نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون البیرونی3 نفر331.57 نمره268.71 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون هرات5 نفر327.78 نمره313.19 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل2 نفر323 نمره308.59 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ2 نفر322.93 نمره234.07 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندهار5 نفر321.67 نمره285.49 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات3 نفر321.54 نمره304.89 نمره
دیپارتمنت طب معالجوی(نظامی) 2 تن اناث 28 تن ذکور2 نفر321.47 نمره319.21 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندهار10 نفر316.52 نمره249.52 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون کندهار15 نفر312.96 نمره292.81 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل1 نفر311.55 نمره311.55 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل2 نفر310.36 نمره288.52 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار1 نفر309.88 نمره309.88 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل1 نفر309.67 نمره309.67 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاهدخوست3 نفر309.02 نمره283.53 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون هرات3 نفر308.36 نمره300.28 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار5 نفر308.27 نمره234.7 نمره
پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل3 نفر307.79 نمره287.85 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا12 نفر304.57 نمره271.82 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بدخشان1 نفر304.14 نمره304.14 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری موسسه تحصیلات عالی هلمند14 نفر301.55 نمره225.65 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب12 نفر299.19 نمره193.06 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتروانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر298.33 نمره298.33 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان2 نفر297.69 نمره211.1 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ3 نفر297.39 نمره190.32 نمره
دیپارتمنت قابلگی صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل1 نفر297.14 نمره297.14 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل3 نفر296.89 نمره292.81 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون بلخ2 نفر296.79 نمره294.96 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار3 نفر296.05 نمره267.83 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر296.05 نمره296.05 نمره
دیپارتمنت برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی2 نفر295.34 نمره278.14 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک2 نفر294.16 نمره266.2 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات9 نفر293.19 نمره218.42 نمره
دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر289.52 نمره289.52 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار2 نفر289.52 نمره281.26 نمره
دیپارتمنت کمپیوترانجنیرنگ صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون هرات4 نفر289.15 نمره281.07 نمره
پوهنحی ژورنالیزم عمومی پوهنتون کابل3 نفر288.94 نمره271.29 نمره
دیپارتمنت آرکتکچر صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون هرات1 نفر288.69 نمره288.69 نمره
دیپارتمنت شهرسازی صرف برای ذکورپوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر285 نمره285 نمره
پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندز PCB دیپارتمنت9 نفر284.7 نمره238.93 نمره
دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیای صرف برای ذکورپوهنحی جیودیزی پوهنتون پولی تخنیک کابل3 نفر284.66 نمره264.31 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هرات2 نفر284.58 نمره264.24 نمره
دیپارتمنت تامین برق صرف برای ذکورپوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک1 نفر284.55 نمره284.55 نمره
دیپارتمنت نرسنگ عالی پوهنحی طب معالجوی(نظامی) پوهنتون طبی کابل1 نفر284.48 نمره284.48 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون هرات11 نفر284.38 نمره249.74 نمره
دیپارتمنت قابلگی عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر2 نفر284.35 نمره260.96 نمره
دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات2 نفر283.98 نمره278.63 نمره
دیپارتمنت قضاوحارونوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات1 نفر283.78 نمره283.78 نمره
دیپارتمنت تفسیروحدیث پوهنحی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی کابل1 نفر283.59 نمره283.59 نمره
دیپارتمنت ریاضیات پوهنحی ساینس پوهنتون هرات8 نفر283.55 نمره229.61 نمره
دیپارتمنت آبیاری پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار3 نفر283.47 نمره246.44 نمره
دیپارتمنت جیودیزی پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان5 نفر283.11 نمره194.14 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ8 نفر283.06 نمره214.25 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون کندهار3 نفر281.35 نمره261.96 نمره
دیپارتمنت آب ومحیط زیست صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار4 نفر280.61 نمره242.99 نمره
دیپارتمنت انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر280.54 نمره280.54 نمره
دیپارتمنت میکاترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات2 نفر280.35 نمره277.98 نمره
دیپارتمنت ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات3 نفر280.03 نمره254.73 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر277.7 نمره277.7 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون پروان3 نفر276.73 نمره256.83 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر276.72 نمره276.72 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار2 نفر276.67 نمره201.73 نمره
دیپارتمنت شبکه پوهنحی آموزش کمپیوتروتکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی1 نفر275.7 نمره275.7 نمره
دیپارتمنت ریاضیات پوهنحی ساینس پوهنتون کابل3 نفر275.16 نمره269.22 نمره
دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکورپوهنحی جیودیزی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر274.38 نمره274.38 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات موسسه تحصیلات عالی غور135 نفر274.33 نمره168.09 نمره
پوهنحی فارمسی عمومی صرف برای اناث پوهنتون کابل2 نفر274.27 نمره272.34 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی غور172 نفر273.66 نمره173.7 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان5 نفر272.41 نمره258.12 نمره
دیپارتمنت انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی صرف برای اناث پوهنحی ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر271.88 نمره271.88 نمره
دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل1 نفر270.84 نمره270.84 نمره
دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل1 نفر270.75 نمره270.75 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات8 نفر270.69 نمره229.79 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون پروان8 نفر270.6 نمره222.12 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان6 نفر270.38 نمره224.13 نمره
دیپارتمنت دیتامنجمنت پوهنحی آموزش کمپیوتروتکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی1 نفر270.29 نمره270.29 نمره
دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیده جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان7 نفر269.64 نمره185.2 نمره
دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان2 نفر269.3 نمره184.57 نمره
دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان3 نفر269 نمره256 نمره
دیپارتمنت توریزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان2 نفر268.27 نمره207.78 نمره
دیپارتمنت اداره ومدیریت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان2 نفر267.63 نمره264.24 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات5 نفر266.22 نمره211.48 نمره
دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان2 نفر266.18 نمره247.56 نمره
دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر264.99 نمره264.99 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار3 نفر264.89 نمره216.11 نمره
دیپارتمنت نتورکنگ پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کنر2 نفر264.73 نمره226.02 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار3 نفر264.24 نمره245.56 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت کندز4 نفر264.19 نمره178.68 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل4 نفر264.05 نمره231.52 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلمی وتربیه شهید ربانی3 نفر263.06 نمره229.52 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخ2 نفر262.56 نمره261.19 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره عامه پوهنتون ننگرهار2 نفر261.6 نمره255.36 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون البیرونی1 نفر261.55 نمره261.55 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون البیرونی1 نفر261.46 نمره261.46 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غزنی6 نفر261.32 نمره222.5 نمره
دیپارتمنت احصائیه وایکومتری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ2 نفر261.16 نمره234.24 نمره
دیپارتمنت فارسی دری پوهنحی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابل1 نفر260.86 نمره260.86 نمره
دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنحی ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر260.66 نمره260.66 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون بدخشان7 نفر260.49 نمره202.39 نمره
دیپارتمنت مالی وبانک داری پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر260.21 نمره260.21 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل1 نفر260.19 نمره260.19 نمره
دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل2 نفر260.17 نمره236.34 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی غور79 نفر260.07 نمره154.46 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک1 نفر260.04 نمره260.04 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون کندهار4 نفر260.01 نمره207.51 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون کابل2 نفر259.86 نمره254.63 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی بادغیس13 نفر259.59 نمره204.79 نمره
دیپارتمنت انجنیری تفحص واکتشاف معادن صرف ذکور پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک1 نفر259.13 نمره259.13 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون هرات1 نفر258.81 نمره258.81 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادعضوی صرف برای ذکورپوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر258.58 نمره258.58 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی طبی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر1 نفر258.52 نمره258.52 نمره
دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار5 نفر258.11 نمره219.41 نمره
دیپارتمنت سینما پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل1 نفر257.1 نمره257.1 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان2 نفر256.65 نمره255.99 نمره
دیپارتمنت انجنیری ومعدن صرف برای ذکورپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ2 نفر256.12 نمره228.48 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندهار2 نفر255.6 نمره253.87 نمره
دیپارتمنت بانکداری وتجارت پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان4 نفر255.36 نمره246.42 نمره
دیپارتمنت اداره حوادث صرف برای ذکورپوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل1 نفر253.42 نمره253.42 نمره
دیپارتمنت اداره تربیتی پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل1 نفر253.37 نمره253.37 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت هرات6 نفر253.17 نمره227.7 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ4 نفر252.91 نمره215.13 نمره
دیپارتمنت ادبیات آلمانی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات1 نفر252.91 نمره252.91 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ2 نفر252.84 نمره178.14 نمره
دیپارتمنت نقاشی پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون هرات4 نفر252.77 نمره217.8 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادغذایی صرف برای ذکورپوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر252.26 نمره252.26 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کنر1 نفر252.25 نمره252.25 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات1 نفر252.17 نمره252.17 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر251.1 نمره251.1 نمره
دیپارتمنت ادبیات دری پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات2 نفر250.85 نمره249.35 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار2 نفر250.29 نمره196.9 نمره
دیپارتمنت سیول صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر250.2 نمره250.2 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا4 نفر249.84 نمره243.33 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون کابل2 نفر249.47 نمره242.51 نمره
دیپارتمنت سافت ویرانجنیرنگ صرف برای ذکورپوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر248.98 نمره248.98 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات8 نفر248.87 نمره232.1 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات1 نفر248.66 نمره248.66 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی4 نفر247.97 نمره206.31 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهار4 نفر246.99 نمره228.22 نمره
دیپارتمنت جیودیزی صرف برای ذکورپوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر246.72 نمره246.72 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون هرات5 نفر246.41 نمره214.5 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکور پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل1 نفر246.31 نمره246.31 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان1 نفر244.72 نمره244.72 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادغیرعضوی صرف برای ذکورپوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر244.53 نمره244.53 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان3 نفر243.31 نمره218.05 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوترصرف برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر243.02 نمره243.02 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان2 نفر242.35 نمره201.06 نمره
دیپارتمنت چینایی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر242.08 نمره242.08 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا2 نفر241.85 نمره222.31 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر241.84 نمره241.84 نمره
دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل3 نفر241.54 نمره233.24 نمره
دیپارتمنت روسی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل1 نفر241.42 نمره241.42 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر240.37 نمره231.87 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی پنجشیر6 نفر240.26 نمره198.8 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم طبیعی موسسه تحصیلات عالی غور195 نفر239.89 نمره150.54 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون فاریاب18 نفر239.12 نمره167.02 نمره
دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون کندز3 نفر239.09 نمره200.88 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی1 نفر238.82 نمره238.82 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای ذکورپوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان3 نفر238.79 نمره221.73 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار1 نفر238.13 نمره238.13 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان3 نفر238.06 نمره187 نمره
پوهنحی عمومی علوم وترنری پوهنتون کابل1 نفر237.94 نمره237.94 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون هرات3 نفر237.43 نمره210.92 نمره
دیپارتمنت محیط زیست پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهیدربانی کابل2 نفر237.38 نمره235.03 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات6 نفر236.87 نمره220.95 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی3 نفر236.47 نمره202.75 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون پکتیا1 نفر236.46 نمره236.46 نمره
واجد شرایط به مؤسسات نیمه عالی غور272 نفر235.99 نمره150 نمره
دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان1 نفر234.98 نمره234.98 نمره
انستیتوت ساختمانی وجیودیزی کابل4 نفر233.06 نمره178.36 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ1 نفر232.48 نمره232.48 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز1 نفر232.21 نمره232.21 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان8 نفر230.97 نمره216.98 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان4 نفر230.85 نمره205.84 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر230.52 نمره204.21 نمره
دیپارتمنت استخراج صرف برای ذکورپوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر230.34 نمره230.34 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر229.85 نمره229.85 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان8 نفر229.03 نمره197.54 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان7 نفر228.64 نمره214.87 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکورپوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی4 نفر228.36 نمره192.35 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابل1 نفر227.97 نمره227.97 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی ارزگان8 نفر227.75 نمره180.88 نمره
دیپارتمنت استخراج معادن جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان6 نفر227.43 نمره191.28 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان2 نفر227.24 نمره211.58 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت بلخ3 نفر227.18 نمره187.38 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر227.11 نمره212.03 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر227.02 نمره227.02 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون کابل1 نفر226.58 نمره226.58 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه دوره کودکستان پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلمی وتربیه شهید ربانی1 نفر226.53 نمره226.53 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی1 نفر226.19 نمره226.19 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون لغمان8 نفر225.6 نمره181.73 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی انجنیری برق پوهنتون تخنیکی وانجنیری غزنی1 نفر225.38 نمره225.38 نمره
دیپارتمنت علوم خاکی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ1 نفر225.37 نمره225.37 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون پروان2 نفر225.37 نمره224.57 نمره
تربیه معلم هرات2 نفر225.15 نمره206.94 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار4 نفر224.71 نمره211.88 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی موادعضوی صرف برای اناث پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل1 نفر224.53 نمره224.53 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی2 نفر224.3 نمره183.9 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر223.52 نمره223.52 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی فراه30 نفر223.06 نمره164.85 نمره
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز3 نفر223.06 نمره192.63 نمره
دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ1 نفر222.54 نمره222.54 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت بدخشان2 نفر222.41 نمره202.67 نمره
دیپارتمنت حقوق جزا پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان1 نفر221.68 نمره221.68 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار1 نفر221.36 نمره221.36 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری موسسه تحصیلات عالی هلمند11 نفر221.36 نمره170.32 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر221.32 نمره221.32 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان2 نفر221.32 نمره209.36 نمره
دیپارتمنت کیمیاوبیولوژی صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون شیخ زاهد خوست2 نفر220.76 نمره193.85 نمره
دیپارتمنت ساختمانهای هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ2 نفر220.7 نمره218.59 نمره
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز1 نفر220.67 نمره220.67 نمره
دیپارتمنت قضاوحارونوالی پوهنحی حقوق پوهنتون کندز2 نفر220.55 نمره214.95 نمره
دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی2 نفر219.65 نمره198.12 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون بلخ1 نفر219.26 نمره219.26 نمره
دیپارتمنت خاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان4 نفر218.9 نمره202.29 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی1 نفر218.84 نمره218.84 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت فراه1 نفر217.95 نمره217.95 نمره
دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان1 نفر217.38 نمره217.38 نمره
دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف اناث پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک1 نفر217.37 نمره217.37 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون کندهار3 نفر217.27 نمره194.37 نمره
دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان3 نفر216.67 نمره195 نمره
دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ1 نفر216.45 نمره216.45 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر216.12 نمره216.12 نمره
دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر215.67 نمره215.67 نمره
دیپارتمنت فلسفه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان3 نفر214.91 نمره204.87 نمره
دیپارتمنت عمومی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرولایت هلمند2 نفر214.6 نمره168.96 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر214.21 نمره214.21 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری - تخنیکی - صنایع - اداره وحسابداری هرات7 نفر214.06 نمره179.26 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر213.29 نمره213.29 نمره
دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر213.23 نمره213.23 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون هرات1 نفر213.18 نمره213.18 نمره
دیپارتمنت پیداگوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان4 نفر212.82 نمره198.93 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان1 نفر212.76 نمره212.76 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخ1 نفر212.4 نمره212.4 نمره
دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکورپوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر211.57 نمره211.57 نمره
دیپارتمنت حقوق عامه پوهنحی حقوق پوهنتون تخار1 نفر211.41 نمره211.41 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان3 نفر211.29 نمره200.8 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ2 نفر210.99 نمره199.1 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بلخ3 نفر210.44 نمره195.33 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون پروان2 نفر210.43 نمره187 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ2 نفر210.31 نمره190.99 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون ننگرهار2 نفر209.71 نمره202.31 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان1 نفر208.81 نمره208.81 نمره
انستیتوت تخنیکی - زراعت مرکز غور10 نفر208.75 نمره151.12 نمره
دیپارتمنت رادیوتلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون بغلان2 نفر208.64 نمره206.13 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر208.43 نمره208.43 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون ننگرهار1 نفر208.38 نمره208.38 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکورپوهنحی شرعیات پوهنتون تخار1 نفر207.98 نمره207.98 نمره
دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون تخار1 نفر207.91 نمره207.91 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر207.8 نمره207.8 نمره
دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار2 نفر206.99 نمره204.82 نمره
دیپارتمنت اقتصادوتوسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون پروان1 نفر206.75 نمره206.75 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی فراه16 نفر206.67 نمره165.93 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی بادغیس6 نفر206 نمره171.23 نمره
دیپارتمنت معادن وموادمفیده جامد پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان1 نفر205.71 نمره205.71 نمره
دیپارتمنت ادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر205.23 نمره205.23 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کنر1 نفر205.2 نمره205.2 نمره
دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر2 نفر205.14 نمره179.35 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون پروان1 نفر204.94 نمره204.94 نمره
دیپارتمنت استخراج موادمفیده جامد پوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی پنجشیر3 نفر204.94 نمره189.87 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بدخشان1 نفر204.91 نمره204.91 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر204.59 نمره204.59 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان1 نفر204.06 نمره204.06 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب6 نفر203.82 نمره177.15 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی هلمند4 نفر203.75 نمره184.51 نمره
دیپارتمنت باغداری صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون بامیان2 نفر203.66 نمره203.02 نمره
دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ2 نفر203.23 نمره197.11 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی وترنری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر203.22 نمره203.22 نمره
دیپارتمنت جنگلات صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون هرات1 نفر202.79 نمره202.79 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان1 نفر202.79 نمره202.79 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر202.59 نمره202.59 نمره
دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنحی ادبیات پوهنتون بلخ1 نفر202.44 نمره202.44 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون البیرونی1 نفر202.28 نمره202.28 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون بلخ1 نفر202.24 نمره202.24 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون کابل1 نفر202.14 نمره202.14 نمره
انستیتوت ژورنالیزم کابل1 نفر201.58 نمره201.58 نمره
دیپارتمنت ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر201.43 نمره201.43 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون بغلان1 نفر201.29 نمره201.29 نمره
دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار3 نفر201.13 نمره174.77 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی2 نفر200.69 نمره199.29 نمره
انستیتوت تکنالوژی افغان کابل5 نفر200.32 نمره180.16 نمره
دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر200.2 نمره200.2 نمره
دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار4 نفر200.02 نمره177.29 نمره
دیپارتمنت فزیک پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان2 نفر199.73 نمره174.02 نمره
دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار3 نفر199.53 نمره197.38 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی حقوق پوهنتون فاریاب3 نفر198.64 نمره190.47 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان1 نفر198.41 نمره198.41 نمره
دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر198.16 نمره198.16 نمره
دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر198.01 نمره198.01 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری -تخنیکی افغان ایران بامیان- اداره وحسابداری بامیان7 نفر197.69 نمره155.37 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکورپوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر196.92 نمره196.92 نمره
دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنحی ساینس پوهنتون ننگرهار1 نفر196.88 نمره196.88 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب3 نفر196.82 نمره191.34 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی2 نفر196.71 نمره194.75 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری1 نفر195.66 نمره195.66 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون بامیان1 نفر195.64 نمره195.64 نمره
دارالعلوم داملا عبدالرحمن سرپل1 نفر195.39 نمره195.39 نمره
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار2 نفر195.37 نمره194.28 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان1 نفر195.37 نمره195.37 نمره
دیپارتمنت ساختمان های بند و انهار پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان1 نفر195.25 نمره195.25 نمره
انستیتوت تجارت کابل1 نفر194.85 نمره194.85 نمره
دیپارتمنت باستان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ1 نفر194.78 نمره194.78 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکورپوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر194.5 نمره194.5 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون پکتیا1 نفر194.44 نمره194.44 نمره
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کندز1 نفر194.38 نمره194.38 نمره
تربیه معلم دایکندی1 نفر193.27 نمره193.27 نمره
دیپارتمنت نفت وگاز پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجان2 نفر193.04 نمره184.85 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا3 نفر192.96 نمره178.53 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان1 نفر192.89 نمره192.89 نمره
دیپارتمنت تیاترپوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل1 نفر192.16 نمره192.16 نمره
تربیه معلم جاغوری غزنی1 نفر191.92 نمره191.92 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی دایکندی1 نفر191.7 نمره191.7 نمره
دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان1 نفر191.68 نمره191.68 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی بادغیس6 نفر190.42 نمره165.37 نمره
دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز1 نفر190.01 نمره190.01 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات2 نفر189.67 نمره188.7 نمره
دیپارتمنت انگلیسی برای ذکورپوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار1 نفر189.66 نمره189.66 نمره
انستیتوت زراعت و وترنری4 نفر189.64 نمره161.77 نمره
انستیتوت تکنالوژی و کمپیوتر کابل1 نفر189.5 نمره189.5 نمره
دارالعلوم امام ابوحنیفه غور10 نفر188.62 نمره153.44 نمره
انستیتوت تخنیکی - اداره وحسابداری - زراعت غزنی1 نفر188.37 نمره188.37 نمره
تربیه معلم غور28 نفر188.32 نمره150.64 نمره
دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کندهار1 نفر187.02 نمره187.02 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات1 نفر186.67 نمره186.67 نمره
دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون بغلان1 نفر185.87 نمره185.87 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون فاریاب5 نفر185.75 نمره170.05 نمره
دیپارتمنت باغداری صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر185.62 نمره185.62 نمره
تربیه معلم بادغیس1 نفر185.29 نمره185.29 نمره
دیپارتمنت علوم جغرافیه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی1 نفر184.27 نمره184.27 نمره
دیپارتمنت هایدرومیترولوجی صرف برای اناث پوهنحی زمین شناسی پوهنتون بامیان1 نفر184.22 نمره184.22 نمره
دارالعلوم امام صادق صرف برای اهل تشیع هرات7 نفر184.2 نمره152.37 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی هلمند8 نفر184.2 نمره167.46 نمره
دیپارتمنت علوم دینی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر183.83 نمره183.83 نمره
دیپارتمنت تولید غیرعضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان2 نفر183.33 نمره176.97 نمره
دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات پوهنتون غزنی1 نفر182.06 نمره182.06 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون ننگرهار1 نفر181.77 نمره181.77 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون تخار1 نفر181.28 نمره181.28 نمره
دیپارتمنت تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان1 نفر180.62 نمره180.62 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی ارزگان8 نفر180.21 نمره154.2 نمره
دیپارتمنت دری پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان1 نفر180.2 نمره180.2 نمره
دیپارتمنت تفحص واکتشاف موادمفیده جامدپوهنحی جیولوجی ومعدن موسسه تحصیلات عالی سرپل1 نفر179.8 نمره179.8 نمره
دیپارتمنت پطرولیم صرف برای اناث پوهنحی جیولوجی ومعدن پوهنتون بلخ1 نفر179.67 نمره179.67 نمره
دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاهد خوست1 نفر179.48 نمره179.48 نمره
دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاهدخوست1 نفر177.59 نمره177.59 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان1 نفر176.8 نمره176.8 نمره
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان1 نفر176.01 نمره176.01 نمره
دیپارتمنت آبیاری وخاک شناسی پوهنحی زراعت پوهنتون بغلان1 نفر175.8 نمره175.8 نمره
دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار1 نفر174.73 نمره174.73 نمره
دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان1 نفر174.15 نمره174.15 نمره
دارالعلوم هرات6 نفر174 نمره153.73 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار1 نفر173.87 نمره173.87 نمره
دیپارتمنت کیمیاو بیولوژی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان1 نفر173.72 نمره173.72 نمره
دیپارتمنت ریاضی وفزیک پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل1 نفر173.37 نمره173.37 نمره
انستیتوت زراعت - اداره حسابداری پکتیکا1 نفر173.26 نمره173.26 نمره
دیپارتمنت پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی پنجشیر1 نفر172.37 نمره172.37 نمره
دیپارتمنت عمومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی ارزگان4 نفر172.32 نمره160.54 نمره
انستیتوت زراعت- کثیرالرشتوی مرکز-کثیرالرشتوی اندخوی-اداره وحسابداری فاریاب3 نفر172.32 نمره162.41 نمره
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار1 نفر172.06 نمره172.06 نمره
دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی وردک1 نفر169.33 نمره169.33 نمره
دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان1 نفر169.26 نمره169.26 نمره
انستیتوت هنرهای زیبا وصنایع کابل1 نفر167.69 نمره167.69 نمره
انستیتوت میخانیکی - زراعت و وترنری - اداره وحسابداری - زراعت چپرهار ننگرهار2 نفر167.42 نمره158.58 نمره
دارالعلوم پنجشیر1 نفر164.78 نمره164.78 نمره
دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبکی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی سرپل1 نفر163.96 نمره163.96 نمره
دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی پکتیکا1 نفر163.35 نمره163.35 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - کثیرالرشتوی نیمروز3 نفر162.78 نمره154.77 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری - زراعت و وترنری - نفت وگاز - تخنیکی سجادیه بلخ3 نفر162.7 نمره150.5 نمره
تربیه معلم کشم بدخشان1 نفر162.37 نمره162.37 نمره
تربیه معلم کندز1 نفر161.15 نمره161.15 نمره
تربیه معلم تخار1 نفر157.62 نمره157.62 نمره
انستیتوت میخانیکی1 نفر157.36 نمره157.36 نمره
انستیتوت زراعت - کثیرالرشتوی مرکز فراه1 نفر157.36 نمره157.36 نمره
انستیتوت تربیت بدنی وسپورت کابل1 نفر157.1 نمره157.1 نمره
تربیه معلم امام صاحب کندز1 نفر154.76 نمره154.76 نمره
دارالعلوم مرکز ذکور نیمروز1 نفر154.49 نمره154.49 نمره
انستیتوت تخنیکی مرکز تخار1 نفر154.29 نمره154.29 نمره
تربیه معلم کاپیسا2 نفر154 نمره151.81 نمره
دارالعلوم اتفاق بامیان1 نفر152.81 نمره152.81 نمره
انستیتوت اداره وحسابداری بادغیس1 نفر152.32 نمره152.32 نمره
انستیتوت کثیرالرشتوی خاک جبار1 نفر151.06 نمره151.06 نمره
تربیه معلم زابل1 نفر150.02 نمره150.02 نمره
ناکام123 نفر149.99 نمره89.16 نمره
به دلیل اینکه به عوض داوطلب شخص دیگری امتحان میداد، امتحان وی باطل و در یک چانس محسوب می شود.19 نفر0 نمره0 نمره
نقل مبایل در جریان امتحان4 نفر0 نمره0 نمره

جهت حمایت از ما صفحه ما را لایک و شیر کنید.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En