نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار2 نفر315.49 نمره302.8 نمره
دیپارتمنت طب معالجوی(نظامی) 2 تن اناث 28 تن ذکور1 نفر311.27 نمره311.27 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل3 نفر311.03 نمره300.26 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاهدخوست5 نفر300.63 نمره282.15 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون کندهار1 نفر298.93 نمره298.93 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار8 نفر298.19 نمره264.91 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی1 نفر296.99 نمره296.99 نمره
پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل4 نفر295.44 نمره285.21 نمره
پوهنحی فارمسی عمومی صرف برای ذکورپوهنتون کابل1 نفر292.54 نمره292.54 نمره
دیپارتمنت ریاضیات پوهنحی ساینس پوهنتون کابل1 نفر289.11 نمره289.11 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست8 نفر286.37 نمره253.31 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا7 نفر285.62 نمره271.9 نمره
پوهنحی حقوق پوهنتون کابل1 نفر284.16 نمره284.16 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا16 نفر283.29 نمره232.97 نمره
دیپارتمنت قضاوحارونوالی پوهنحی حقوق پوهنتون ننگرهار2 نفر282.88 نمره235.82 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون بلخ1 نفر282.48 نمره282.48 نمره
دیپارتمنت انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر281.04 نمره281.04 نمره
دیپارتمنت تامین برق صرف برای ذکورپوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک1 نفر280.57 نمره280.57 نمره
دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل1 نفر279.24 نمره279.24 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار6 نفر279.09 نمره268.8 نمره
دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل1 نفر278.73 نمره278.73 نمره
پوهنحی ژورنالیزم عمومی پوهنتون کابل4 نفر278.32 نمره266.27 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست3 نفر277.77 نمره202.43 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون پکتیا12 نفر277.71 نمره220.45 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر277.65 نمره277.65 نمره
دیپارتمنت آرکتکچر صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون هرات2 نفر277.47 نمره264.04 نمره
دیپارتمنت عمومی(لیلیه ندارد) پوهنحی تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابرات1 نفر276.49 نمره276.49 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان5 نفر276.24 نمره211.94 نمره
دیپارتمنت پطرولیم صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر276.15 نمره276.15 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون کابل4 نفر275.94 نمره240.31 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر274.42 نمره274.42 نمره
دیپارتمنت اداره حوادث صرف برای ذکورپوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل1 نفر274.03 نمره274.03 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندهار3 نفر273.3 نمره246.08 نمره
دیپارتمنت شبکه پوهنحی آموزش کمپیوتروتکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی1 نفر273.07 نمره273.07 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر272.12 نمره272.12 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا21 نفر270.59 نمره217.2 نمره
دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی صرف برای ذکورپوهنحی منابع آب پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر270.31 نمره270.31 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست3 نفر269.28 نمره221.38 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی12 نفر269.15 نمره221.2 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل5 نفر267.84 نمره215.29 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون کندهار6 نفر266.59 نمره240.72 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر265.21 نمره265.21 نمره
دیپارتمنت مالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر264.48 نمره264.48 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون پروان2 نفر264.47 نمره224.24 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون پروان3 نفر264.27 نمره216.57 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره عامه پوهنتون ننگرهار6 نفر264.12 نمره218.31 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل2 نفر263.72 نمره260.28 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار10 نفر263.63 نمره234.84 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان3 نفر263.48 نمره233.01 نمره
دیپارتمنت فوتوگرافی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل1 نفر263.31 نمره263.31 نمره
دیپارتمنت عقیده وفقه پوهنحی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل1 نفر263.21 نمره263.21 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل2 نفر263.15 نمره250.97 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادعضوی صرف برای ذکورپوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر261.59 نمره261.59 نمره
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار6 نفر261.56 نمره207.12 نمره
پوهنحی عمومی علوم وترنری پوهنتون کابل6 نفر260.24 نمره218.06 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی3 نفر260.13 نمره230.49 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاهد خوست4 نفر260.06 نمره205.47 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل2 نفر259.87 نمره239.28 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیای صرف برای ذکورپوهنحی جیودیزی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر258.95 نمره258.95 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ2 نفر258.09 نمره215.82 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر6 نفر257.32 نمره223.72 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار4 نفر256.97 نمره246.13 نمره
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون ننگرهار1 نفر255.82 نمره255.82 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار2 نفر255.7 نمره252.15 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار1 نفر253.82 نمره253.82 نمره
دیپارتمنت فارسی دری پوهنحی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابل2 نفر253.39 نمره248.36 نمره
دیپارتمنت هایدرو میترولوژی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر253.19 نمره253.19 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار2 نفر252.59 نمره207.6 نمره
دیپارتمنت سافت ویرانجنیرنگ صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر251.57 نمره251.57 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار4 نفر250.87 نمره215.3 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری برق پوهنتون تخنیکی وانجنیری غزنی2 نفر250.81 نمره237.97 نمره
دیپارتمنت چینایی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر250.77 نمره250.77 نمره
دیپارتمنت محیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل1 نفر249.15 نمره249.15 نمره
دیپارتمنت بزنس پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار4 نفر248.84 نمره213.92 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک1 نفر247.76 نمره247.76 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست7 نفر247.63 نمره189.95 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی2 نفر247.53 نمره239.35 نمره
پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندز PCB دیپارتمنت2 نفر247.45 نمره244.8 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار6 نفر246.97 نمره208.16 نمره
دیپارتمنت دیتابیس و انفارمیشن صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر245.49 نمره245.49 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر245.22 نمره245.22 نمره
دیپارتمنت آب ومحیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار4 نفر245.13 نمره211.75 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان1 نفر244.93 نمره244.93 نمره
دیپارتمنت قابلگی عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر244.67 نمره244.67 نمره
دیپارتمنت مالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست4 نفر244.62 نمره204.05 نمره
دیپارتمنت نتورکنگ پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کنر2 نفر244.45 نمره234.4 نمره
دیپارتمنت آبیاری پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار8 نفر244.43 نمره203.88 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی لوگر769 نفر243.5 نمره162.42 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر243.48 نمره243.48 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر69 نفر271.03 نمره172.61 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی16 نفر241.63 نمره201.88 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری موسسه تحصیلات عالی هلمند3 نفر241.37 نمره231.24 نمره
دیپارتمنت دواسازی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر2 نفر241.37 نمره237.19 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر241 نمره241 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار3 نفر239.63 نمره197.53 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابل3 نفر239.6 نمره229.54 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون پروان4 نفر239.58 نمره215.06 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار3 نفر239.23 نمره175.17 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا102 نفر238.16 نمره178.55 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز1 نفر237.97 نمره237.97 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار7 نفر237.68 نمره210.84 نمره
دیپارتمنت سیستم معلوماتی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست2 نفر237.29 نمره220.82 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار9 نفر234.96 نمره178.16 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار10 نفر234.75 نمره195.27 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تربیت عمومی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل4 نفر234.24 نمره191.95 نمره
دیپارتمنت روسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر233.96 نمره233.96 نمره
دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر233.41 نمره233.41 نمره
دیپارتمنت هایدرو میترولوژی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر233.16 نمره233.16 نمره
دیپارتمنت محیط زیست پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر232.68 نمره232.68 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهار1 نفر232.22 نمره232.22 نمره
دیپارتمنت اسپانوی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر232.15 نمره232.15 نمره
دیپارتمنت اداره وتجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست6 نفر232.1 نمره216.39 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا53 نفر231.91 نمره181.97 نمره
دیپارتمنت پروگرامنگ پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کنر1 نفر231.84 نمره231.84 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان2 نفر231.8 نمره183.55 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان1 نفر231.51 نمره231.51 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی2 نفر230.74 نمره183.11 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر230.48 نمره230.48 نمره
دیپارتمنت اداره ومدیریت تشبثات پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی1 نفر230.4 نمره230.4 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان1 نفر229.89 نمره229.89 نمره
دیپارتمنت رادیولوژی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر229.57 نمره229.57 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر228.89 نمره228.89 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی5 نفر228.88 نمره193.11 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار3 نفر228.3 نمره217.85 نمره
دارالعلوم امام ابوحنیفه کابل17 نفر227.55 نمره151.39 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر227.48 نمره227.48 نمره
دیپارتمنت ادبیات عربی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات1 نفر227.32 نمره227.32 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر1 نفر227.06 نمره227.06 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری12 نفر226.24 نمره184.34 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر226.16 نمره226.16 نمره
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان4 نفر225.95 نمره178.87 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون کابل1 نفر225.25 نمره225.25 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار7 نفر224.91 نمره174.98 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون کندهار9 نفر224.85 نمره185.2 نمره
دیپارتمنت اقتصادوتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان2 نفر223.95 نمره190.22 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلمی وتربیه شهید ربانی1 نفر223.82 نمره223.82 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکورپوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر223.76 نمره219.89 نمره
دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار3 نفر223.68 نمره215.3 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی وردک2 نفر222.36 نمره205.36 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندهار5 نفر222.18 نمره170.56 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی2 نفر222.07 نمره215.22 نمره
دارالعلوم لوگر59 نفر221.89 نمره150.68 نمره
انستیتوت تکنالوژی و کمپیوتر کابل16 نفر221.68 نمره186.75 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاهد خوست10 نفر221.03 نمره191.27 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار3 نفر220.83 نمره191.46 نمره
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر220.43 نمره220.43 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر219.8 نمره199.73 نمره
دیپارتمنت ازبکی پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر219.73 نمره219.73 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست10 نفر219.54 نمره165.25 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر219.35 نمره219.35 نمره
دیپارتمنت باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر219.29 نمره178.58 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر218.56 نمره218.56 نمره
دیپارتمنت رادیوتلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان3 نفر217.93 نمره203.08 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار3 نفر216.69 نمره153.57 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون پکتیا23 نفر216.55 نمره185.73 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز1 نفر216.53 نمره216.53 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر216.11 نمره216.11 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوترصرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر215.99 نمره215.99 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر215.64 نمره215.64 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکورپوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر214.85 نمره214.85 نمره
انستیتوت تکنالوژی افغان کابل16 نفر214.8 نمره172.18 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار7 نفر214.7 نمره185.88 نمره
دیپارتمنت معادن وموادمفیده جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان2 نفر214.05 نمره198.09 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار13 نفر213.49 نمره185.57 نمره
دیپارتمنت باغداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر213.41 نمره213.41 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار1 نفر213.29 نمره213.29 نمره
دیپارتمنت حقوق عامه پوهنحی حقوق پوهنتون تخار2 نفر213.11 نمره196.99 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی26 نفر212.52 نمره181.44 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر39 نفر212.49 نمره151.48 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بلخ1 نفر211.83 نمره211.83 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار2 نفر211.51 نمره205.45 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر211.37 نمره211.37 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون هرات1 نفر211.24 نمره211.24 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی بادغیس3 نفر211.1 نمره205.17 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان9 نفر211.03 نمره162.26 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر210.93 نمره210.93 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان14 نفر210.26 نمره154.06 نمره
دیپارتمنت تاریخ وجغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر3 نفر210.01 نمره172.33 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی هلمند7 نفر209.71 نمره166.61 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی ارزگان3 نفر209.57 نمره179.06 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون لغمان19 نفر209.2 نمره182.06 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر208.93 نمره193.61 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی احمدشاه بابا کابل2 نفر208.45 نمره182.82 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ2 نفر208.17 نمره204.4 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر208.13 نمره208.13 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان1 نفر208.1 نمره208.1 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر59 نفر208.04 نمره176.04 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر207.69 نمره207.69 نمره
دیپارتمنت احصائیه و کمپیوترپوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان3 نفر207.67 نمره200.75 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر207.59 نمره207.59 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار10 نفر207.59 نمره170.33 نمره
تربیه معلم سیدجمال الدین کابل1 نفر206.54 نمره206.54 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ2 نفر206.46 نمره195.12 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر206.36 نمره206.36 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت بلخ5 نفر205.82 نمره182.96 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر1 نفر205.7 نمره205.7 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر205.68 نمره205.68 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر205.61 نمره205.61 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار12 نفر205.59 نمره175.15 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر5 نفر205.5 نمره182.66 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر205.31 نمره205.31 نمره
دیپارتمنت انگلیسی برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار3 نفر205.25 نمره191.63 نمره
دیپارتمنت کیمیاو بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان5 نفر204.93 نمره169.76 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت ننگرهار13 نفر204.92 نمره179.53 نمره
تربیه معلم لوگر104 نفر204.89 نمره150.45 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان5 نفر204.77 نمره172.9 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکورپوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی3 نفر204.64 نمره191.31 نمره
دیپارتمنت استخراج موادمفیده جامد پوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر204.58 نمره204.58 نمره
انستیتوت اتومیخانیکی7 نفر204.45 نمره160.2 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی3 نفر204.43 نمره203.37 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات1 نفر204.17 نمره204.17 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار3 نفر204.13 نمره175.59 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان3 نفر203.82 نمره180.62 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بدخشان1 نفر203.72 نمره203.72 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر203.15 نمره203.15 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی پنجشیر2 نفر203.03 نمره201.97 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون ننگرهار11 نفر202.92 نمره189.04 نمره
دیپارتمنت اقتصادزراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست5 نفر202.83 نمره178.99 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان1 نفر202.47 نمره202.47 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر202.12 نمره202.12 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان1 نفر201.94 نمره201.94 نمره
دیپارتمنت علوم جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر201.65 نمره201.65 نمره
انستیتوت معادن - زراعت لوگر80 نفر201.5 نمره150.3 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر201.33 نمره201.33 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادغذایی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر200.54 نمره200.54 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ3 نفر199.69 نمره176.41 نمره
انستیتوت تجارت کابل8 نفر199.63 نمره176.78 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی2 نفر199.44 نمره195.19 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر199.14 نمره199.14 نمره
دیپارتمنت اقتصادوتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر198.65 نمره198.65 نمره
دیپارتمنت اکتشاف واستخراج ساحات نفت وگازپوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی سرپل2 نفر198.51 نمره189.77 نمره
دیپارتمنت ادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر198.09 نمره198.09 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار7 نفر198.06 نمره186.61 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ1 نفر197.96 نمره197.96 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان1 نفر197.91 نمره197.91 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بدخشان2 نفر197.33 نمره179.93 نمره
دیپارتمنت باغداری پوهنحی زراعت پوهنتون پروان4 نفر197.31 نمره177.47 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان3 نفر197.11 نمره185.53 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی1 نفر196.36 نمره196.36 نمره
انستیتوت میخانیکی - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری - زراعت چپرهار ننگرهار21 نفر196.33 نمره153.02 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر196.04 نمره189.98 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان4 نفر195.87 نمره172.09 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری موسسه تحصیلات عالی هلمند7 نفر195.78 نمره170.52 نمره
دیپارتمنت رادیوتلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان1 نفر194.86 نمره194.86 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر194.4 نمره194.4 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر194.33 نمره194.33 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا8 نفر194.22 نمره164.7 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی وردک1 نفر193.8 نمره193.8 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان1 نفر193.6 نمره193.6 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر193.59 نمره193.59 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی ارزگان5 نفر193.38 نمره162.58 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان3 نفر193.34 نمره173.65 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی فراه9 نفر193.14 نمره165.97 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون شیخ زاهدخوست5 نفر193.1 نمره178.69 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا20 نفر192.48 نمره164.02 نمره
دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر192.15 نمره192.15 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی4 نفر192.03 نمره174.98 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی5 نفر191.9 نمره179.02 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار5 نفر191.82 نمره182.98 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار3 نفر191.81 نمره187.52 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان1 نفر191.36 نمره191.36 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا5 نفر191.16 نمره171.26 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر191.09 نمره191.09 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا6 نفر190.86 نمره169.45 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا15 نفر190.86 نمره155.24 نمره
دیپارتمنت اردو پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر190.82 نمره165.7 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری10 نفر190.71 نمره154.53 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر190.48 نمره190.48 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی1 نفر190.08 نمره190.08 نمره
دیپارتمنت آب ومحیط زیست صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر189.95 نمره189.95 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان1 نفر189.79 نمره189.79 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر189.7 نمره189.7 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون تخار1 نفر189.46 نمره189.46 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست10 نفر189.38 نمره172.43 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر189.35 نمره189.35 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر189.21 نمره189.21 نمره
دیپارتمنت انگلیسی برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر188.97 نمره188.97 نمره
دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی3 نفر188.84 نمره182.52 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار4 نفر188.68 نمره166.04 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر3 نفر188.47 نمره160.19 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر188.32 نمره188.32 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان2 نفر188.28 نمره182.49 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر188.21 نمره188.21 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر36 نفر188.07 نمره150.26 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار1 نفر187.99 نمره187.99 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب1 نفر187.87 نمره187.87 نمره
انستیتوت ژورنالیزم کابل1 نفر187.82 نمره187.82 نمره
دیپارتمنت هدی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار2 نفر187.79 نمره181.04 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر187.63 نمره187.63 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر187.54 نمره187.54 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر187.42 نمره187.42 نمره
دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا13 نفر186.95 نمره162.61 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار9 نفر186.83 نمره173.2 نمره
انستیتوت هنرهای زیبا وصنایع کابل1 نفر186.81 نمره186.81 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان1 نفر186.39 نمره186.39 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست8 نفر186.25 نمره166.54 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب6 نفر186.2 نمره169.3 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار1 نفر186.12 نمره186.12 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر186.03 نمره186.03 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر2 نفر185.59 نمره183.47 نمره
انستیتوت تربیت بدنی وسپورت کابل13 نفر184.98 نمره151.21 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر184.89 نمره184.89 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر184.53 نمره184.53 نمره
انستیتوت زراعت- کثیرالرشتوی مرکز-کثیرالرشتوی اندخوی-اداره وحسابداری فاریاب1 نفر183.07 نمره183.07 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر182.91 نمره182.91 نمره
دارالعلوم عربی کابل2 نفر182.88 نمره169.5 نمره
انستیتوت میخانیکی4 نفر182.76 نمره162.06 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندز1 نفر182.45 نمره182.45 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی هلمند5 نفر182.27 نمره166.48 نمره
انستیتوت ساختمانی وجیودیزی کابل3 نفر181.91 نمره160.12 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر181.61 نمره181.61 نمره
دیپارتمنت جنگلات وباغداری پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر181.24 نمره181.24 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات موسسه تحصیلات عالی غور2 نفر180.66 نمره173.32 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی مرکز-کثیرالرشتوی نسوان-میخانیکی پکتیا3 نفر180.44 نمره167.8 نمره
دارالعلوم بلخ1 نفر179.93 نمره179.93 نمره
دارالعلوم تخار2 نفر179.92 نمره154.36 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان6 نفر179.86 نمره168.79 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری پنجشیر2 نفر179.82 نمره168.33 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر179.71 نمره179.71 نمره
تربیه معلم ارگون پکتیکا1 نفر179.62 نمره179.62 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر179.53 نمره179.53 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر179.23 نمره179.23 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون بدخشان1 نفر179.18 نمره179.18 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی ده سبز1 نفر179 نمره179 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر178.85 نمره171.07 نمره
دارالعلوم امام صادق صرف برای اهل تشیع هرات3 نفر178.7 نمره151.24 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر178.42 نمره178.42 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر178.4 نمره173.54 نمره
دارالعلوم کاپیسا1 نفر178.19 نمره178.19 نمره
دیپارتمنت تفحص واکتشاف موادمفیده جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی سرپل1 نفر178.15 نمره178.15 نمره
دیپارتمنت علوم نباتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان4 نفر177.85 نمره172.14 نمره
دیپارتمنت پارکلنیک پوهنحی وترنری پوهنتون کندز1 نفر177.27 نمره177.27 نمره
انستیتوت معاون انجنیری - زراعت نجراب کاپیسا1 نفر177.01 نمره177.01 نمره
دارالحفاظ مرکزی صرف برای ذکور(درصورتی که حافظ باشند) کابل3 نفر176.99 نمره167.25 نمره
دیپارتمنت فرانسوی پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان1 نفر176.62 نمره176.62 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی غور1 نفر176.49 نمره176.49 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی لغمان7 نفر176.46 نمره155.67 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی فراه5 نفر176.4 نمره165.04 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر2 نفر176.31 نمره171.76 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی مرکز - زراعت میوند - زراعت دامان کندهار6 نفر176.3 نمره150.18 نمره
انستیتوت لسان خارجی کابل2 نفر176.25 نمره173.47 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان1 نفر176.18 نمره176.18 نمره
دارالعلوم بی بی عایشه صدیقه صرف برای اناث کابل1 نفر175.74 نمره175.74 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر175.68 نمره175.68 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار1 نفر175.63 نمره175.63 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان1 نفر175.42 نمره175.42 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر175.38 نمره175.38 نمره
دیپارتمنت آبیاری وخاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان3 نفر175.34 نمره173.69 نمره
انستیتوت نفت وگاز مرکز - اداره وحسابداری - زراعت سرپل2 نفر174.83 نمره157.17 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر174.81 نمره174.81 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار5 نفر174.69 نمره157.09 نمره
تربیه معلم ننگرهار8 نفر174.21 نمره151.96 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون فاریاب1 نفر173.09 نمره173.09 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - زراعت - کثیرالرشتوی بغلان1 نفر172.94 نمره172.94 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر172.85 نمره172.85 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر172.74 نمره172.74 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر172.63 نمره172.63 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - زراعت و وترنری - نفت وگاز - تخنیکی سجادیه بلخ11 نفر172.57 نمره152.72 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر172.38 نمره172.38 نمره
دیپارتمنت وقایوی پوهنحی وترنری پوهنتون کندز1 نفر172.2 نمره172.2 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر171.96 نمره171.96 نمره
دیپارتمنت جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر171.96 نمره171.96 نمره
انستیتوت میخانیکی - اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی موسی خیل - کثیرالرشتوی مرکز خوست5 نفر171.46 نمره158.61 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - اداره وحسابداری جوزجان1 نفر171.42 نمره171.42 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر171.35 نمره171.35 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی ارزگان6 نفر171.14 نمره157 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی بادغیس2 نفر170.81 نمره170.62 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون فاریاب2 نفر170.4 نمره170.2 نمره
تربیه معلم جاغوری غزنی1 نفر170.33 نمره170.33 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر169.65 نمره169.65 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر169.61 نمره169.61 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومعدن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر168.89 نمره168.89 نمره
انستیتوت تخنیکی - اداره وحسابداری - زراعت غزنی7 نفر168.63 نمره150.6 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی بادغیس1 نفر168.52 نمره168.52 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری مرکز - زراعت دایکندی2 نفر168.52 نمره161.21 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان1 نفر168.05 نمره168.05 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - صنایع کنر3 نفر166.87 نمره151.84 نمره
انستیتوت زراعت - کثیرالرشتوی مرکز فراه1 نفر166.8 نمره166.8 نمره
تربیه معلم قره باغ کابل1 نفر166.51 نمره166.51 نمره
تربیه معلم کشم بدخشان1 نفر166.27 نمره166.27 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر165.81 نمره165.81 نمره
دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا2 نفر165.77 نمره162.09 نمره
انستیتوت زراعت ووترنری میدان-کثیرالرشتوی چک-اداره وحسابداری دشت توپ-کثیرالرشتوی جغتو-تخنیکی میدان2 نفر165.58 نمره160.08 نمره
دارالعلوم بدخشان1 نفر164.02 نمره164.02 نمره
انستیتوت تخنیکی مرکز تخار1 نفر162.65 نمره162.65 نمره
واجد شرایط به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی516 نفر162.41 نمره150.09 نمره
تربیه معلم پکتیا2 نفر161.64 نمره156.92 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی خاک جبار1 نفر160.1 نمره160.1 نمره
انستیتوت زراعت - اداره حسابداری پکتیکا2 نفر158.6 نمره156.83 نمره
تربیه معلم نرخ میدان وردک1 نفر156.73 نمره156.73 نمره
دارالعلوم پروان1 نفر154.65 نمره154.65 نمره
انستیتوت زراعت چهارآسیاب کابل1 نفر153.12 نمره153.12 نمره
دارالعلوم مرکز پکتیکا1 نفر152.29 نمره152.29 نمره
تربیه معلم نورستان1 نفر151.26 نمره151.26 نمره
ناکام373 نفر149.98 نمره87.69 نمره
به دلیل اینکه به عوض داوطلب شخص دیگری امتحان میداد، امتحان وی باطل و در یک چانس محسوب می شود.21 نفر0 نمره0 نمره
نقل مبایل در جریان امتحان31 نفر0 نمره0 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En