نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا1 نفر298.96 نمره298.96 نمره
پوهنحی حقوق پوهنتون کابل2 نفر295.25 نمره279.82 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون بلخ4 نفر290.1 نمره264.42 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون البیرونی5 نفر289.85 نمره267.62 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون تخار4 نفر279.36 نمره200.38 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر278.78 نمره278.78 نمره
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان6 نفر270.77 نمره205.35 نمره
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون ننگرهار1 نفر266.79 نمره266.79 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون البیرونی2 نفر266.14 نمره254.92 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب35 نفر262.6 نمره192.67 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر260.93 نمره260.93 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا1 نفر260.6 نمره260.6 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون فاریاب53 نفر257.99 نمره184.31 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار1 نفر252.82 نمره252.82 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان11 نفر252.14 نمره198.63 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ4 نفر251.72 نمره217.78 نمره
پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندز PCB دیپارتمنت4 نفر248.78 نمره236.84 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون البیرونی2 نفر248.29 نمره231.86 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بلخ7 نفر248.25 نمره208.25 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخ7 نفر246.19 نمره216.47 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی فاریاب1297 نفر243.56 نمره158.32 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ4 نفر241.65 نمره212.09 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاهدخوست2 نفر239.97 نمره229.48 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بدخشان1 نفر238.59 نمره238.59 نمره
دیپارتمنت حقوق جزا پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان8 نفر234.39 نمره207.67 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر234.11 نمره234.11 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ2 نفر233.49 نمره223.39 نمره
دیپارتمنت حقوق خصوصی پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان7 نفر232.8 نمره178.28 نمره
دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان3 نفر231.81 نمره210.23 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان1 نفر228.78 نمره228.78 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب50 نفر227.26 نمره180.52 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان5 نفر226.69 نمره195.6 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان9 نفر226.48 نمره187.11 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخ6 نفر226.05 نمره194.88 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان2 نفر225.52 نمره208.06 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان8 نفر223.78 نمره163.84 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار1 نفر223.62 نمره223.62 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ2 نفر219.73 نمره215.29 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان4 نفر219.61 نمره187.23 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بلخ1 نفر219.07 نمره219.07 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز2 نفر218.9 نمره196.71 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی1 نفر218.03 نمره218.03 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر218.03 نمره218.03 نمره
دیپارتمنت تولید غیرعضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان4 نفر217.96 نمره164.27 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار1 نفر217.72 نمره217.72 نمره
دیپارتمنت سیستم معلوماتی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر216.26 نمره216.26 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی بادغیس1 نفر216.19 نمره216.19 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون فاریاب247 نفر215.21 نمره166.79 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان11 نفر214.85 نمره174.13 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان1 نفر214.38 نمره214.38 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر213.68 نمره213.68 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون کندز1 نفر213.33 نمره213.33 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون فاریاب210 نفر213.29 نمره168.2 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر212.95 نمره212.95 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون علوم اجتماعی پوهنتون بلخ5 نفر212.88 نمره194.64 نمره
دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ2 نفر212.1 نمره210.09 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ3 نفر212.04 نمره189.96 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار1 نفر211.29 نمره211.29 نمره
دیپارتمنت قضاوحارونوالی پوهنحی حقوق پوهنتون کندز1 نفر210.38 نمره210.38 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت بلخ8 نفر210.09 نمره180.78 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ5 نفر209.65 نمره187.75 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز1 نفر207.65 نمره207.65 نمره
دیپارتمنت اداره ومنجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان1 نفر207.42 نمره207.42 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ1 نفر207.24 نمره207.24 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ3 نفر206.62 نمره195.71 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست2 نفر206.16 نمره201.45 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز3 نفر205.59 نمره198.05 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون بدخشان1 نفر204.19 نمره204.19 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بلخ2 نفر200.78 نمره198.39 نمره
تربیه معلم فاریاب126 نفر200.52 نمره150.25 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر200.2 نمره200.2 نمره
دیپارتمنت حقوق عامه پوهنحی حقوق پوهنتون تخار4 نفر199.95 نمره194.59 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون شیخ زاهد خوست3 نفر199.52 نمره173.22 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ4 نفر197.6 نمره184.87 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیده جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان1 نفر197.26 نمره197.26 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ2 نفر196.11 نمره181.61 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر195.73 نمره195.73 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار2 نفر195.6 نمره174.51 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان2 نفر195.54 نمره187.85 نمره
دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر193.9 نمره193.9 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب52 نفر193.4 نمره168.5 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان2 نفر193.11 نمره188.25 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان6 نفر193.04 نمره174.95 نمره
دیپارتمنت جیودیزی پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان1 نفر192.52 نمره192.52 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا3 نفر192.36 نمره179.15 نمره
انستیتوت تکنالوژی و کمپیوتر کابل1 نفر191.83 نمره191.83 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون تخار3 نفر191.71 نمره189.18 نمره
دیپارتمنت انگلیسی برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر191.5 نمره191.5 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان4 نفر191.41 نمره170.05 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ2 نفر191.38 نمره179.66 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ3 نفر191.37 نمره176.86 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان3 نفر190.94 نمره182.95 نمره
دیپارتمنت ادبیات اوزبکی-ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان7 نفر190.67 نمره177.3 نمره
دیپارتمنت ادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر190.25 نمره188.03 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر190.24 نمره190.24 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر190.03 نمره187.09 نمره
دیپارتمنت ترکمنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان23 نفر189.7 نمره166.21 نمره
دیپارتمنت روابط عمومی پوهنحی ژورنالیزم و ارتباط جمعی پوهنتون بلخ2 نفر188.24 نمره184.82 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان4 نفر187.7 نمره175.2 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان2 نفر187.59 نمره173.19 نمره
دیپارتمنت ادبیات زبان وادبیات ترکی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان8 نفر186.9 نمره178.86 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر186.88 نمره186.88 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون لغمان3 نفر186.65 نمره180.25 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر186.54 نمره186.54 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر186.48 نمره186.48 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان1 نفر186.41 نمره186.41 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر185.28 نمره185.28 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان4 نفر185.19 نمره182.91 نمره
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر184.99 نمره184.99 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار2 نفر184.1 نمره181.78 نمره
دارالعلوم ابومسلم فاریاب18 نفر183.18 نمره150.62 نمره
تربیه معلم جوزجان19 نفر182.75 نمره151.29 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر182.7 نمره182.7 نمره
دیپارتمنت تولید موادغذایی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان3 نفر182.2 نمره164.06 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر182.02 نمره182.02 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - زراعت و وترنری - نفت وگاز - تخنیکی سجادیه بلخ8 نفر181.73 نمره155.1 نمره
دیپارتمنت ادبیات اوزبکی-ادبیات انگلیسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان10 نفر181.69 نمره173.41 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر181.31 نمره181.31 نمره
انستیتوت ساختمانی وجیودیزی کابل1 نفر181.29 نمره181.29 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان2 نفر180.99 نمره173.07 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومعدن صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ5 نفر180.82 نمره163.32 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر180.46 نمره180.46 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - صنایع - اداره وحسابداری هرات1 نفر180.45 نمره180.45 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر180.34 نمره180.34 نمره
دیپارتمنت اقتصادوتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر180.08 نمره180.08 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان3 نفر180.07 نمره166.2 نمره
دیپارتمنت تولید موادعضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان2 نفر179.94 نمره170.29 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان4 نفر179.57 نمره162.66 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی بادغیس3 نفر179.29 نمره165.55 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر178.97 نمره178.97 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر178.81 نمره178.81 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر178.74 نمره178.74 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر178.46 نمره178.46 نمره
دیپارتمنت ازبکی پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ19 نفر178.29 نمره168.19 نمره
دارالعلوم بلخ7 نفر178.27 نمره150.78 نمره
دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر1 نفر177.82 نمره177.82 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی ارزگان5 نفر177.37 نمره152.88 نمره
انستیتوت زراعت ووترنری - اداره وحسابداری کندز2 نفر177.16 نمره156.63 نمره
تربیه معلم اندخوی فاریاب92 نفر176.78 نمره154.65 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری موسسه تحصیلات عالی هلمند1 نفر176.75 نمره176.75 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک صرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر176.71 نمره176.71 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر174.6 نمره174.6 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر174.19 نمره174.19 نمره
دیپارتمنت فرانسوی پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان1 نفر174.06 نمره174.06 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان3 نفر173.94 نمره171.68 نمره
دیپارتمنت کیمیاو بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان2 نفر172.41 نمره169.42 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار1 نفر172.34 نمره172.34 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر1 نفر172.34 نمره172.34 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی لوگر1 نفر171.99 نمره171.99 نمره
دیپارتمنت اوزبکی پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار2 نفر171.97 نمره170.13 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر171.74 نمره171.74 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان1 نفر171.29 نمره171.29 نمره
انستیتوت زراعت- کثیرالرشتوی مرکز-کثیرالرشتوی اندخوی-اداره وحسابداری فاریاب38 نفر170.45 نمره150.81 نمره
تربیه معلم پکتیا1 نفر170.35 نمره170.35 نمره
تربیه معلم بلخ1 نفر169.98 نمره169.98 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر169.94 نمره169.94 نمره
انستیتوت زراعت - اداره ومدیریت مرکز - کثیرالرشتوی هلمند1 نفر169.72 نمره169.72 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی وردک1 نفر168.97 نمره168.97 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون کندز1 نفر168.93 نمره168.93 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر168.92 نمره168.92 نمره
تربیه معلم شغنان بدخشان1 نفر168.72 نمره168.72 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر168.54 نمره168.54 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر168.46 نمره168.46 نمره
دارالعلوم مرکز هلمند1 نفر168.09 نمره168.09 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان1 نفر167.91 نمره167.91 نمره
دیپارتمنت کیمیاصرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر167.88 نمره167.88 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری1 نفر167.87 نمره167.87 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی هلمند1 نفر167.62 نمره167.62 نمره
دارالعلوم هرات2 نفر167.03 نمره154.15 نمره
دارالعلوم اسلامیه لغمان1 نفر166.72 نمره166.72 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر166.7 نمره166.7 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان1 نفر166.12 نمره166.12 نمره
انستیتوت میخانیکی1 نفر165.98 نمره165.98 نمره
تربیه معلم فیض آبادبدخشان1 نفر165.54 نمره165.54 نمره
دارالعلوم ابوسلیمان جوزجان1 نفر165.18 نمره165.18 نمره
دارالحفاظ مرکزی صرف برای ذکور(درصورتی که حافظ باشند) کابل1 نفر165.13 نمره165.13 نمره
تربیه معلم کندز1 نفر165.02 نمره165.02 نمره
دیپارتمنت ساختمان های بند و انهار پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان1 نفر164.78 نمره164.78 نمره
تربیه معلم کشم بدخشان1 نفر164.43 نمره164.43 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی ارزگان1 نفر164.35 نمره164.35 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی مرکز-کثیرالرشتوی نسوان-میخانیکی پکتیا1 نفر164.26 نمره164.26 نمره
دارالعلوم امام ابوحنیفه کابل1 نفر164.24 نمره164.24 نمره
تربیه معلم فراه3 نفر163.53 نمره162.69 نمره
انستیتوت تخنیکی - زراعت مرکز غور1 نفر161.85 نمره161.85 نمره
انستیتوت تخنیکی مرکز تخار1 نفر160.69 نمره160.69 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - اداره وحسابداری جوزجان3 نفر160.6 نمره151.57 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر160.5 نمره152.71 نمره
انستیتوت نفت وگاز مرکز - اداره وحسابداری - زراعت سرپل1 نفر159.66 نمره159.66 نمره
واجد شرایط به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی1008 نفر158.31 نمره150.02 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان2 نفر158.13 نمره154.07 نمره
دارالعلوم نورستان1 نفر157.18 نمره157.18 نمره
دیپارتمنت مالداری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر155.65 نمره155.65 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - صنایع کنر1 نفر155.4 نمره155.4 نمره
تربیه معلم هلمند1 نفر154.98 نمره154.98 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر154.9 نمره154.9 نمره
انستیتوت تربیت بدنی وسپورت کابل1 نفر152.01 نمره152.01 نمره
ناکام1143 نفر149.99 نمره84.33 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En