نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل1 نفر321.38 نمره321.38 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار2 نفر313.54 نمره297.94 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار3 نفر313.32 نمره245.81 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست2 نفر311.1 نمره207.2 نمره
پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل2 نفر307.63 نمره281.73 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان27 نفر304.05 نمره242.47 نمره
دیپارتمنت قضاوحارونوالی پوهنحی حقوق پوهنتون ننگرهار10 نفر300.55 نمره235.32 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا8 نفر296.32 نمره272.45 نمره
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون ننگرهار7 نفر291.14 نمره247.65 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندهار2 نفر290.56 نمره244.36 نمره
دیپارتمنت آبیاری پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار4 نفر288.74 نمره205.54 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاهدخوست4 نفر288.49 نمره281.08 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار3 نفر287.27 نمره244.95 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار4 نفر282.58 نمره272.51 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار2 نفر278.38 نمره269.71 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار7 نفر278.03 نمره204.93 نمره
دیپارتمنت سوداگری پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار2 نفر277.29 نمره224.31 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا15 نفر276.58 نمره233.78 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست3 نفر267.39 نمره250.79 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری موسسه تحصیلات عالی هلمند5 نفر265.73 نمره234.3 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون پکتیا12 نفر264.61 نمره219.38 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون کندهار3 نفر263.59 نمره258.3 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست5 نفر263.58 نمره200.3 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر17 نفر261.02 نمره223.6 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا3 نفر260.09 نمره229.42 نمره
دیپارتمنت سافت ویرانجنیرنگ صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر258.91 نمره258.91 نمره
دیپارتمنت مالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار1 نفر257.4 نمره257.4 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون کابل1 نفر256.82 نمره256.82 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری برق پوهنتون تخنیکی وانجنیری غزنی1 نفر256.06 نمره256.06 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی2 نفر253.05 نمره223.64 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار2 نفر251.23 نمره234.85 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار7 نفر251 نمره208.71 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی لغمان685 نفر249.19 نمره150.14 نمره
دیپارتمنت اداره وتجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر248.79 نمره248.79 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر248.04 نمره248.04 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب6 نفر247.6 نمره192.86 نمره
دیپارتمنت نتورکنگ پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کنر4 نفر246.99 نمره225.73 نمره
دیپارتمنت کاراجتماعی پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل1 نفر246.87 نمره246.87 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره عامه پوهنتون ننگرهار3 نفر245.83 نمره217.06 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار8 نفر245.51 نمره187.18 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر245.3 نمره245.3 نمره
دیپارتمنت پروگرامنگ پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کنر6 نفر244.56 نمره214.38 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بدخشان1 نفر243.09 نمره243.09 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار2 نفر240.97 نمره238.96 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر11 نفر240.89 نمره204.74 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار5 نفر239.01 نمره215.73 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهار1 نفر236.88 نمره236.88 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار1 نفر233.05 نمره233.05 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار10 نفر232.49 نمره173.91 نمره
دیپارتمنت اقتصاد زراعتی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر228.6 نمره228.6 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون پروان1 نفر227.92 نمره227.92 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون شیخ زاهد خوست5 نفر225.55 نمره194.16 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی ارزگان4 نفر223.21 نمره175.55 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون لغمان129 نفر223.02 نمره179.83 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان2 نفر222.37 نمره197.44 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر221.06 نمره221.06 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون ننگرهار15 نفر220.76 نمره187.14 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون پکتیا6 نفر219.49 نمره183.61 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت ننگرهار8 نفر219.35 نمره178.45 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار4 نفر217.76 نمره196.02 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب5 نفر217.52 نمره181.81 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار1 نفر217.3 نمره217.3 نمره
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر216.68 نمره216.68 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار3 نفر215.98 نمره202.51 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز1 نفر215.96 نمره215.96 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکورپوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر215.64 نمره215.64 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون پکتیا9 نفر215.36 نمره186.83 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان18 نفر214.72 نمره172.79 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان31 نفر213.91 نمره150.95 نمره
دیپارتمنت کیمیاو بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان38 نفر212.08 نمره169.01 نمره
دیپارتمنت اقتصادوتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان13 نفر211.88 نمره180.2 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار1 نفر209.36 نمره209.36 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومحیط زیست صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر208.68 نمره208.68 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان14 نفر207.91 نمره171.17 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ2 نفر207.71 نمره196.68 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر206.72 نمره206.72 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر206.37 نمره206.37 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر206.08 نمره206.08 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار3 نفر205.68 نمره178.5 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا16 نفر205.59 نمره178.23 نمره
دیپارتمنت سافت ویرانجنیرنگ صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر205.17 نمره205.17 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون فاریاب14 نفر204.46 نمره166.86 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون بدخشان1 نفر203.79 نمره203.79 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر3 نفر202.65 نمره178.53 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون کنر6 نفر201.97 نمره192.7 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان8 نفر201.85 نمره162.84 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر200.98 نمره200.98 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون کندهار2 نفر200.63 نمره189.91 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار8 نفر200.33 نمره183.82 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر200.25 نمره200.25 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی اداره عامه پوهنتون ننگرهار2 نفر200.21 نمره178.49 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان1 نفر198.95 نمره198.95 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر197.31 نمره197.31 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار3 نفر197.12 نمره185.15 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون فاریاب3 نفر196.95 نمره193.01 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار2 نفر196.51 نمره191.25 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان1 نفر196.45 نمره196.45 نمره
دیپارتمنت هدی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار3 نفر195.51 نمره182.21 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون تخار1 نفر194.7 نمره194.7 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر2 نفر193.03 نمره184.06 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار2 نفر193.02 نمره183.72 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر7 نفر192.71 نمره175.78 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر192.28 نمره192.28 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر2 نفر192.27 نمره170.22 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر192.24 نمره187.11 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر191.2 نمره191.2 نمره
دیپارتمنت تاریخ وجغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر8 نفر190.97 نمره171.15 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون فاریاب4 نفر190.69 نمره170.45 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر190.33 نمره190.33 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت بلخ2 نفر189.77 نمره188.7 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر189.36 نمره189.36 نمره
دیپارتمنت جنگلات پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان12 نفر188.08 نمره167.3 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی ارزگان1 نفر187.6 نمره187.6 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر187.27 نمره187.27 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادغذایی پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر187.17 نمره187.17 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار4 نفر187.07 نمره177.71 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار1 نفر186.59 نمره186.59 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر186.23 نمره186.23 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی فراه3 نفر185.65 نمره164.32 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر185.08 نمره183.81 نمره
انستیتوت لسان خارجی کابل1 نفر185 نمره185 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار2 نفر184.59 نمره178.34 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر184.55 نمره184.55 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار1 نفر184.5 نمره184.5 نمره
تربیه معلم نیمروز1 نفر182.91 نمره182.91 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر4 نفر182.68 نمره174.88 نمره
دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر180.53 نمره180.53 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب4 نفر179.03 نمره175.62 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر178.71 نمره178.71 نمره
دارالعلوم هرات1 نفر178.59 نمره178.59 نمره
دیپارتمنت حقوق خصوصی پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان1 نفر178.38 نمره178.38 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر2 نفر178.24 نمره177.62 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی لغمان17 نفر177.17 نمره152.06 نمره
دارالعلوم اسلامیه لغمان5 نفر176.08 نمره152.67 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر175.8 نمره175.8 نمره
دیپارتمنت باغداری پوهنحی زراعت پوهنتون پروان1 نفر175.35 نمره175.35 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر175.25 نمره175.25 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی هلمند2 نفر175.02 نمره169.51 نمره
تربیه معلم لغمان13 نفر174.67 نمره150.25 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی ارزگان1 نفر174.4 نمره174.4 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت هلمند3 نفر174.3 نمره170.76 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر174.08 نمره174.08 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر171.97 نمره170.3 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا2 نفر171.62 نمره170.92 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر171.08 نمره171.08 نمره
تربیه معلم کاپیسا2 نفر169.95 نمره151.28 نمره
تربیه معلم لوگر1 نفر169.26 نمره169.26 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی هلمند1 نفر168.9 نمره168.9 نمره
تربیه معلم ننگرهار2 نفر168.77 نمره151.6 نمره
دارالعلوم پروان1 نفر168.24 نمره168.24 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر167.62 نمره167.62 نمره
دیپارتمنت مالداری صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر167.32 نمره167.32 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری مرکز - زراعت دایکندی1 نفر166.7 نمره166.7 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر1 نفر166.14 نمره166.14 نمره
انستیتوت میخانیکی - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری - زراعت چپرهار ننگرهار2 نفر164.33 نمره157.9 نمره
دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر164.07 نمره164.07 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر163.47 نمره163.47 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر162.65 نمره162.65 نمره
دارالعلوم نجم الدین آخندزاده ننگرهار1 نفر162.16 نمره162.16 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - صنایع کنر1 نفر159.95 نمره159.95 نمره
دارالعلوم امام ابوحنیفه کابل1 نفر158.35 نمره158.35 نمره
انستیتوت معاون انجنیری - زراعت نجراب کاپیسا2 نفر154.8 نمره154.5 نمره
ناکام188 نفر149.89 نمره84.33 نمره
به دلیل اینکه به عوض داوطلب شخص دیگری امتحان میداد، امتحان وی باطل و در یک چانس محسوب می شود.59 نفر0 نمره0 نمره
نقل مبایل در جریان امتحان33 نفر0 نمره0 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En