 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار38 نفر234.06 نمره173.73 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار17 نفر233.63 نمره192.74 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار56 نفر233.5 نمره202.38 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره عامه پوهنتون ننگرهار16 نفر233.42 نمره176.96 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون پروان2 نفر232.95 نمره211.77 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار7 نفر232.76 نمره211.38 نمره
دیپارتمنت سافت ویرانجنیرنگ صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار12 نفر232.64 نمره186.32 نمره
دیپارتمنت دیتابیس و انفارمیشن صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار11 نفر232.06 نمره180.97 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار81 نفر231.94 نمره182.3 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر140 نفر231.52 نمره186.37 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون کندز2 نفر230.69 نمره197.36 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بدخشان4 نفر230.65 نمره205.07 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر230.04 نمره182.9 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان51 نفر228.38 نمره162.53 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار68 نفر228.37 نمره199.75 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی2 نفر228.13 نمره204.47 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان4 نفر227.74 نمره204.13 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون کندهار12 نفر227.31 نمره184.83 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار10 نفر227.27 نمره181.26 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون کابل1 نفر227.1 نمره227.1 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا137 نفر226.9 نمره181.83 نمره
دیپارتمنت آب ومحیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر226.7 نمره226.7 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار9 نفر226.09 نمره175.03 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا70 نفر225.62 نمره177.79 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار30 نفر225.24 نمره181.14 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاهد خوست21 نفر225.23 نمره201.93 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار21 نفر225.01 نمره175.07 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر224.97 نمره224.97 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر224.63 نمره224.63 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بدخشان3 نفر224.63 نمره176.9 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - صنایع کنر19 نفر223.98 نمره152.93 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار48 نفر223.72 نمره166.26 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان3 نفر223.55 نمره189.94 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار41 نفر223.17 نمره173.41 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بلخ7 نفر222.27 نمره197.54 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت هلمند4 نفر222.22 نمره165.98 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی10 نفر221.99 نمره186.78 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر33 نفر221.88 نمره180.03 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر221.68 نمره221.68 نمره
دیپارتمنت مالی وبانک داری پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر221.66 نمره221.66 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون هرات1 نفر221.57 نمره221.57 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار18 نفر221.44 نمره196.12 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندز1 نفر221.4 نمره221.4 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار23 نفر221.02 نمره181.54 نمره
انستیتوت تکنالوژی و کمپیوتر کابل9 نفر220.85 نمره187.13 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار10 نفر220.8 نمره181.77 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار54 نفر220.79 نمره184.79 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار42 نفر220.72 نمره170.33 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان5 نفر220.46 نمره196.92 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکورپوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست4 نفر220.45 نمره199.07 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر220.2 نمره220.2 نمره
دیپارتمنت حقوق خصوصی پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان1 نفر220.19 نمره220.19 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز2 نفر220.15 نمره197.94 نمره
دیپارتمنت نتورکنگ و کمونیکشن صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار10 نفر220 نمره178.04 نمره
دیپارتمنت حقوق جزا پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان5 نفر219.76 نمره206.55 نمره
دیپارتمنت هدی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار29 نفر219.76 نمره176.59 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار1 نفر219.76 نمره219.76 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان1 نفر219.75 نمره219.75 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست3 نفر219.34 نمره204.48 نمره
دیپارتمنت جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان69 نفر218.97 نمره166.12 نمره
دیپارتمنت رادیوتلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان12 نفر218.94 نمره193.89 نمره
دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر218.71 نمره218.71 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر3 نفر218.65 نمره158.37 نمره
دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار6 نفر218.39 نمره208.12 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی1 نفر218.3 نمره218.3 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری8 نفر218.3 نمره152.96 نمره
دیپارتمنت مالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست8 نفر218.3 نمره203.4 نمره
انستیتوت زراعت - کثیرالرشتوی مرکز فراه1 نفر218.28 نمره218.28 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب37 نفر218.09 نمره168.47 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار25 نفر218.07 نمره192.85 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب22 نفر218.02 نمره180.59 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار5 نفر217.69 نمره207.32 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکورپوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی2 نفر217.68 نمره194.89 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان4 نفر217.66 نمره198.17 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون شیخ زاهدخوست11 نفر217.66 نمره180.22 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر23 نفر217.64 نمره177.7 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار2 نفر217.53 نمره196.06 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا7 نفر217.27 نمره164.59 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر32 نفر217.06 نمره173.73 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادغذایی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار11 نفر216.41 نمره184.83 نمره
دیپارتمنت اقتصاد زراعتی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر216 نمره216 نمره
دیپارتمنت علوم خاکی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر215.58 نمره215.58 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار7 نفر215.17 نمره184.21 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان72 نفر215.15 نمره170.45 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر215.15 نمره215.15 نمره
انستیتوت میخانیکی - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری - زراعت چپرهار ننگرهار229 نفر214.94 نمره150 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاهد خوست10 نفر214.94 نمره191.65 نمره
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان3 نفر214.5 نمره185.94 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار46 نفر214.49 نمره173.17 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ2 نفر214.44 نمره193.45 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون تخار3 نفر214.11 نمره205.49 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر214.05 نمره214.05 نمره
دیپارتمنت تاریخ وجغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر22 نفر213.71 نمره170.52 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندهار11 نفر213.68 نمره169.2 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر213.48 نمره213.48 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی1 نفر213.34 نمره213.34 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار13 نفر213.06 نمره175.09 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی2 نفر212.92 نمره204.36 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان3 نفر212.82 نمره193.01 نمره
دیپارتمنت اقتصادوتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان1 نفر212.68 نمره212.68 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار21 نفر225.8 نمره165.53 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان2 نفر212.22 نمره183.41 نمره
دیپارتمنت رادیوتلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان3 نفر212.02 نمره200.33 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخ2 نفر211.64 نمره204.43 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون فاریاب28 نفر211.58 نمره167.7 نمره
دیپارتمنت تجارت وبانکداری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان2 نفر211.41 نمره205.98 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر12 نفر211.37 نمره175.24 نمره
تربیه معلم ننگرهار134 نفر211.36 نمره150.29 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز صرف اناث پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک1 نفر211.26 نمره211.26 نمره
انستیتوت معاون انجنیری - زراعت نجراب کاپیسا1 نفر210.97 نمره210.97 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری موسسه تحصیلات عالی هلمند3 نفر210.74 نمره169.89 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار2 نفر210.56 نمره178.93 نمره
انستیتوت ژورنالیزم کابل2 نفر210.32 نمره207.25 نمره
دیپارتمنت کیمیاو بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان51 نفر210.32 نمره169.11 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست4 نفر210.3 نمره172.42 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاهد خوست3 نفر210.11 نمره178.28 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون فاریاب11 نفر209.69 نمره170.88 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان2 نفر209.66 نمره191.43 نمره
دیپارتمنت اداره و منجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار2 نفر207.4 نمره192.26 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز1 نفر207.2 نمره207.2 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز3 نفر207.17 نمره198.52 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا4 نفر206.76 نمره182.52 نمره
دیپارتمنت اوزبکی پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار1 نفر206.32 نمره206.32 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوترپوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر206.17 نمره206.17 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان1 نفر206.13 نمره206.13 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر205.93 نمره205.93 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر205.86 نمره205.86 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت پوهنتون کندز1 نفر205.51 نمره205.51 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار23 نفر205.41 نمره165.26 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر205.29 نمره205.29 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی هلمند7 نفر204.92 نمره165.58 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی1 نفر204.88 نمره204.88 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار10 نفر204.88 نمره184.86 نمره
دیپارتمنت اردو پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست3 نفر204.86 نمره169.7 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی ارزگان4 نفر204.1 نمره174.95 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی هلمند7 نفر203.46 نمره167.47 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان36 نفر202.95 نمره150.59 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا3 نفر202.37 نمره173.21 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر202.37 نمره202.37 نمره
دیپارتمنت حقوق عامه پوهنحی حقوق پوهنتون تخار1 نفر202.36 نمره202.36 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی نیمروز1 نفر202.16 نمره202.16 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان1 نفر202.14 نمره202.14 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر201.93 نمره201.93 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی بادغیس6 نفر201.93 نمره169.1 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار32 نفر201.85 نمره150.22 نمره
دیپارتمنت باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست3 نفر201.72 نمره181.39 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر201.5 نمره201.5 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان1 نفر200.89 نمره200.89 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر200.7 نمره200.7 نمره
دیپارتمنت ادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر200.68 نمره200.68 نمره
دیپارتمنت هایدرو میترولوژی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر200.64 نمره200.64 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ1 نفر200.42 نمره200.42 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی لغمان24 نفر200.26 نمره151.26 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر15 نفر200.24 نمره168.78 نمره
دارالعلوم نجم الدین آخندزاده ننگرهار20 نفر200.03 نمره150.09 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار36 نفر199.64 نمره171.55 نمره
دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل1 نفر199.17 نمره199.17 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان1 نفر198.83 نمره198.83 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست7 نفر198.59 نمره164.36 نمره
دارالعلوم کنر7 نفر198.36 نمره154.83 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی مرکز - زراعت میوند - زراعت دامان کندهار6 نفر197.83 نمره162.07 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار3 نفر197.68 نمره165.76 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی1 نفر197.2 نمره197.2 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان1 نفر197.15 نمره197.15 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان2 نفر196.89 نمره191.67 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار44 نفر196.87 نمره150.71 نمره
دیپارتمنت جنگلات وباغداری پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر196.69 نمره196.69 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر196.44 نمره194.95 نمره
دیپارتمنت ساختمان های بند و انهار پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان1 نفر196.23 نمره196.23 نمره
تربیه معلم ارگون پکتیکا1 نفر196.18 نمره196.18 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی ارزگان4 نفر195.41 نمره171.39 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - صنایع - اداره وحسابداری هرات2 نفر194.44 نمره175.82 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی احمدشاه بابا کابل3 نفر194.38 نمره155.38 نمره
تربیه معلم غنی خیل ننگرهار9 نفر193.75 نمره154.83 نمره
دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر193.38 نمره193.38 نمره
دیپارتمنت تفحص واکتشاف موادمفیده جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی سرپل1 نفر193.3 نمره193.3 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار1 نفر193.07 نمره193.07 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر192.56 نمره192.56 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست2 نفر192.46 نمره160.7 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز1 نفر192.16 نمره192.16 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر191.69 نمره189.04 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان1 نفر191.66 نمره191.66 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار2 نفر191.62 نمره178.77 نمره
دیپارتمنت انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی صرف برای اناث پوهنحی ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر191.15 نمره191.15 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی موسی خیل - کثیرالرشتوی مرکز خوست6 نفر190.82 نمره152.2 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار25 نفر190.68 نمره153.56 نمره
دیپارتمنت پارکلنیک پوهنحی وترنری پوهنتون کندز2 نفر190.35 نمره178.65 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی1 نفر189.95 نمره189.95 نمره
دیپارتمنت وقایوی پوهنحی وترنری پوهنتون کندز1 نفر189.8 نمره189.8 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر189.25 نمره189.25 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی فراه17 نفر188.4 نمره166.98 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر187.66 نمره187.66 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار2 نفر187.62 نمره180.17 نمره
واجد شرایط به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی3897 نفر186.37 نمره150 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی ارزگان4 نفر186.11 نمره157.44 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر185.89 نمره167.39 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری1 نفر185.69 نمره185.69 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار2 نفر185.09 نمره182 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان2 نفر185.01 نمره179.67 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان1 نفر185 نمره185 نمره
انستیتوت لسان خارجی کابل3 نفر184.83 نمره173.83 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر184.78 نمره184.78 نمره
دیپارتمنت اکتشاف واستخراج ساحات نفت وگازپوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی سرپل1 نفر183.91 نمره183.91 نمره
انستیتوت تربیت بدنی وسپورت کابل3 نفر183.7 نمره162.93 نمره
تربیه معلم پکتیا1 نفر183.69 نمره183.69 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری نورستان3 نفر183.6 نمره161.94 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر183.04 نمره183.04 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی فراه3 نفر183.01 نمره171.12 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر182.97 نمره182.97 نمره
انستیتوت تکنالوژی افغان کابل3 نفر182.95 نمره176.69 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر13 نفر182.45 نمره157.46 نمره
دارالعلوم امام ابوحنیفه کابل5 نفر182.42 نمره152.8 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست2 نفر182.41 نمره181.89 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری بادغیس1 نفر182.28 نمره182.28 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان1 نفر181.81 نمره181.81 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت بلخ1 نفر181.73 نمره181.73 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان2 نفر181.72 نمره163.86 نمره
انستیتوت تخنیکی - اداره وحسابداری - زراعت غزنی4 نفر181.48 نمره150.06 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان2 نفر180.78 نمره167.88 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل1 نفر180.46 نمره180.46 نمره
انستیتوت هنرهای زیبا وصنایع کابل1 نفر180.39 نمره180.39 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ3 نفر180.22 نمره178.43 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار2 نفر179.77 نمره156.87 نمره
انستیتوت تجارت کابل3 نفر179.51 نمره172.54 نمره
انستیتوت نفت وگاز مرکز - اداره وحسابداری - زراعت سرپل3 نفر179.5 نمره158.7 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر179.12 نمره179.12 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر15 نفر178.97 نمره165.51 نمره
دارالعلوم پنجشیر1 نفر178.82 نمره178.82 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص واکتشاف معادن صرف اناث پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک1 نفر178.39 نمره178.39 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر177.81 نمره177.81 نمره
دارالعلوم عربی کابل3 نفر177.78 نمره159.29 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر177.63 نمره177.63 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر177.3 نمره177.3 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر177.17 نمره177.17 نمره
دارالعلوم هرات2 نفر176.5 نمره159.19 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم طبیعی موسسه تحصیلات عالی غور3 نفر176.29 نمره157.51 نمره
دیپارتمنت فرانسوی پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان1 نفر176.19 نمره176.19 نمره
دیپارتمنت بیولوژِی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر176.14 نمره176.14 نمره
دیپارتمنت ادبیات اوزبکی-ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر176.08 نمره176.08 نمره
انستیتوت میخانیکی2 نفر174.72 نمره163.66 نمره
دیپارتمنت سیستم معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر174.4 نمره174.4 نمره
تربیه معلم بادغیس2 نفر174.08 نمره150.91 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر174.07 نمره168.76 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری پنجشیر1 نفر173.53 نمره173.53 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان2 نفر173.48 نمره172.14 نمره
انستیتوت زراعت ووترنری - اداره وحسابداری کندز1 نفر173.03 نمره173.03 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی بادغیس2 نفر172.99 نمره164.89 نمره
انستیتوت زراعت ووترنری میدان-کثیرالرشتوی چک-اداره وحسابداری دشت توپ-کثیرالرشتوی جغتو-تخنیکی میدان3 نفر172.83 نمره160.73 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر172.25 نمره172.25 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا2 نفر172.15 نمره168.45 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی بگرامی1 نفر172.03 نمره172.03 نمره
دیپارتمنت انگلیسی برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار2 نفر171.98 نمره171.71 نمره
دارالحفاظ مرکزی صرف برای ذکور(درصورتی که حافظ باشند) کابل2 نفر171.89 نمره167.84 نمره
تربیه معلم قره باغ کابل1 نفر171.77 نمره171.77 نمره
دارالعلوم بلخ1 نفر171.73 نمره171.73 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان1 نفر171.68 نمره171.68 نمره
تربیه معلم کشم بدخشان1 نفر171.65 نمره171.65 نمره
انستیتوت تخنیکی مرکز تخار1 نفر171.41 نمره171.41 نمره
دارالعلوم اسلامیه لغمان2 نفر171.35 نمره160.44 نمره
دارالعلوم کاپیسا1 نفر170.25 نمره170.25 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر170.12 نمره170.12 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت فراه1 نفر169.77 نمره169.77 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر169.47 نمره169.47 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی ده سبز1 نفر169.45 نمره169.45 نمره
انستیتوت زراعت چهارآسیاب کابل2 نفر169.13 نمره160.94 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر168.98 نمره168.98 نمره
دارالعلوم پروان3 نفر168.9 نمره155.56 نمره
تربیه معلم لغمان1 نفر168.49 نمره168.49 نمره
تربیه معلم کندهار1 نفر168.2 نمره168.2 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر167.79 نمره167.79 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - زراعت - کثیرالرشتوی بغلان2 نفر167.53 نمره158.27 نمره
دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر167.45 نمره167.45 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری ارزگان1 نفر167.41 نمره167.41 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا7 نفر165.49 نمره154.9 نمره
انستیتوت زراعت - اداره حسابداری پکتیکا2 نفر165.27 نمره157.12 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی وردک1 نفر164.91 نمره164.91 نمره
تربیه معلم شغنان بدخشان1 نفر164.85 نمره164.85 نمره
دیپارتمنت اوزبکی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر164.11 نمره164.11 نمره
تربیه معلم تخار2 نفر164.09 نمره158.44 نمره
دارالعلوم ابومسلم فاریاب1 نفر163.91 نمره163.91 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر163.37 نمره163.37 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی غور1 نفر163.02 نمره163.02 نمره
دارالعلوم خالد بن ولید بادغیس1 نفر162.22 نمره162.22 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی سروبی1 نفر161.9 نمره161.9 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی وردک2 نفر161.31 نمره160.56 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر157.97 نمره157.97 نمره
دارالعلوم مرکز پکتیکا1 نفر157.36 نمره157.36 نمره
انستیتوت زراعت - تخنیکی - زراعت سیاه گرد پروان1 نفر157.36 نمره157.36 نمره
انستیتوت زراعت- کثیرالرشتوی مرکز-کثیرالرشتوی اندخوی-اداره وحسابداری فاریاب1 نفر157.11 نمره157.11 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - اداره وحسابداری جوزجان1 نفر153.22 نمره153.22 نمره
انستیتوت اتومیخانیکی1 نفر152.85 نمره152.85 نمره
تربیه معلم هلمند1 نفر151.04 نمره151.04 نمره
تربیه معلم ارزگان1 نفر150.87 نمره150.87 نمره
ناکام990 نفر149.99 نمره84.33 نمره
به دلیل اینکه به عوض داوطلب شخص دیگری امتحان میداد، امتحان وی باطل و در یک چانس محسوب می شود.174 نفر0 نمره0 نمره
نقل مبایل در جریان امتحان42 نفر0 نمره0 نمره
تغیر در ای دی3 نفر0 نمره0 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En