نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل2 نفر334.46 نمره325.95 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل1 نفر316.4 نمره316.4 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات1 نفر306.92 نمره306.92 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار2 نفر304.72 نمره302.13 نمره
دیپارتمنت اداره وساختمان صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل3 نفر303.95 نمره287.27 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون البیرونی1 نفر303.5 نمره303.5 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر303.41 نمره303.41 نمره
دیپارتمنت انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل3 نفر303.34 نمره293.21 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری موسسه تحصیلات عالی هلمند10 نفر300.3 نمره228.42 نمره
دیپارتمنت برق و الکترونکس پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر299.77 نمره299.77 نمره
پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل4 نفر299.18 نمره282.14 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل2 نفر298.98 نمره294.89 نمره
پوهنحی اداره وپالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنتون کابل1 نفر298.58 نمره298.58 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون کندهار3 نفر298.38 نمره293.49 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان4 نفر296.89 نمره246.72 نمره
پوهنحی فارمسی عمومی صرف برای ذکورپوهنتون کابل2 نفر296.29 نمره295.84 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندهار2 نفر295.69 نمره284.89 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای ذکورپوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل1 نفر295.47 نمره295.47 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکورپوهنحی جیودیزی پوهنتون پولی تخنیک کابل5 نفر295.01 نمره271.9 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا3 نفر290.72 نمره275.26 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل1 نفر290.48 نمره290.48 نمره
دیپارتمنت شهرسازی صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر290.36 نمره283.69 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون کندهار14 نفر287.6 نمره240.5 نمره
پوهنحی حقوق پوهنتون کابل1 نفر287.24 نمره287.24 نمره
دیپارتمنت دیتابیس و انفارمیشن صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر287.14 نمره269.04 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار5 نفر286.11 نمره271.4 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار28 نفر286.01 نمره235.01 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی صرف برای ذکورپوهنحی منابع آب پوهنتون پولی تخنیک کابل5 نفر285.95 نمره269.33 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر285.87 نمره285.87 نمره
دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل2 نفر283.24 نمره275.89 نمره
دیپارتمنت تامین برق صرف برای ذکورپوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک2 نفر282.94 نمره279.16 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست4 نفر281.05 نمره264.47 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادعضوی صرف برای ذکورپوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل3 نفر280.83 نمره244.46 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون کابل1 نفر280.62 نمره280.62 نمره
دیپارتمنت عمومی(لیلیه ندارد) پوهنحی تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابرات3 نفر280.57 نمره266.56 نمره
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون شیخ زاهد خوست3 نفر280.35 نمره218.34 نمره
دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل1 نفر280.34 نمره280.34 نمره
دیپارتمنت آبرسانی وانجنیری محیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی منابع آب پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر279.99 نمره270.91 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون شیخ زاهد خوست6 نفر279.28 نمره217.26 نمره
دیپارتمنت ریاضیات پوهنحی ساینس پوهنتون کابل2 نفر278.74 نمره267.79 نمره
دیپارتمنت فارسی دری پوهنحی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابل2 نفر276.99 نمره253.74 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندهار10 نفر276.42 نمره245.21 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر275.79 نمره275.79 نمره
محاسبه وعلوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتروانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر275.31 نمره274.94 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی40 نفر274.79 نمره218.64 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندهار1 نفر274.09 نمره274.09 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل1 نفر273.2 نمره273.2 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر272.66 نمره272.66 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا9 نفر272.32 نمره218.03 نمره
دیپارتمنت موسیقی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل1 نفر271.84 نمره271.84 نمره
دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل2 نفر271.8 نمره265.67 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا5 نفر271.68 نمره237.18 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر269.93 نمره269.93 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل4 نفر269.23 نمره216.1 نمره
دیپارتمنت پروتیزدندان انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر268.61 نمره268.61 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی9 نفر268.19 نمره222.75 نمره
دیپارتمنت گرافیک دیزاین پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل1 نفر267.91 نمره267.91 نمره
دیپارتمنت اداره حوادث صرف برای ذکورپوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل2 نفر267.9 نمره247.33 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف اناث پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک1 نفر266.24 نمره266.24 نمره
دیپارتمنت نتورکنگ و کمونیکشن صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر266.24 نمره231.7 نمره
دیپارتمنت سیستم معلوماتی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست3 نفر265.99 نمره215.43 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هرات1 نفر265.57 نمره265.57 نمره
دیپارتمنت جیودیزی صرف برای ذکورپوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان5 نفر265.32 نمره242.77 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان3 نفر265.19 نمره250.16 نمره
پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندز PCB دیپارتمنت2 نفر265.14 نمره263.71 نمره
دیپارتمنت مدیریت تعلیمی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلمی وتربیه شهید ربانی5 نفر264.88 نمره228.03 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی1 نفر264.63 نمره264.63 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون کابل3 نفر264.54 نمره243.51 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره عامه پوهنتون ننگرهار10 نفر263.62 نمره215.98 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی15 نفر263.39 نمره203.08 نمره
دیپارتمنت ادبیات آلمانی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات1 نفر263.29 نمره263.29 نمره
دیپارتمنت شبکه پوهنحی آموزش کمپیوتروتکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی2 نفر263.25 نمره257.88 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری برق پوهنتون تخنیکی وانجنیری غزنی14 نفر262.61 نمره224.71 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون کابل3 نفر262.16 نمره249.2 نمره
دیپارتمنت دیتامنجمنت پوهنحی آموزش کمپیوتروتکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی1 نفر262.1 نمره262.1 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل3 نفر262.01 نمره246.02 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص واکتشاف معادن صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک2 نفر261.68 نمره258.55 نمره
دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک صرف برای ذکورپوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک1 نفر261.35 نمره261.35 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون پکتیا3 نفر261.17 نمره224.94 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون تخنیکی وانجنیری غزنی13 نفر260.4 نمره206.29 نمره
دیپارتمنت استخراج روبازمعادن صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک4 نفر259.83 نمره254.77 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک2 نفر259.52 نمره258.6 نمره
دیپارتمنت مالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر259.5 نمره259.5 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار4 نفر258.83 نمره246.46 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادغذایی صرف برای ذکورپوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر258.7 نمره245.51 نمره
دیپارتمنت فرانسوی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر258.24 نمره258.24 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر3 نفر258.2 نمره235.84 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر258.07 نمره258.07 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل1 نفر257.59 نمره257.59 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان1 نفر257.48 نمره257.48 نمره
دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی معادن پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون پولی تخنیک کابل3 نفر257.33 نمره230.2 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر4 نفر256.78 نمره208.52 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر2 نفر256.26 نمره239.76 نمره
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون ننگرهار2 نفر255.5 نمره248.66 نمره
دیپارتمنت مالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست3 نفر255.26 نمره205.5 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان3 نفر253.23 نمره219.17 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومعدن صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ2 نفر253.23 نمره252.65 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر252.93 نمره252.93 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهار17 نفر252.43 نمره226.03 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی1 نفر251.34 نمره251.34 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک2 نفر251.27 نمره247.35 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل1 نفر249.64 نمره249.64 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ4 نفر249.28 نمره231.63 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار18 نفر248.83 نمره218.36 نمره
دیپارتمنت قضاوحارونوالی پوهنحی حقوق پوهنتون ننگرهار1 نفر248.17 نمره248.17 نمره
دیپارتمنت جیودیزی پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان2 نفر247.88 نمره206.62 نمره
دیپارتمنت محیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل2 نفر247.28 نمره235.05 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادغیرعضوی صرف برای ذکورپوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر246.98 نمره246.98 نمره
دیپارتمنت آبیاری پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار10 نفر246.95 نمره203.74 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست3 نفر246.16 نمره182.52 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر245.73 نمره245.73 نمره
دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان2 نفر245.46 نمره230.36 نمره
دیپارتمنت احصائیه وکمپیوتر پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان1 نفر245.45 نمره245.45 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابل10 نفر245.34 نمره216.71 نمره
دیپارتمنت سافت ویرانجنیرنگ صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر245.16 نمره245.16 نمره
پوهنحی عمومی علوم وترنری پوهنتون کابل6 نفر242.83 نمره223.09 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری9 نفر242.78 نمره185.48 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر242.78 نمره242.78 نمره
دیپارتمنت آب ومحیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار15 نفر242.7 نمره211.64 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار25 نفر242.67 نمره210.67 نمره
دیپارتمنت فوتوگرافی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل1 نفر242.39 نمره242.39 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون کابل1 نفر242.07 نمره242.07 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان1 نفر241.34 نمره241.34 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادغیرعضوی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل2 نفر241.21 نمره238.98 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار6 نفر241.21 نمره215.43 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات3 نفر240.34 نمره229.38 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل3 نفر240.21 نمره232.47 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی7 نفر239.75 نمره215.43 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون کندهار66 نفر239.58 نمره184.78 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی38 نفر239.36 نمره188.86 نمره
دیپارتمنت معادن وموادمفیده جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان4 نفر239 نمره192.25 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومحیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر238.96 نمره238.96 نمره
دیپارتمنت اداره وتجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست3 نفر238.7 نمره225.05 نمره
دیپارتمنت اکتشاف واستخراج ساحات نفت وگازپوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی سرپل3 نفر238.6 نمره177.56 نمره
انستیتوت ساختمانی وجیودیزی کابل18 نفر238.56 نمره160.09 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر238.34 نمره199.07 نمره
تربیه معلم ارگون پکتیکا1 نفر238.33 نمره238.33 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون پروان2 نفر238.19 نمره221.28 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر237.93 نمره237.93 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل2 نفر237.8 نمره229.22 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان3 نفر237.66 نمره212.1 نمره
تربیه معلم سیدجمال الدین کابل13 نفر237.55 نمره202.15 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاهد خوست4 نفر236.99 نمره197.72 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادغذایی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر235.72 نمره235.72 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیده جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان5 نفر234.93 نمره180.23 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون کابل3 نفر234.62 نمره204.59 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان7 نفر234.22 نمره208.75 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی میدان وردگ1525 نفر233.92 نمره150.01 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار10 نفر233.67 نمره174.72 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر3 نفر233.5 نمره227.29 نمره
دیپارتمنت محیط زیست پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر232.98 نمره232.98 نمره
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان8 نفر232.77 نمره200.97 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر1 نفر232.62 نمره232.62 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار93 نفر232.39 نمره175.09 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار15 نفر231.26 نمره194.8 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلمی وتربیه شهید ربانی3 نفر231.01 نمره220.94 نمره
انستیتوت ژورنالیزم کابل9 نفر230.82 نمره187.42 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر230.71 نمره211.36 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار4 نفر230.19 نمره183.62 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار14 نفر230.14 نمره191.93 نمره
دیپارتمنت دواسازی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر229.89 نمره229.89 نمره
دیپارتمنت تجارت وبانکداری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر229.69 نمره229.69 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون هرات2 نفر229.21 نمره214.85 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاهد خوست12 نفر228.73 نمره201.93 نمره
انستیتوت تکنالوژی و کمپیوتر کابل7 نفر227.71 نمره187.88 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست18 نفر227.05 نمره161.55 نمره
انستیتوت اتومیخانیکی17 نفر226.84 نمره150.71 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکورپوهنحی ساینس پوهنتون بلخ4 نفر226.08 نمره212.75 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار16 نفر225.92 نمره185.01 نمره
دیپارتمنت منابع طبیعی صرف برای اناث پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل1 نفر225.66 نمره225.66 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان1 نفر225.3 نمره225.3 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان4 نفر223.71 نمره213.91 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل2 نفر223.49 نمره218.57 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار18 نفر223.42 نمره194.38 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا78 نفر222.95 نمره177.73 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی3 نفر222.8 نمره195.41 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکورپوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر222.63 نمره222.63 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست8 نفر222.57 نمره173.29 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات2 نفر221.77 نمره210.81 نمره
دیپارتمنت تامین برق صرف برای اناث پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک1 نفر221.27 نمره221.27 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی بادغیس1 نفر221.07 نمره221.07 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان2 نفر220.72 نمره207.33 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان3 نفر220.64 نمره218.34 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار16 نفر220.63 نمره181.06 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار5 نفر220.55 نمره165.15 نمره
دیپارتمنت روانشانسی نابینایان پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل3 نفر220.04 نمره209.83 نمره
دیپارتمنت روانشانسی عقب مانده گان ذهنی پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر219.86 نمره219.86 نمره
دارالعلوم میدان وردک14 نفر219.69 نمره150.2 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی ارزگان15 نفر219.32 نمره176.03 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار7 نفر219.17 نمره208.79 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار20 نفر219.12 نمره173.99 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون پروان1 نفر218.09 نمره218.09 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ2 نفر218.07 نمره212.8 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار3 نفر217.68 نمره156.81 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار1 نفر217.6 نمره217.6 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار9 نفر217.56 نمره176.61 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر217.1 نمره217.1 نمره
دیپارتمنت روسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر216.98 نمره216.98 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه دوره کودکستان پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلمی وتربیه شهید ربانی1 نفر216.34 نمره216.34 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان2 نفر216.24 نمره214.16 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی10 نفر216.05 نمره201.79 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست2 نفر215.94 نمره203.82 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت عمومی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل7 نفر215.77 نمره192.99 نمره
دیپارتمنت هایدرو میترولوژی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر215.44 نمره215.44 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار4 نفر215.24 نمره204.27 نمره
انستیتوت تکنالوژی افغان کابل21 نفر215.23 نمره174.47 نمره
دیپارتمنت بزنس پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر215.14 نمره215.14 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی1 نفر214.95 نمره214.95 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز1 نفر214.86 نمره214.86 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر214.74 نمره214.74 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا10 نفر213.92 نمره172.29 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون لغمان38 نفر213.71 نمره179.93 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی8 نفر213.58 نمره181.46 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری موسسه تحصیلات عالی هلمند16 نفر213.42 نمره170.81 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان1 نفر213.36 نمره213.36 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست3 نفر213.19 نمره189.77 نمره
دیپارتمنت اقتصادزراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر212.85 نمره212.85 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان11 نفر212.61 نمره156.98 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر212.01 نمره212.01 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر211.55 نمره211.55 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی7 نفر211.45 نمره195.97 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری نسوان کابل7 نفر211.01 نمره180.81 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی3 نفر210.99 نمره191.87 نمره
دیپارتمنت انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی صرف برای اناث پوهنحی ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر210.29 نمره210.29 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات2 نفر210.26 نمره204.7 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر210.1 نمره210.1 نمره
دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر209.96 نمره209.96 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان1 نفر209.73 نمره209.73 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان4 نفر209.73 نمره172.35 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی39 نفر209.7 نمره181.6 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاهد خوست5 نفر209.53 نمره175.26 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون بامیان4 نفر209.49 نمره186.04 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان1 نفر209.4 نمره209.4 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار2 نفر209.29 نمره160.7 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل2 نفر209.03 نمره207.59 نمره
انستیتوت تخنیکی - اداره وحسابداری - زراعت غزنی16 نفر208.95 نمره152.54 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت فراه4 نفر208.84 نمره176 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی وردک51 نفر277.6 نمره164.36 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار9 نفر208.21 نمره183.28 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا16 نفر207.71 نمره162.94 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت ننگرهار11 نفر207.71 نمره178.09 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر207.56 نمره207.56 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی3 نفر207.51 نمره191.52 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی25 نفر207.49 نمره177.06 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی9 نفر207.26 نمره186.8 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار19 نفر207.16 نمره166.32 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار1 نفر206.99 نمره206.99 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان4 نفر206.57 نمره193.24 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون بامیان4 نفر206.4 نمره184.06 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان3 نفر206.23 نمره191.7 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر206.01 نمره206.01 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا30 نفر205.79 نمره168.31 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر2 نفر205.75 نمره188.08 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار5 نفر205.7 نمره188.76 نمره
دیپارتمنت هدی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار4 نفر205.41 نمره182.8 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکورپوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر205.29 نمره205.29 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون پکتیا24 نفر205.11 نمره186.97 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات1 نفر204.59 نمره204.59 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات1 نفر204.54 نمره204.54 نمره
دیپارتمنت اردو پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر204.27 نمره204.27 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکورپوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر204.23 نمره204.23 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی تربیت عمومی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل3 نفر203.98 نمره198.73 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوترصرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار5 نفر203.9 نمره195.14 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون ننگرهار6 نفر202.95 نمره188.05 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندهار14 نفر202.61 نمره169.32 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان9 نفر202.29 نمره175.89 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا6 نفر202.24 نمره185.28 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بلخ1 نفر202.23 نمره202.23 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی ارزگان26 نفر202.01 نمره152.48 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون فاریاب2 نفر201.78 نمره172.74 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر201.54 نمره201.54 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر201.43 نمره201.43 نمره
دیپارتمنت ادبیات عربی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات1 نفر201.16 نمره201.16 نمره
دیپارتمنت اقتصادوتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان3 نفر200.81 نمره179.42 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار3 نفر200.61 نمره190.01 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار9 نفر200.46 نمره182.33 نمره
دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار7 نفر200.41 نمره172.27 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز2 نفر200.35 نمره177.17 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ5 نفر200.1 نمره178.01 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی وردک43 نفر199.5 نمره160.51 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری -تخنیکی افغان ایران بامیان- اداره وحسابداری بامیان17 نفر199.39 نمره158.58 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی هلمند76 نفر199.16 نمره166.44 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوترپوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر199 نمره199 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر3 نفر198.9 نمره179.8 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی هلمند9 نفر198.5 نمره167.91 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار3 نفر198.31 نمره173.86 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار15 نفر198.17 نمره163.26 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان4 نفر198.13 نمره174.63 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر198.04 نمره198.04 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ1 نفر197.73 نمره197.73 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی فراه13 نفر197.43 نمره164.11 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر197.38 نمره197.38 نمره
دیپارتمنت سافت ویرانجنیرنگ صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر196.93 نمره196.93 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان1 نفر196.9 نمره196.9 نمره
دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر196.88 نمره196.88 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر196.58 نمره196.58 نمره
دیپارتمنت تیاترپوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل2 نفر196.13 نمره191.43 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر3 نفر195.89 نمره180.49 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر195.85 نمره195.85 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون تخار1 نفر195.78 نمره195.78 نمره
دیپارتمنت میناتوری پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون هرات1 نفر195.6 نمره195.6 نمره
تربیه معلم بامیان1 نفر195.12 نمره195.12 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار12 نفر194.94 نمره173.76 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - زراعت و وترنری - نفت وگاز - تخنیکی سجادیه بلخ5 نفر194.81 نمره157.4 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر194.52 نمره194.52 نمره
دیپارتمنت استخراج موادمفیده جامد پوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر194.38 نمره194.38 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر194.3 نمره194.3 نمره
دیپارتمنت کیمیاو بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان7 نفر193.98 نمره170.41 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان1 نفر193.79 نمره193.79 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز2 نفر193 نمره174.57 نمره
دیپارتمنت پارکلنیک پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر192.9 نمره192.9 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب1 نفر192.81 نمره192.81 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی3 نفر192.71 نمره159.64 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر3 نفر192.59 نمره173.27 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا15 نفر192.54 نمره164.69 نمره
دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز2 نفر192.34 نمره188.85 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادغذایی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر191.95 نمره191.95 نمره
دیپارتمنت انگلیسی برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار2 نفر191.95 نمره190.82 نمره
تربیه معلم میدان وردک39 نفر191.88 نمره152.73 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی فراه10 نفر191.73 نمره165.78 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار8 نفر191.66 نمره170.85 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر191.59 نمره191.59 نمره
انستیتوت زراعت ووترنری میدان-کثیرالرشتوی چک-اداره وحسابداری دشت توپ-کثیرالرشتوی جغتو-تخنیکی میدان34 نفر191.58 نمره150.25 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار3 نفر191.57 نمره165.92 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر191.52 نمره191.52 نمره
دیپارتمنت باغداری پوهنحی زراعت پوهنتون پروان1 نفر191.48 نمره191.48 نمره
دیپارتمنت ساختمان های بند و انهار پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان3 نفر191.19 نمره181.91 نمره
دیپارتمنت آبرسانی وانجنیری محیط زیست صرف برای اناث پوهنحی منابع آب پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر191.04 نمره191.04 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی ارزگان7 نفر190.75 نمره157.27 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا5 نفر190.42 نمره161.02 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست4 نفر190.2 نمره160.82 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز1 نفر189.69 نمره189.69 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری18 نفر189.64 نمره151.07 نمره
انستیتوت تجارت کابل5 نفر189.29 نمره174.61 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندز1 نفر189.29 نمره189.29 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبکی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل1 نفر189.19 نمره189.19 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا9 نفر189.08 نمره164.46 نمره
انستیتوت میخانیکی12 نفر188.97 نمره156.51 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان2 نفر188.45 نمره187.96 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر2 نفر188.06 نمره179.54 نمره
دارالعلوم عربی کابل5 نفر187.67 نمره160.09 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر187.15 نمره187.15 نمره
انستیتوت لسان خارجی کابل3 نفر187.11 نمره165.26 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بدخشان1 نفر187.01 نمره187.01 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان2 نفر186.71 نمره171.05 نمره
تربیه معلم ننگرهار11 نفر186.63 نمره152.82 نمره
دیپارتمنت آب ومحیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار4 نفر186.4 نمره165.19 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار12 نفر186.05 نمره172.66 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان2 نفر185.71 نمره183.69 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان2 نفر185.42 نمره164.17 نمره
تربیه معلم قره باغ کابل1 نفر185.19 نمره185.19 نمره
انستیتوت تربیت بدنی وسپورت کابل5 نفر185.14 نمره168.04 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی3 نفر185.11 نمره179.9 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی دایکندی1 نفر185.1 نمره185.1 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر184.9 نمره184.9 نمره
انستیتوت هنرهای زیبا وصنایع کابل1 نفر184.89 نمره184.89 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر184.89 نمره184.89 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون بلخ1 نفر184.79 نمره184.79 نمره
دیپارتمنت تاریخ وجغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر3 نفر184.65 نمره174.07 نمره
دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا10 نفر184.52 نمره161.14 نمره
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر184.24 نمره184.24 نمره
تربیه معلم غزنی4 نفر184.2 نمره174.57 نمره
دارالعلوم امام ابوحنیفه کابل4 نفر184.12 نمره157.17 نمره
دیپارتمنت تولید غیرعضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر183.96 نمره183.96 نمره
انستیتوت میخانیکی - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری - زراعت چپرهار ننگرهار5 نفر183.83 نمره165.6 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر183.68 نمره183.68 نمره
دیپارتمنت باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر183.61 نمره176.98 نمره
دیپارتمنت تولید موادغذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر183.3 نمره183.3 نمره
دارالعلوم امام صادق صرف برای اهل تشیع هرات2 نفر182.65 نمره176.28 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر4 نفر182.61 نمره178.84 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی بادغیس1 نفر182.35 نمره182.35 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت هلمند4 نفر182.09 نمره168.56 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت بلخ2 نفر182.03 نمره181.99 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر181.22 نمره181.22 نمره
دارالعلوم اتفاق بامیان1 نفر181.04 نمره181.04 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر2 نفر180.87 نمره179.84 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومعدن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر180.8 نمره180.8 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان1 نفر180.35 نمره180.35 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاهد خوست3 نفر179.98 نمره175.88 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - اداره وحسابداری جوزجان1 نفر179.57 نمره179.57 نمره
دیپارتمنت جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر179.36 نمره179.36 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر178.81 نمره178.81 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر178.66 نمره178.66 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر3 نفر178.37 نمره176.85 نمره
دیپارتمنت علوم خاکی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر178.27 نمره178.27 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز3 نفر177.77 نمره168.84 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر177.66 نمره177.66 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی احمدشاه بابا کابل1 نفر177.4 نمره177.4 نمره
دارالعلوم محمدیه کندهار1 نفر177.02 نمره177.02 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی بادغیس1 نفر176.58 نمره176.58 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - صنایع - اداره وحسابداری هرات1 نفر176.46 نمره176.46 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان2 نفر176.08 نمره170.88 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان2 نفر176.07 نمره175.55 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری نورستان1 نفر175.9 نمره175.9 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی مرکز - زراعت میوند - زراعت دامان کندهار3 نفر175.69 نمره154.07 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی لغمان2 نفر175.47 نمره160.53 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر175.19 نمره175.19 نمره
تربیه معلم هلمند2 نفر174.57 نمره164.09 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر174.54 نمره174.54 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر174.03 نمره174.03 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر173.32 نمره173.32 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر173.27 نمره173.27 نمره
تربیه معلم بلخ1 نفر173.23 نمره173.23 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوترصرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار2 نفر172.84 نمره172.56 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر172.74 نمره172.74 نمره
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل1 نفر172.69 نمره172.69 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر172.15 نمره172.15 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر172.15 نمره172.15 نمره
تربیه معلم پروان2 نفر171.91 نمره160.41 نمره
تربیه معلم بغلان1 نفر171.11 نمره171.11 نمره
دیپارتمنت باغداری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر170.77 نمره167.01 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان2 نفر170.42 نمره170.02 نمره
انستیتوت زراعت ووترنری - اداره وحسابداری کندز2 نفر170.31 نمره160.04 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم طبیعی موسسه تحصیلات عالی غور2 نفر169.48 نمره162.33 نمره
تربیه معلم کندهار1 نفر169.44 نمره169.44 نمره
انستیتوت معاون انجنیری - زراعت نجراب کاپیسا2 نفر169.18 نمره158.15 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر169.18 نمره169.18 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر168.7 نمره168.7 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر168.03 نمره168.03 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - زراعت - کثیرالرشتوی بغلان1 نفر167.11 نمره167.11 نمره
تربیه معلم اندخوی فاریاب1 نفر166.97 نمره166.97 نمره
تربیه معلم دایکندی1 نفر166.39 نمره166.39 نمره
دیپارتمنت مالداری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر166.25 نمره165.95 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری بادغیس2 نفر165.54 نمره163.25 نمره
تربیه معلم کشم بدخشان1 نفر163.73 نمره163.73 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر162.7 نمره160.24 نمره
دارالعلوم روحانی بابا پکتیا1 نفر162.16 نمره162.16 نمره
انستیتوت معادن - زراعت لوگر2 نفر162.08 نمره160.58 نمره
دارالعلوم ابومسلم فاریاب1 نفر161.42 نمره161.42 نمره
تربیه معلم غنی خیل ننگرهار1 نفر160.08 نمره160.08 نمره
تربیه معلم نرخ میدان وردک4 نفر159.38 نمره154.28 نمره
تربیه معلم لوگر1 نفر158.85 نمره158.85 نمره
دارالعلوم نجم الدین آخندزاده ننگرهار1 نفر157.42 نمره157.42 نمره
تربیه معلم امام صاحب کندز1 نفر157.06 نمره157.06 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری مرکز - زراعت دایکندی1 نفر157 نمره157 نمره
دارالعلوم جمع اولیا غزنی1 نفر156.98 نمره156.98 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر156.72 نمره156.72 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر155.86 نمره155.86 نمره
تربیه معلم شیندند هرات1 نفر155.61 نمره155.61 نمره
دارالعلوم نورستان1 نفر155 نمره155 نمره
تربیه معلم پنجوائی کندهار1 نفر154.18 نمره154.18 نمره
دارالعلوم سلطان محمودغزنوی خوست2 نفر150.86 نمره150.46 نمره
تربیه معلم لغمان1 نفر150.1 نمره150.1 نمره
ناکام389 نفر149.96 نمره0 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En